• smog w polsce, dym z komina Benzopiren – składnik smogu, co warto wiedzieć?

  Nazywany często „cichym zabójcą” benzopiren jest jednym z najgroźniejszych składników smogu. Jego niewidoczne gołym okiem cząsteczki powstają podczas niecałkowitego spalania węglowodorów. Benzopiren występuje w otaczającym nas powietrzu, wnika do gleby, a dzięki płaskiej strukturze jest w stanie ulokować się pomiędzy poszczególnymi zasadami azotowymi naszego DNA, prowadząc do zaburzeń w jego replikacji, a w dalszej kolejności możliwych zmian nowotworowych. Czym dokładnie jest benzopiren, skąd bierze się w powietrzu, jakie niesie ze sobą skutki zdrowotne i jak się przed nim bronić?

  Co to jest benzopiren?

  Występujące w powietrzu pod dwiema postaciami, benzopireny to związki chemiczne należące do grupy węglowodorów aromatycznych. Co to oznacza? Nazwę „węglowodory aromatyczne” stworzono, aby objąć nią wszystkie węglowodory (związki chemiczne składające się wyłącznie z wodoru i węgla) o charakterystycznej pierścieniowej budowie. Inaczej mówimy więc o nich  „węglowodory pierścieniowe”.

  Wzór strukturalny benzenu

  źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzene_Structural_diagram.svg

  Najprostszym węglowodorem pierścieniowym (aromatycznym) jest benzen, mający budowę pojedynczego pierścienia. Pięć połączonych ze sobą pierścieni benzenu tworzy benzopiren. Z racji posiadania kilku pierścieni, benzopiren należy do grupy wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych (WWA).

  różnica w budowie benzo(a)pirenu i benzo(e)pirenu

  (źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzo(a)pyrene_numbered.png)

  W zależności od miejsca przyłączenia 5-go pierścienia benzenowego, możemy wyróżnić benzo(a)piren (pojedynczy benzen dołączony przy wiązaniu a) lub benzo(e)piren (pojedynczy benzen przyłączony przy wiązaniu e).

  Uwaga: Należący do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) benzopiren błędnie zaliczany jest często do grupy lotnych związków organicznych (LZO). Pojedyncza cząsteczka benzenu ma postać gazową, natomiast benzopireny są już cząsteczkami stałymi. 

  W konsekwencji, w oczyszczaczach powietrza za usuwanie benzoapirenu odpowiedzialny jest filtr HEPA, nie filtr węglowy.

  Benzopiren – śmiertelny wróg

  Nazywany często „cichym zabójcą”, benzopiren nie bez powodu doczekał się takiego przydomku.

  Benzopiren wpływ na zdrowie

  • uszkodzenie wątroby i nadnerczy,
  • uczucie zmęczenia, bólu głowy, utraty łaknienia,
  • depresja,
  • spłycenie oddechu ,
  • podrażnienia skórne,
  • osłabienie układu odpornościowego i krwionośnego,
  • problemy z płodnością,
  • nowotwory.

  Działanie benzopirenu jest niezauważalne oraz powolne. Najgroźniejszymi skutkami długotrwałej ekspozycji na ten związek są nowotwory. Międzynarodowa agencja badań nad rakiem (IARC) już w 1987 roku nazwała benzopiren głównym czynnikiem kancerogennym. Czas pomiędzy pierwszym kontaktem z tą groźna substancją, a powstawaniem zmian nowotworowych datuje się przeciętnie na 15 lat [1]. Nowotwory są jednak tylko jednym z możliwych powikłań. Benzopiren uszkadza również wątrobę, nadnercza, osłabia układ odpornościowy, krwionośny. Może prowadzić do poważnych problemów z płodnością. Jak pokazują również badania naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, szkodliwość benzopirenu mogą odczuwać także niemowlęta. Ekspozycja na wysokie stężenia substancji w okresie płodowym często skutkuje później chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych u małych dzieci, jak również niższym ilorazem inteligencji u starszych. Ponadto obecność benzopirenu w naszym organizmie przyczynia się do zmęczenia, bólu głowy, utraty łaknienia, depresji, nerwowości, spłycenia oddechu czy podrażnień skórnych.

  Przyczyny występowania benzopirenu w powietrzu w Polsce

  • „niska emisja”,
  • przemysł,
  • energetyka,
  • spaliny samochodowe.

  Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli „główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Jest to tzw. niska emisja”[2]. To ona właśnie jest głównym czynnikiem odpowiadającym za obecność benzoapirenu w Polsce (ok. 87% B(a)P pochodzi z niskiej emisji). Czym jest niska emisja? Są to wszystkie piece i kotły grzewcze, których kominy ulokowane są na wysokości mniejszej niż 40 m. Zła kondycja polskiego powietrza spowodowana jest złym stanem technicznym, przestarzałymi konstrukcjami i niskiej jakości paliwami opałowymi. W dalszej części dokumentu NIK-u przeczytamy, że „zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.”[3]  Pozostałe główne źródła emisji beznopirenu to przemysł i energetyka.

  Diagram przedstawiający źródła Benzoapirenu w Polsce

  Warto także pamiętać iż, benzopiren występuje też w spalinach samochodowych oraz dymie papierosowym. Dlatego też często poziom B(a)P w powietrzu porównuje się do ilości wypalonych papierosów.

  Poziom benzopirenu w Polsce

  Patrząc na poziom benzopirenu w pozostałych krajach Europy, widzimy z jak poważnym problemem mamy do czynienia w Polsce.

  mapa europy przedstawiająca stężenie benzopirenem w poszczególnych krajach

  Wyniki pomiarów poziomu benzopirenu są bezlitosne. Wskazują one, iż Polska 40-krotnie przekracza dopuszczalną przez WHO normę emisji benzopirenu. Ze wszystkich składników smogu, to właśnie benzoapiren jest substancją, której poziom najczęściej przekraczamy. Stężenie zalecane przez Unię Europejską i prawo krajowe to 1 ng/m3. Poziom zalecany przez WHO to 0,12 ng/m3. Tymczasem według raportu NIK-u z 2018 roku, polskie stacje pomiarowe w 2016 roku odnotowywały takie średnie wartości jak: 17,8 ng/m3 w Opocznie czy 17,7 ng/m3 w Nowej Rudzie. Nieco lepiej sytuacja wygląda w północno-wschodniej Polsce, jednak Białystok ze stężeniem 1,1 ng/m3 czy Biała Podlaska (3 ng/m3) są niewielkim pocieszeniem. Poziom B(a)P zawsze zwiększa się wraz z nadejściem sezonu grzewczego. Rekordowy pod tym względem okazał się być styczeń 2017 roku, gdy w Pszczynie odnotowano poziom 90 ng/m3!

  mapa najbardziej zanieczyszczonych benzopirenem miast w Polsce

  Jak bronić się przed benzoapirenem?

  W sezonie grzewczym warto monitorować na bieżąco jakość powietrza w okolicy. Można to robić na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub za pomocą dedykowanej aplikacji. Kiedy jakość powietrza za oknem jest zła, unikajmy wietrzenia pomieszczeń. Ponieważ jednak w domu znajdziemy około 30% zanieczyszczeń z zewnątrz, należy rozważyć również zakup oczyszczacza powietrza, wyposażonego w filtr HEPA. Benzoapiren jest usuwany przez filtr HEPA, nie filtr węgowy. Zbudowany z drobnych włókien wełny szklanej, filtr ten jest w stanie skutecznie zatrzymać od 95 do ponad 99% zanieczyszczeń, wliczając w to benzoapiren i szkodliwe pyły zawieszone (PM1, PM2,5 i PM10). Z reguły filtr HEPA oferowany jest razem z filtrem węglowym, który z kolei wyłapie węglowodory aromatyczne mające postać gazową, np. benzen, wchłonie nieprzyjemne zapachy, dym papierosowy, lotne związki organiczne w tym powszechnie występujący formaldehyd.


  [1] Materiały prasowe organizatorów akcji „Tworzymy atmosferę”

  [2] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html

  [3] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html

  [4] https://www.nik.gov.pl/plik/id,17789,vp,20393.pdf

 • Trzy mierniki jakości powietrza obok siebie 15 mierników jakości powietrza – czujniki smogu: PM2.5, PM10, VOC

  Mierniki jakości powietrza – domowe i zewnętrzne

  Mierniki do pomiarów wewnętrznych

  Wewnętrzne czujniki jakości powietrza pozwalają sprawdzić poziom zanieczyszczeń wewnątrz budynku, który zawsze różni się od stężenia smogu na zewnątrz. Dostarczają zatem rzetelnej wiedzy o stanie powietrza, którym oddychamy w naszych domach, szkołach czy zakładach pracy. Nie należy montować ich poza budynkiem, ponieważ nie są dostosowane do panujących tam warunków atmosferycznych, tak więc mogłyby ulec uszkodzeniu np. np. na skutek kontaktu z deszczem. Ich możliwości oraz listę polecanych czujników smogu przedstawiamy w dalszej części artykułu.

  Mierniki do pomiarów zewnętrznych

  Poziom zanieczyszczeń na zewnątrz można kontrolować za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji, które korzystają z pomiarów stacji GIOŚ oraz sieci czujników Airly, LookO2, Syngeos i Luftdaten. Airly to spółka założona przez studentów AGH, która sprzedaje czujniki jakości powietrza głównie jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom, podobnie jak Syngeos. LookO2 swoje mierniki smogu oferuje przede wszystkim osobom prywatnym, a najtańszy czujnik tej marki, mierzący poziom pyłów PM1, PM2,5 i PM10, można kupić za 639 zł. Luftdaten to projekt społeczny zainicjowany w Niemczech, w ramach którego obywatele kontrolują stan powietrza sensorem zbudowanym samodzielnie ze specjalnie przygotowanego zestawu montażowego.  W Polsce Luftdaten obejmuje ponad 340 mierników, a zestaw do budowy miernika można kupić już za 160 zł. Wszystkie sieci zapewniają dostęp do platform, na których prezentowane są dane z oferowanych sensorów.

  Co można mierzyć domowymi czujnikami jakości powietrza?

  PM10

  Pył zawieszony PM10 złożony jest z cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W Polsce normy dla niego ustalono na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (średnia dobowa),
  • poziom informowania 200 µg/m3 (średnia dobowa),
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (średnia dobowa).

  Zgodnie z zaleceniami WHO dopuszczalne stężenie dobowe nie powinno być przekraczane przez więcej niż 35 dni w roku.

  PM2.5

  Pył zawieszony PM2,5 składa się z cząsteczek, których wielkość nie przekracza 2,5 μm. W krajach UE jego akceptowalny poziom wynosi 25 µg/m3.

  O szkodliwości pyłów zawieszonych można przeczytać w artykule „Pyły zawieszone PM2,5 i PM10

  TVOC

  Lotne związki organiczne (LZO) to grupa związków organicznych, które charakteryzują się m.in. tym, że łatwo zmieniają swój stan skupienia. 73% z TVOC uznawanych jest za rakotwórcze, a na liście wywoływanych przez nie problemów zdrowotnych znajdują się też choroby układu oddechowego, bóle głowy, nudności oraz podrażnienia skóry i oczu. Do LZO zaliczany jest benzen, którego dopuszczalne stężenie średnioroczne wynosi 5 µg/m³.

  Formaldehyd

  Aldehyd mrówkowy (E240, HCHO) to związek o udowodnionym działaniu rakotwórczym, wykorzystywany m.in. do produkcji odświeżaczy powietrza, płyt meblowych i lakierów do paznokci. Według zaleceń WHO poziom formaldehydu nie powinien przekraczać 0,05 ppm.

  Temperatura

  Optymalna temperatura w domu wynosi od 18 do 21 C.

  Wilgotność

  Prawidłowy poziom nawilżenia powietrza mieści się w granicach 40-60%. O konsekwencjach zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności powietrza napisaliśmy w artykule „Wilgotność powietrza względna i bezwzględna – jaka ma być?

  Nasza rekomendacja!

  Zalecamy wybór czujnika umożliwiającego pomiar pyłu zawieszonego PM2,5, gdyż jego stężenie możemy uznać za najważniejszy wyznacznik jakości powietrza. PM2,5 to główny składnik polskiego smogu, a zarazem jedno z największych zagrożeń obecnych w powietrzu. Dzięki mikroskopijnym rozmiarom jego cząsteczki z łatwością przenikają do układu oddechowego i krwiobiegu, a następnie do wszystkich narządów wewnętrznych. Najlepsze oczyszczacze powietrza w trybie automatycznym opierają się właśnie na poziomie pyłu zawieszonego PM2,5.

  Dobrym rozwiązaniem jest wybór czujnika smogu połączonego z miernikiem wilgotności, ponieważ w sezonie grzewczym niedostateczne nawilżenie to drugi obok smogu powszechny problem z jakością powietrza wewnątrz budynków.

  Domowe czujniki jakości powietrza

  W poniższym zestawieniu czujniki jakości powietrza zostały uszeregowane w kolejności od najtańszego do najdroższego:

  1. Webber SP 75 – cena 189 zł
  2. Airmote PM2.5 Classic – cena 199 zł
  3. NokleadA10 – cena 269 zł
  4. FineAir Laserowy czujnik PM2.5- cena 279 zł
  5. Noklead stacja pogodowa A8 – cena 349 zł
  6. Dienmern DM106A – cena 389 zł
  7. Wynd Tracker – cena 399 zł
  8. Oregon SHE101 – cena 405 zł
  9. Monitor Jakości Powietrza SDL607- cena 449 zł
  10. Xiaomi Mi PM – cena 499 zł
  11. EcoLife AirSensor – cena 499 zł
  12. Kaiterra Laser Egg 2 – cena 549 zł
  13. Kaiterra Laser Egg 2+ – cena 699 zł
  14. Domowa Stacja Jakości Powietrza Air Visual Node – cena 1 149 zł
  15. LIFAair LAM05 – cena 1299 zł

  Webber SP 75

  Jednym z najtańszych czujników smogu jest Webber SP 75. Mimo niskiej ceny zapewnia on dość duże możliwości, ponieważ oprócz pyłu PM2,5 mierzy stężenie pyłów PM1 i PM10, a także temperaturę i wilgotność powietrza. Za pomocą sygnału bluetooth i odpowiedniej aplikacji urządzenie komunikuje się ze smartfonem. Dzięki temu użytkownik ma dostęp m.in. do wykresu zmian stężenia pyłu w swojej okolicy oraz prognozy pogody. Pomiar odbywa się przy użyciu czujnika laserowego.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Webber SP 75
  Cena 189 zł
  Co mierzy
  • PM1
  • PM2,5
  • PM10
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność baterii b.d.
  Dokładność b.d.
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Webber SP 75 – RECENZJA

  AIRMOTE PM2.5 Classic

  Airmote PM2,5 Classic to laserowy czujnik smogowy, który wizualnie prezentuje się niemal identycznie jak Webber SP 75 (brakuje mu jedynie loga producenta w przedniej części obudowy). Jego możliwości są jednak nieco mniejsze, ponieważ sensor ten mierzy wyłącznie poziom pyłów zawieszonych PM2,5. Wyniki pomiarów prezentowane są na wyświetlaczu LED.  Miernik jakości powietrza marki Airmote działa w temperaturze od -10 do 45 st. C. i przy wilgotności 20-85%, w zakresie PM2,5 od 0 do 999 μm/m³. Wymiary urządzenia to 8,32 x 5,3 x 3,65 cm.

  Uwaga! Czujnik wycofany ze sprzedaży.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Airmote PM2,5 Classic
  Cena 199 zł
  Co mierzy PM2,5
  Pojemność baterii 610 mAh
  Dokładność brak danych

  Noklead A10

  Noklead A10 to urządzenie monitorujące poziom pyłu zawieszonego PM2,5. Jego możliwości nie są zatem zbyt duże, ale idą w parze z niską ceną. Ponadto miernik Noklead A10 wyróżnia się niewielkimi rozmiarami, pozwalającymi na noszenie go w torebce, a także eleganckim wyglądem. Wyniki pomiarów prezentowane są cyfrowo oraz za pośrednictwem wskaźnika kolorystycznego, jednak ocena stopnia zagrożenia jest dosyć łagodna (poziom PM2,5 od 0 do 50 µg/m³ uznawany jest za niski, a od 51-100 µg/m³ za średni).

  Miernik wykorzystuje akumulator o pojemności 450 mAh.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Noklead A10
  Cena 269 zł
  Co mierzy PM2,5
  Pojemność baterii 450 mAh
  Dokładność ±15%/10 µg/m³
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Noklead A10 – RECENZJA

  FineAir Laserowy czujnik PM2.5


  Czujnik jakości powietrza marki FineAir przeznaczony jest do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Stan powietrza prezentowany jest w jednostce µg/m³ oraz za pomocą emotikonek. Urządzenie zasilane jest akumulatorem, którego pojemność pozwala na czterogodzinną pracę. Jego wymiary wynoszą 5,5 x 5,5 x 2 cm, a waga 66 g, tak więc jest to jeden z najmniejszych sensorów pyłów zawieszonych dostępnych na polskim rynku.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa FineAir Laserowy czujnik PM2.5
  Cena 279 zł
  Co mierzy
  • PM10
  • PM2,5
  Pojemność baterii 500 mAh
  Dokładność ±1µg/m³
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu FineAir Laserowy czujnik PM2.5 – RECENZJA

  Noklead Stacja pogodowa A8

  Stacja pogodowa A8 to produkt marki Noklead, który na bieżąco monitoruje stężenie pyłu PM2,5, a także poziom wilgotności i temperaturę. Urządzenie wyposażone zostało w czujnik laserowy oraz cyfrowy wyświetlacz LED z zegarem. Źródłem zasilania jest wbudowany akumulator. Czujnik ten ma niewielkie rozmiary (14,1 x 9,4 x 5,5 cm), dlatego bardzo dobrze sprawdzi się w podróży. Obecność pyłu sygnalizowana jest za pomocą kolorów oraz wartości liczbowych. Zielony kolor informuje o doskonałym lub dobrym stanie powietrza, natomiast czerwony wskazuje na obecność zanieczyszczeń. W zestawie znajdują się ładowarka i kabel zasilający.

  Dla naszego zespołu Stacja pogodowa A8 to jeden z najlepszych laserowych czujników smogu . Dużym plusem jest wskaźnik wilgotności, która w okresie zimowym może stanowić większy problem niż smog.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Noklead Stacja pogodowa A8
  Cena 349 zł
  Co mierzy
  • pył PM2,5
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność baterii 1000 mAh
  Dokładność PM2,5: ±15%, 10ug/m³wilgotność: ±5%RH
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Noklead Stacja pogodowa A8 – RECENZJA

  Dienmern DM106A

  Dienmern DM106A to propozycja skierowana do osób zainteresowanych kontrolą wielu parametrów powietrza. Ten przenośny czujnik smogu kontroluje poziom pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10, a także LZO i aldehydu mrówkowego (HCHO). Dodatkowo wyposażono go w mierniki temperatury i wilgotności. W ocenie stopnia zagrożenia pomagają oznaczenia kolorystyczne mierzonych zanieczyszczeń i wskaźnik jakości powietrza AQI. Ponadto jeśli stężenie zanieczyszczeń jest zbyt wysokie, Dienmern DM106A informuje o tym sygnałem dźwiękowym.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Dienmern DM106A
  Cena 389 zł
  Co mierzy
  • PM1.0
  • PM2,5
  • PM10
  • TVOC
  • HCHO
  • temperaturę
  • wilgotność powietrza
  • AQI (Indeks jakości powietrza)
  Pojemność baterii 2200 mAh
  Dokładność b.d.
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Dienmern DM106A – RECENZJA

  Wynd Tracker

  Urządzenie ma wymiary 2,03 x 5,43 x 2,94 cm i waży 36 g, co oznacza, że mieści się w dłoni, dlatego jest polecane między innymi biegaczom. Można zsynchronizować je z oczyszczaczem Wynd, dostosowując intensywność oczyszczania do pomiarów czujnika. Bluetooth i dedykowana aplikacja pozwalają natomiast na kontrolowanie odczytów sensora poprzez urządzenie mobilne. Miernik informuje o stanie powietrza przy pomocy kolorowych diod. Jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Wynd Tracker
  Cena 399 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  Pojemność baterii brak danych
  Dokładność brak danych
  Link do sklepu Step2health.pl

  Więcej o modelu Wynd Tracker – RECENZJA

  Oregon SHE101

  Urządzenie marki Oregon zostało wyposażone w czujnik, który wykrywa cząsteczki o wielkości nawet 1 μm. Co pół godziny wykonuje automatyczny pomiar PM1, PM2,5 i PM10, a także sprawdza poziom lotnych związków organicznych. Łączność Bluetooth oraz dedykowana aplikacja pozwalają na monitorowanie i zapisywanie wyników na urządzeniach mobilnych. Pojemna bateria i gniazdo USB sprawiają, że można wykorzystywać czujnik jako powerbank. SHE101 został wyposażony w głośnik, który emituje sygnał ostrzegawczy w przypadku wysokiego poziomu zanieczyszczeń, a także w system diodowy, informujący o jakości powietrza za pomocą trzech kolorów: zielonego, żółtego i czerwonego. Posiada także wyświetlacz OLED o przekątnej 1,3 cala. Urządzenie ma wymiary 11,4 × 11,4 × 3,7 cm i waży 140 gramów.

  Uwaga! Wycofany ze sprzedaży!

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Oregon SHE101
  Cena 405 zł
  Co mierzy
  • PM10
  • PM2,5
  • PM1,0
  • LZO
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność baterii 2600 mAh
  Dokładność brak danych
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Oregon SHE101 – RECENZJA

  Monitor Jakości Powietrza SDL607

  Monitor Jakości Powietrza SDL607 to czujnik laserowy marki Aimotool, który wykrywa stężenie PM2.5 i PM10. Użytkownik może sam wybrać, czy miernik ma działać w czasie rzeczywistym, wyświetlając stale aktualny poziom zapylenia, czy wykonywać pomiary w odstępach pięciominutowych. Urządzenie jest małe – jego wymiary wynoszą 7,3 x 7, 3 x 2,2 cm, a waga 121 g. Posiada certyfikaty CE, FCC i RoHS.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Aimotool Monitor Jakości Powietrza SDL607
  Cena 449 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  Pojemność baterii 1500 mAh
  Dokładność +/– 0.1 ug/m³
  Link do sklepu SRTech.pl

  Więcej o modelu Aimotool Monitor Jakości Powietrza SDL607 – RECENZJA

  Xiaomi Mi PM

  Xiaomi Mi PM to urządzenie, które wykrywa poziom pyłu zawieszonego PM2,5. Jest wyposażone w czujnik laserowy i wyświetlacz OLED z zegarkiem. Umożliwia bezprzewodową komunikację Wi–Fi i sterowanie za pomocą aplikacji. Sensor można zsynchronizować z oczyszczaczem Xiaomi Air Purifier 2 albo Pro. Jego wymiary wynoszą 6,3 × 3,4 × 6,3 cm, a waga 200 gram.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Xiaomi Mi PM
  Cena 499 zł
  Co mierzy PM2,5
  Pojemność baterii 750 mAh
  Dokładność brak danych
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Xiaomi Mi PM – wkrótce

  EcoLife AirSensor

  Miernik jakości powietrza EcoLife AirSensor wyświetla stężenie pyłu zawieszonego PM2,5, a także pyłu PM10 oraz lotnych związków organicznych. Ponadto urządzenie ma wbudowane czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia, a co za tym idzie umożliwia kontrolowanie wszystkich istotnych parametrów powietrza. Z wynikami pomiarów można zapoznać się za pośrednictwem smartfona albo tabletu, dzięki łączności WiFi i dedykowanej aplikacji mobilnej. Biorąc pod uwagę szerokie możliwości, cenę EcoLife AirSensor możemy uznać za korzystną.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa EcoLife AirSensor
  Cena 499 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  • LZO
  • temperaturę
  • wilgotność
  • ciśnienie
  Pojemność baterii  b.d.
  Dokładność +/-15%
  Link do sklepu MWP.biz.pl

  Więcej o modelu EcoLife AirSensor – RECENZJA

  Kaiterra Laser Egg 2

  Kolejna propozycja firmy Kaiterra to urządzenie, które mierzy stężenie pyłu PM2,5, a także poziom wilgotności powietrza i jego temperaturę. Cząsteczki pyłu obliczane są przy użyciu techniki laserowej. Czujnik jest kompatybilny z systemem Apple Home Ki i umożliwia porozumiewanie poprzez Siri. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu marki Kaiterra interfejs dostępny jest w językach angielskim i chińskim, natomiast aplikacja także w języku polskim. Wymiary urządzenia wynoszą 10,6 x 8,8 cm, a waga 285 g.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Kaiterra Laser Egg 2
  Cena 549 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • temperatura
  • wilgotność
  Pojemność baterii 2300 mAh
  Dokładność ±10%
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Kaiterra Laser Egg 2 – RECENZJA

  Kaiterra Laser Egg 2+

  Kolejna propozycja od firmy Kaiterra, udoskonalona wersja poprzedniego modelu Laser Egg 2. W tym modelu została dodana funkcja mierzenia Lotnych Związków Organicznych (LZO). Oprócz tego, sensor mierzy stężenie PM2,5, AQI wilgotność powietrza, temperaturę.

  Czujnikiem można sterować z poziomu aplikacji Kaiterra oraz Apple Home Kit. Wymiary urządzenia wynoszą 10,6 x 8,8 cm, a waga 285 g.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Kaiterra Laser Egg 2+
  Cena 699 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • temperatura
  • wilgotność
  • LZO
  Pojemność baterii 2300 mAh
  Dokładność ±10%
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Kaiterra Laser Egg 2+ – RECENZJA

  Domowa Stacja Jakości Powietrza Air Visual Node

  Domowy czujnik jakości powietrza Air Visual Node kontroluje stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz CO₂, a także poziom wilgotności i temperaturę. Dokonuje pomiarów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wyniki podawane są w amerykańskiej skali AQI. Ponadto stacja prezentuje prognozę pogody i jakości powietrza na kolejne dni. Użytkownik ma dostęp do pomiarów i statystyk z całego świata. Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji. Interfejs dostępny jest wyłącznie w angielskiej wersji językowej.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa Air Visual Node Domowa Stacja Jakości Powietrza
  Cena 1 149 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  • CO₂
  • temperaturę
  • wilgotność
  Pojemność baterii 1 850 mAh
  Dokładność brak danych
  Link do sklepu Ceneo.pl

  Więcej o modelu Air Visual Node Domowa Stacja Jakości Powietrza – RECENZJA

  LIFAair LAM05

  stacja-monitorująca-lifaair-lam05Stacja pomiarowa LAM05 jest miernikiem jakości powietrza działającym niezależnie od oczyszczaczy powietrza LIFAair LA333 i LIFAair LA503. Mierzy stężenie PM2,5 czyli najgroźniejszego dla zdrowia składnika smogu, CO₂ i lotnych związków organicznych. Można nią sterować zdalnie, ponieważ poprzez wifi łączy się z aplikacją LIFAair.

  Parametry techniczne

  Marka i nazwa LIFAair LAM05
  Cena 1 299 zł
  Co mierzy
  • PM2,5
  • PM10
  • LZO
  Pojemność baterii 5200 mAh
  Dokładność brak danych
  Link do sklepu Homespot.pl

  Więcej o modelu LIFAair LAM05 – RECENZJA

 • przód oczyszczacza powietrza zepter Oczyszczacz powietrza Zepter Therapy Air® iOn. Czy kupić?

  Zepter Therapy Air® iOn to model zaprojektowany przez specjalistów z międzynarodowej firmy Zepter International. Wykorzystując naturalne mechanizmy, urządzenie poprawia jakość powietrza i pozwala cieszyć się większym komfortem oddychania. Jak działa oczyszczacz powietrza Zepter i czy warto go kupić?

  Cena Zepter Therapy Air® Ion (2019-11-18) – 3705 zł (link do Ceneo.pl)

  Oczyszczanie powietrza wg marki Zepter

  Urządzenie Therapy Air® iOn działa w oparciu o system pięciu filtrów współpracujących z generatorem jonów ujemnych, optymalizującym proces oczyszczania powietrza. Wykorzystane filtry dopasowano tak, aby razem tworzyły nieprzepuszczalną barierę. Ponadto nie zajmują wiele miejsca, a wymiana ich jest stosunkowo łatwa. Na system filtracji składają się kolejno:

  • filtr antystatyczny zatrzymujący większe cząsteczki jak kurz, włosy, sierść zwierząt, zarodniki pleśni. Filtr ten powinien być czyszczony co co około 2-4 tygodnie, można go myć pod bieżącą wodą.
   Można go myć pod bieżącą wodą.
  • filtr antybakteryjny eliminujący pozostałe cząsteczki powyżej 1 mikrona, w tym pyłki, kurz oraz bakterie. Filtr ten wymieniamy co ok. 4-6 miesięcy.
  • filtr HEPA powstrzymujący najmniejsze cząsteczki kurzu, dym tytoniowy, zarazki. Wg zaleceń producenta, filtr ten może być wymieniany co 12-24 miesięcy.
  • filtr antyalergiczny będący kompozycją srebra, apatytu i antybakteryjnego czynnika, zawiera ekstrakt liści miłorzębu japońskiego. Szczególnie ukierunkowany na walkę z bakteriami (m.in. niebezpiecznego dla niemowląt Legionella), wirusem grypy i alergenami. Skuteczny przy alergiach, astmie, chorobach płuc. Producent poleca wymienić filtr antyalergiczny co 6-12 miesięcy.
  • filtr z węglem aktywnym niwelujący toksyczne gazy, przykre zapachy i inne wonie. Fiiltr węglowy powinien być wymieniany raz na 12 miesięcy.

  Tryb pracy i eksploatacja

  Producent wyróżnia następujące tryby pracy urządzenia:

  • Rytmiczne Czyszczenie – tryb stworzony dla optymalnego obiegu powietrza i szybkiego usuwania zanieczyszczeń.
  • Tryb turbo – powietrze zostaje oczyszczone w bardzo krótkim czasie.
  • Tryb nocny – oczyszczacz pracuje ciszej, by nie zakłócać snu.
  • Tryb dziecięcy – aby nie dopuścić do odczuwania przez dzieci chłodu, prędkość filtrowania jest zmniejszona.

  Do oczyszczacza dołączony jest pilot zdalnego sterowania.

  Wygląd

  Nieduże wymiary 54,4 x 18,1 x 51 cm oraz Wall-Hanging Slim Design (opcja umożliwiająca zawieszenie oczyszczacza na ścianie) sprawiają, że Zepter Therapy Air® iOn bardzo łatwo wkomponować w wystrój pokoju. Urządzenie jest ponadto niezwykle stylowe i nowoczesne.

  Oczyszczacz wyposażono również w możliwość zmiany koloru światła na panelu kontrolnym.

  Parametry techniczne oczyszczacza powietrza Zepter Therapy Air® iOn

  Marka Zepter
  Model Therapy Air Ion
  Cena 3705 zł
  Maks. CADR lub przepływ powietrza [m³/h] 348
  Zalecana maks. powierzchnia [m²]* 43,5
  Zalecana maks. kubatura [m³] 117,45
  Głośność [dB] 21-46
  Pobór mocy [W] b.d.
  Liczba prędkości wentylatora 3
  Filtr wstępny tak
  Filtr HEPA tak
  Skuteczność wg klasyfikacji filtra HEPA H13
  Filtr węglowy tak
  Żywotność filtrów w zależności od filtra – od 0,5 roku do 2 lat
  Waga [kg] 8,8
  Certyfikaty b.d.
  Gwarancja 2 lata

  * przyjmujemy, że na każdy 1 m² pomieszczenia o wysokości wynoszącej 2,5 metra oczyszczacz powietrza powinien oferować minimum wartość maks. CADR dla pyłów równą 8 m³/h

  Czy warto kupić oczyszczacz powietrza Zepter Therapy Air® iOn?

  Therapy Air® iOn poradzi sobie w pomieszczeniach o metrażu nie przekraczającym 43,5 m², jego maksymalny CADR wynosi 348 m³/h. Oczyszczacz powietrza powinien sprawdzić się w pokoju dziecka, nie tylko dzięki specjalnemu trybowi pracy, ale również filtrowi ukierunkowanemu między innymi na walkę z bakterią Legionella. Odpowiedni także dla alergików i osób z problemami oddechowymi.

  Na plus zaliczyć należy również sporą liczbę trybów urządzenia, w tym przeznaczony do zadań specjalnych tryb turbo, który w bardzo krótkim czasie oczyści pomieszczenie z kurzu, pyłów czy zapachów. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość powieszenia urządzenia na ścianie, co  może zainspirować również innych producentów do takich rozwiązań. Niestety, oczyszczacz firmy Zepter nie należy do najtańszych. Jego cena od dłuższego czasu utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie, kosztując obecnie ok. 3700 zł (stan na dzień 18.11.2019).

  Galeria zdjęć Zepter Therapy Air® iOn

  przód oczyszczacza powietrza zepter oczyszczacz powietrza zepter bok pilot do oczyszczacza powietrza zepter

  Zepter Therapy Air® iOn w naszej opinii

  ZALETY
  • Możliwość powieszenia na ścianie
  • Nieduży rozmiar i smukła obudowa
  • Pilot zdalnego sterowania
  WADY
  • Wysoka cena
 • oczyszczacz_powietrza_goclever_cristal_air_pro Oczyszczacz powietrza GOCLEVER CRISTAL AIR PRO. Czy warto kupić?

  Oczyszczacz powietrza CRISTAL AIR PRO jest jednym z modeli polskiego producenta GOCLEVER, od 11 lat dostarczającego produkty z zakresu elektroniki użytkowej. Na jakim metrażu się sprawdzi, czy warto go kupić?

  Oczyszczanie powietrza wg marki GOCLEVER

  Model GOCLEVER CRISTAL AIR PRO wykorzystuje system oczyszczania określany przez producenta jako Octa Shield. W jego skład wchodzą:

  • filtr plazmowy elektrostatyczny rozbijający cząsteczki kurzu,
  • filtr HEPA zatrzymujący zanieczyszczające powietrze cząsteczki do 0,3 µm,
  • filtr węglowy eliminujący nieprzyjemne zapachy oraz niebezpieczne substancje chemiczne,
  • filtr włókninowy (makrocząsteczkowy) neutralizujący cząsteczki dymu,
  • fotokatalizator wspierający proces likwidacji zarazków,
  • lampa UV zabijająca wirusy i zapobiegająca ich dalszemu namnażaniu,
  • aktywny ozon niszczący zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne,
  • jonizator (5 mln jonów/cm3), wspierający procesy immunologiczne ludzkiego organizmu.

  Tryb pracy i eksploatacja

  Oczyszczacz posiada wyświetlacz prezentujący aktualny poziom PM2,5 oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Wbudowany timer pozwala zaprogramować czas działania urządzenia. Całość uzupełnia pilot zdalnego sterowania.

  Zaleca się wymieniać filtry mniej więcej co 6 miesięcy, choć czas ten może różnić się od podanego przez producenta, gdyż rzeczywista żywotność filtrów zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu.

  Wygląd

  Model CRISTAL AIR PRO ma wymiary 34 x 26,5 x 61 cm, jest więc oczyszczaczem średniej wielkości. Prosta, biała obudowa powinna ułatwić urządzeniu wkomponowanie się w wystrój wnętrza, nadając mu nieco nowoczesności.

  Parametry techniczne oczyszczacz powietrza GOCLEVER CRISTAL AIR PRO

  Marka GOCLEVER
  Model CRISTAL AIR PRO
  Maksymalny przepływ powietrza w m³/h 365
  Maksymalna powierzchnia w m² 45,62
  Maksymalna powierzchnia w m³ 123,17
  Głośność w dB < 45
  Pobór mocy w W 60
  Ilość prędkości 3
  Filtr wstępny tak
  Filtr HEPA tak
  Klasa
  Filtr węglowy tak
  Skuteczność filtrów 99,97
  Na ile starcza filtr 6 miesięcy
  Waga w kg 7,1
  Certyfikaty
  Gwarancja 2 lata

   Czy warto kupić oczyszczacz GOCLEVER CRISTAL AIR PRO?

  Producent podaje jako maksymalny CADR 365 m³/h. Nasze obliczenia wskazują, że przy takim przepływie powietrza urządzenie sprawdzi się na powierzchni około 45 m², co mieści się w sugerowanym podziale (40-60 m²), jednak nie sięga górnej granicy. Mimo to stosunek możliwości do ceny (899 zł w dni 14.09.2018 r.) można uznać za korzystny.

  Galeria zdjęć GOCLEVER CRISTAL AIR PRO

  oczyszczacz_powietrza_goclever_cristal_air_pro góra oczyszczacza z wyświetlaczem numrycznym goclever cristal air pro

  GOCLEVER CRISTAL AIR PRO w naszej opinii

  ZALETY
  • Pilot zdalnego sterowania
  • Jonizator i lampa UV
  • Całkiem wydajny w stosunku do ceny
  WADY
 • oczyszczacz_powietrza_blueair_pro_xl Oczyszczacz powietrza Blueair Pro XL. Czy kupić?

  Oczyszczacz powietrza Blueair Pro XL to najbardziej wydajny model w ofercie szwedzkiego producenta Blueair, który już od roku 1996 skupia swą działalność wokół produkcji skutecznych urządzeń do poprawy jakości powietrza w budynkach użytkowych oraz mieszkalnych. Urządzenie Blueair Pro XL świetnie nada się do dużych pomieszczeń biurowych i roboczych, zapewniając wszystkim pracownikom dopływ świeżego, wolnego od zanieczyszczeń powietrza. Rekomendowany aż do 110 m2.

  Oczyszczanie powietrza wg marki Blueair

  Również w modelu Blueair Pro XL odnajdziemy technologię HEPASilent, usuwającą 99,97% zanieczyszczeń o rozmiarze nie mniejszym od 0,1 mikrona. Bardzo wydajny oczyszczacz powietrza marki Blueair łączy filtrację mechaniczną i elektrostatyczną, co gwarantuje wysoką jakość filtracji. Urządzenie eliminuje kurz, pyłki, zarodniki pleśni, wirusy, bakterie, sierść i złuszczony naskórek zwierząt.

  Jak w przypadku mniejszych „braci”, do Blueair Pro XL możemy dokupić poszczególne filtry:

  • Blueair Pro SmokeStop będący filtrem cząsteczek z węglem aktywnym. SmokeStop pozbywa się z oczyszczanego powietrza niebezpiecznych zanieczyszczeń gazowych jak VOC (np. formaldehyd), dymu tytoniowego. W połączeniu z opcjonalnym filtrem Blueair Pro Carbon+ eliminuje jeszcze cięższe zanieczyszczenia powietrza, gwarantując najwyższą jakość oczyszczania.
  • Blueair Pro Carbon+ to filtr z węglem aktywnym. Ten opcjonalny, dodatkowy filtr wspomoże walkę z silniejszymi, jeszcze groźniejszymi zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Dobrze sprawdzi się wraz z Blueair Pro SmokeStop lub Blueair Pro, optymalizując proces filtracji powietrza.
  • Blueair Pro jest filtrem cząsteczek, który można zastosować w komplecie z Blueair Pro Carbon+. Sprawdzi się wychwytując złuszczony naskórek i sierść zwierząt, włosy, kurz, pyły i inne, zawieszone w powietrzu cząstki.

  Tryb pracy i eksploatacja

  Model Blueair Pro XL posiada trzy różne prędkości pracy wentylatora. Inteligentny oczyszczacz powietrza Blueair Pro XL wyposażono we wbudowany moduł Air Intelligence Module. Dzięki niemu urządzenie automatycznie monitoruje jakość powietrza, wykorzystując do tego celu czujnik ceramiczny ukierunkowany na szkodliwe cząsteczki i gazy, a także laser optyczny. Oczyszczacz sam dostosowuje szybkość pracy wiatraków do stężenia zanieczyszczeń, aby uzyskać optymalną czystość powietrza. Air Intelligence Module bez wątpienia bardzo ułatwi korzystanie z oczyszczacza, działając samodzielnie.

  Chcąc oszczędzić więcej miejsca na podłodze, można zastosować ścienny uchwyt Pro XL wall mount.

  Wygląd

  Oczyszczacz powietrza Blueair Pro XL ma dokładnie taką samą podstawę jak model Pro L, jednak jest znacznie wyższe. Wymiary 112 x 50,4 x 24 cm sprawiają, że urządzenie zajmuje sporo miejsca. Mimo dużych gabarytów, oczyszczacz nie powinien zakłócić wystroju wnętrza, charakteryzuje się bowiem bardzo eleganckim designem.

  Minusem może okazać się waga 32 kg i brak kółek w podstawie – bezpieczny transport Pro XL to niełatwe zadanie.

  Parametry techniczne oczyszczacza powietrza Blueair Pro XL

  Marka Blueair
  Model Pro XL
  Maksymalny przepływ powietrza w m3/h  1614
  Maksymalna powierzchnia w m2  201,75
  Maksymalna powierzchnia w m3 544,72
  Ilość cykli na godzinę  5
  Głośność w dB  32-58
  Pobór mocy w W  33-256
  Ilość prędkości  3
  Filtr wstępny nie
  Filtr HEPA tak
  Klasa
  Filtr węglowy nie
  Skuteczność filtra HEPA 99,97
  Na ile starcza filtr  6 miesięcy
  Waga w kg 32
  Certyfikaty
  Gwarancja 3 lata

  Czy warto kupić oczyszczacz powietrza Blueair Pro XL?

  Przy przepływie powietrza (CADR) sięgającym 1614 m3/h, oczyszczacz powinien poradzić sobie na powierzchni prawie 202 m2, co jak w przypadku dwóch pozostałych modeli z rodziny Pro jest praktycznie dwukrotnością podanej przez producenta wartości – 110 m2.

  Oczyszczacz Blueair Pro XL doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach roboczych, będąc w stanie sprawnie oczyścić powietrze na dużej powierzchni.

  Galeria zdjęć Blueair Pro XL

  oczyszczacz_powietrza_blueair_pro_xl

  Blueair Pro XL w naszej opinii

  ZALETY
  • Niesamowicie wydajny
  • 3 lata gwarancji
  • Posiada tryb automatyczny
  WADY
  • Brak pilota zdalnego sterowania
  • Trudny transport
 • oczyszczacz_powietrza_blueair_pro Oczyszczacz powietrza Blueair Pro L. Czy warto kupić?

  Blueair Pro L jest jednym z modeli szwedzkiego producenta Blueair. Od roku 1996 działalność Blueair skupia się w szczególności na produkcji urządzeń do poprawy jakości powietrza w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Blueair Pro L rekomendowany jest przez producenta do pomieszczeń o metrażu nie przekraczającym 72 m2.

  Oczyszczanie powietrza wg marki Blueair

  Wykorzystana w modelu Pro L technologia HEPASilent eliminuje aż 99,97% zanieczyszczeń o rozmiarze do 0,1 mikrona, jest więc niezwykle wydajny. Łącząc filtrację mechaniczną i elektrostatyczną usuwa z powietrza kurz, sierść zwierząt i włosy, a także pyłki, bakterie oraz wirusy.

  Do oczyszczacza powietrza Blueair Pro L można dokupić następujące filtry:

  • Blueair Pro SmokeStop – czyli filtr cząstek z węglem aktywnym, eliminujący gazowe substancje zanieczyszczające (m.in. lotne związki organiczne). W przypadku jeszcze silniejszego zanieczyszczenia powietrza zaleca się skompletowanie opcjonalnego filtra Blueair Carbon+.
  • Blueair Pro Carbon+ – dodatkowy, opcjonalny filtr z węglem aktywnym do walki z cięższymi zanieczyszczeniami gazowymi i nieprzyjemnymi zapachami. W komplecie z Blueair Pro SmokeStop lub Blueair Pro, zoptymalizuje proces oczyszczania powietrza.
  • Blueair Pro – filtr cząsteczek, który jeszcze skuteczniej wyłapuje sierść zwierząt, pyłki, włosy i inne zawieszone w powietrzu zanieczyszczenia.

  Tryb pracy i eksploatacja

  Oczyszczacz powietrza Blueair Pro L ma aż trzy różne prędkości oczyszczania. Niestety tryb automatyczny nie jest dostępny przez dokupieniem modułu Air Intelligence Module. Dopiero wraz z nim model Pro L monitoruje jakość powietrza, co umożliwia dostosowanie tempa pracy wiatraków do aktualnego zanieczyszczenia powietrza. dzięki któremu urządzenie stale monitoruje jakość powietrza i samo dostosowuje moc filtrowania do realnego zapotrzebowania. Air Intelligence Module wykorzystuje czujnik ceramiczny ukierunkowany na szkodliwe cząsteczki i gazy, a także laser optyczny.

  Wygląd

  Urządzenie jest nie tylko bardzo wydajne, cechuje się również niebanalnym, eleganckim wyglądem. Model Blueair Pro L ma wymiary 79 x 50,4 x 24 cm i waży 21 kg, jednak w przeciwieństwie do Pro M, posiada podstawę na kółkach, co zapewnia łatwy i bezpieczny transport urządzenia.

  Dzięki prostej, białej obudowie nie powinien zakłócić wystroju pomieszczenia.

  Parametry techniczne oczyszczacza powietrza Blueair Pro L

  Marka Blueair
  Model Pro L
  Maksymalny przepływ powietrza w m3/h  1020
  Maksymalna powierzchnia w m2  135
  Maksymalna powierzchnia w m3 364.5
  Ilość cykli na godzinę  5
  Głośność w dB  32-55
  Pobór mocy w W  22-170
  Ilość prędkości  3
  Filtr wstępny nie
  Filtr HEPA tak
  Klasa
  Filtr węglowy nie
  Skuteczność filtra HEPA 99,97
  Na ile starcza filtr  6 miesięcy
  Waga w kg 21
  Certyfikaty
  Gwarancja 3 lata

  Czy warto kupić oczyszczacz powietrza Blueair Pro L?

  Maksymalnym podanym przez producenta metrażem są 72 m2, natomiast według naszych obliczeń CADR 1020 m3/h umożliwiłby skuteczne oczyszczenie aż 135 m2, co jest niemal dwukrotnością podanej wartości.

  Oczyszczacz nie jest tani, jednak niezwykła skuteczność skłania do zastanowienia się nad zakupem oczyszczacza marki Blueair. Na rynku dostępnych jest wiele oczyszczaczy, jednak jeżeli zależy nam na wysokiej ochronie przed zanieczyszczeniami, warto zastanowić się nad Pro L lub pokrewnym modelem.

  Galeria zdjęć Blueair Pro L

  oczyszczacz_powietrza_blueair_pro oczyszczacz_powietrza_blueair_pro

  Blueair Pro L w naszej opinii

  ZALETY
  • Niezwykle cichy
  • Bardzo wydajny
  • 3 lata gwarancji
  WADY
  • Brak pilota zdalnego sterowania
  • Brak trybu automatycznego przed kupnem modułu
 • oczyszczacz_powietrza_blaupunkt_AHS801 Oczyszczacz powietrza BLAUPUNKT AHS801. Czy warto kupić?

  Urządzenie BLAUPUNKT AHS801 to nawilżacz powietrza niemieckiego producenta BLAUPUNKT. Posiada funkcję oczyszczania, wyposażony został bowiem w filtr HEPA H13.

  Oczyszczanie powietrza wg marki BLAUPUNKT

  Model BLAUPUNKT AHS801 posiada filtr HEPA H 13 wychwytujący cząsteczki większe niż 0,3 µm oraz lampę UV eliminującą mikroorganizmy, jednak głównym zadaniem urządzenia jest nawilżanie powietrza. AHS801 jest w stanie utrzymać optymalną wilgotność powietrza (zależnie od preferencji użytkownika od 40 do 80%), cechując się wydajnością nawilżania na poziomie 400ml/h.

  Urządzenie wyposażono w funkcję aromaterapii i jonizator.

  Tryb pracy i eksploatacja

  Nawilżacz powietrza BLAUPUNKT AHS801 posiada oddzielny tryb nocny.

  Filtry wodny oraz HEPA są wymienne.

  Dotykowy wyświetlacz LED oraz pilot zdalnego sterowania bardzo ułatwią zarządzanie nawilżaczem, a wbudowany timer pozwali ustawić czas pracy urządzenia (maksymalnie 10 godzin), po którym wyłączy się ono samoistnie.

  Wygląd

  BLAUPUNKT AHS801 ma wymiary 24 x 17 x 37,1 cm, nie jest więc wybitnie duży i nie powinien przeszkadzać w pomieszczeniu.

  Parametry techniczne nawilżacz powietrza BLAUPUNKT AHS801

  Marka BLAUPUNKT
  Model AHS801
  Maksymalny przepływ powietrza w m3/h
  Maksymalna powierzchnia w m2
  Maksymalna powierzchnia w m3
  Ilość cykli na godzinę
  Głośność w dB 35
  Pobór mocy w W 105
  Ilość prędkości
  Filtr wstępny nie
  Filtr HEPA tak
  Klasa  H13
  Filtr węglowy
  Skuteczność filtra HEPA  99,95%
  Na ile starcza filtr
  Waga w kg  2,3
  Certyfikaty
  Gwarancja 2 lata

  Czy warto kupić nawilżacz powietrza BLAUPUNKT AHS801?

  Jeżeli zależy nam na nawilżeniu powietrza, Blaupunkt AHS801 to dobra opcja. Nawilżacz sprawdzi się dla alergików i osób z problemami układu oddechowego, natomiast prawdopodobnie nie będzie tak skuteczny w oczyszczaniu powietrza z niebezpiecznych substancji jak przeznaczone do tego celu urządzenia. Szukając oczyszczacza w podobnej cenie, możemy trafić na:

  Galeria zdjęć BLAUPUNKT AHS801

  oczyszczacz_powietrza_blaupunkt_AHS801

  BLAUPUNKT AHS801 w naszej opinii

  ZALETY
  • Funkcja arometerapii
  • Pilot zdalnego sterowania
  WADY
 • oczyszczacz_powietrza_cronos_cube Oczyszczacz powietrza CRONOS CUBE. Czy warto kupić?

  Oczyszczacz powietrza CRONOS CUBE jest mały i lekki, niestety w parze z niewielkimi gabarytami idzie również nieduża wartość CADR – 30 m3/h. Czy warto go kupić?

  Cena Cronos Cube (2019-11-13)123 zł (link do Ceneo.pl)

  Oczyszczanie powietrza

  CRONOS CUBE stosuje zintegrowany filtr, na który składa się:

  • filtr wstępny wyłapujący większe cząsteczki, jak kurz, sierść, włosy;
  • węgiel aktywowany absorbujący szkodliwe substancje: benzen, formaldehydy oraz brzydkie zapachy;
  • filtr HEPA wychwytujący najmniejsze pyły unoszące się w powietrzu;
  • fotokatalizator (filtrująca warstwa dwutlenku siarki).

  Tryb pracy i eksploatacja

  Urządzenie posiada trzy prędkości pracy wiatraków oraz tryb pracy nocnej. Oczyszczacz charakteryzuje się niskim poborem mocy, jego eksploatacja jest więc stosunkowo niedroga.

  Cronos Cube wyposażono w dotykowy panel sterowania, posiada również pilot umożliwiający zdalne sterowanie.

  Wygląd

  Wymiary 12 x 17 x 17 cm sprawiają, że model CUBE zdecydowanie można nazwać niewielkim. Dzięki małym gabarytom i prostemu, eleganckiemu wyglądowi oczyszczacz CRONOS CUBE bez problemu wpasuje się w każde wnętrze, nie zajmując dużo miejsca ani nie przytłaczając wystroju pokoju.

  Parametry techniczne oczyszczacz powietrza CRONOS CUBE

  Marka CRONOS
  Model CUBE
  Cena 123 zł
  Maks. CADR lub przepływ powietrza [m³/h] 30
  Zalecana maks. powierzchnia [m²]* 4
  Zalecana maks. kubatura [m³] 9,38
  Głośność [dB] b.d.
  Pobór mocy [W] 5
  Liczba prędkości wentylatora 3
  Filtr wstępny tak
  Filtr HEPA tak
  Skuteczność wg klasyfikacji filtra HEPA  b.d.
  Filtr węglowy tak
  Żywotność filtrów  b.d.
  Waga [kg]  b.d.
  Gwarancja 2 lata

  * przyjmujemy, że na każdy 1 m² pomieszczenia o wysokości wynoszącej 2,5 metra oczyszczacz powietrza powinien oferować minimum wartość maks. CADR dla pyłów równą 8 m³/h

  Czy warto kupić oczyszczacz powietrza CRONOS CUBE?

  Według producenta, CRONOS CUBE jest w stanie przefiltrować pomieszczenie o metrażu do 20 m2. Uwzględniając podany CADR wynoszący 30 m3/h, według naszych obliczeń sprzęt sprawdzi się na powierzchniach nie przekraczających 4 m2. Oczyszczacz powietrza CRONOS CUBE można kupić za niewielkie pieniądze, jednak biorąc pod uwagę bardzo niską wartość przepływu powietrza i związaną z tym małą powierzchnię oczyszczanego pomieszczenia, aby utrzymać jakość powietrza na dobrym poziomie, należałoby takich urządzeń umieścić w pokoju kilka. Dobrze byłoby zastanowić się nad inwestycją w nieco droższy, acz wydajniejszy oczyszczacz. Wśród tańszych, bardziej wydajnych modeli znajdziemy między innymi : Xiaomi Air Purifier 2s, który możemy kupić już za 550 zł.

  Galeria zdjęć CRONOS CUBE

  oczyszczacz_powietrza_cronos_cube wyświetlacz oczyszczacza powietrza cronos cube

  CRONOS CUBE w naszej opinii

  ZALETY
  • Niewielki rozmiar
  WADY
  • Niski CADR i małe możliwości oczyszczacza
 • oczyszczacz_powietrza_blueair_pro_m Oczyszczacz powietrza Blueair Pro M. Czy warto go kupić?

  Blueair Pro M to urządzenie szwedzkiego producenta Blueair. Firma już od roku 1996 zajmuje się produkcją urządzeń do poprawy jakości powietrza zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych. Model Pro M przeznaczony został do pomieszczeń o metrażu do 36 m2.

  Oczyszczanie powietrza wg marki Blueair

  Oczyszczacz powietrza Blueair Pro M wykorzystuje technologię Blueair HEPASilent wychwytującą 99,97% zanieczyszczeń o rozmiarze do 0,1 mikrona. HEPASilent łączy filtrację mechaniczną i elektrostatyczną, co skutkuje znakomitymi rezultatami. Filtr usuwa wirusy, bakterie, kurz, sierść zwierząt i pyłki.

  Do urządzenia można dokupić następujące filtry:

  • Blueair Pro SmokeStop – filtr cząstek z węglem aktywnym, przeznaczony do usuwania gazowych substancji zanieczyszczających jak lotne związki organiczne, czy dym tytoniowy. Do miejsc, w których występują jeszcze cięższe zanieczyszczenia, zaleca się opcjonalny filtr Blueair Carbon+.
  • Blueair Pro Carbon+ – opcjonalny dodatkowy filtr z węglem aktywnym, który zoptymalizuje eliminowanie szkodliwych, ciężkich substancji gazowych i nieprzyjemnych zapachów. Przeznaczony do użytku z filtrem Blueair Pro SmokeStop lub Blueair Pro.
  • Blueair Pro – filtr cząsteczek, stworzony by jeszcze skuteczniej usuwać zawieszone w powietrzu zanieczyszczenia, w tym pyłki, kurz, sierść zwierząt, czy włosy.

  Tryb pracy i eksploatacja

  Model Blueair Pro M posiada trzy prędkości pracy wiatraków. Tryb automatyczny jest dostępny dopiero po dokupieniu do oczyszczacza modułu Air Intelligence Module, dzięki któremu urządzenie stale monitoruje jakość powietrza i samo dostosowuje moc filtrowania do realnego zapotrzebowania. Moduł wykorzystuje laser optyczny oraz czujnik ceramiczny ukierunkowany na szkodliwe cząsteczki i gazy.

  Wygląd

  Oczyszczacz łączy niezwykłą wydajność z eleganckim designem. Wymiary 43 x 50,4 x 24 cm sprawiają, że nie jest najmniejszy, jednak prosta biała obudowa pomoże mu wpasować się we wnętrze i nie zakłócić jego wystroju. Blueair Pro M waży 12 kg, przy czym nie posiada podstawy na kółkach – przetransportowanie go może okazać się nie lada wyzwaniem.

  Parametry techniczne oczyszczacza powietrza Blueair Pro M

  Marka Blueair
  Model Pro M
  Maksymalny przepływ powietrza w m3/h  595
  Maksymalna powierzchnia w m2  74,37
  Maksymalna powierzchnia w m3  200,8
  Ilość cykli na godzinę  5
  Głośność w dB  32-55
  Pobór mocy w W  11-85
  Ilość prędkości  3
  Filtr wstępny nie
  Filtr HEPA tak
  Klasa
  Filtr węglowy nie
  Skuteczność filtra HEPA 99,97
  Na ile starcza filtr  6 miesięcy
  Waga w kg 12
  Certyfikaty
  Gwarancja 3 lata

  Czy warto kupić oczyszczacz powietrza Blueair Pro M?

  Producent jako maksymalny metraż oczyszczanego pomieszczenia podaje 36 m2. Przy CADR wynoszącym 595 m3/h, oczyszczacz – według naszych obliczeń – sprawdziłby się nawet na dwukrotnie większej powierzchni 74,37 m2. Blueair Pro M nie zalicza się do najtańszych, dodatkowo wymaga dokupienia pewnych akcesoriów, jeżeli zależy nam na trybie automatycznym lub lepszej ochronie, nie można jednak zaprzeczyć jego niezwykłej wydajności.

  Galeria zdjęć Blueair Pro M

  oczyszczacz_powietrza_blueair_pro_m_2 przód wyświetlacz oczyszczacza blueair pro oczyszczacz_powietrza_blueair_pro_m

  Blueair Pro M w naszej opinii

  ZALETY
  • Niezwykle wydajny
  • 3 lata gwarancji
  • Bardzo cicha praca
  WADY
  • Ciężki w transporcie
  • Mógłby posiadać pilot zdalnego sterowania
  • Tryb automatyczny dopiero po dokupieniu modułu
 • Oczyszczacz powietrza Boneco P700 bokiem Oczyszczacz powietrza Boneco P700. Czy warto kupić?

  ceneo.pl/57722935

  Boneco P700 to oczyszczacz powietrza szwajcarskiego departamentu ATS (Air Treatment System) firmy Plaston, posiadającego aż 30 letnie doświadczenie w dziedzinie uzdatniania powietrza. Marki AIR-O-SWISS i BONECO charakteryzują się wysoką precyzją wykonania produktów, ich niesamowitą wydajnością oraz eleganckim designem. Jak wypada model Boneco P700 i czy warto go kupić?

  Cena Boneco P700 (2019-11-18) – 4400 zł (link do Ceneo.pl)

  Oczyszczanie powietrza

  Oczyszczacz Boneco P700 zasysa powietrze dwustronnie. Proces opiera się na 3-stopniowym systemie filtracji – począwszy od filtrów wstępnych, zatrzymujących większe cząsteczki zanieczyszczeń, aż do filtrów hybrydowych będących połączeniem filtra HEPA z filtrem węglowym. Dzięki takiej filtracji pozbędziemy się z powietrza nie tylko okruchów, kurzu, włosów i sierści zwierząt, ale też pyłów zawieszonych (PM2,5 oraz PM10), roztoczy, wirusów, alergenów, dymu i lotnych związków organicznych (benzen, ksylen, formaldehyd). Powietrze zostanie oczyszczone w niemal 100% zanim wróci do pomieszczenia, przechodząc kolejno przez:

  • filtr wstępny – zatrzymuje większe zanieczyszczenia: sierść, kurz, okruchy;
  • filtr HEPA – eliminuje 99,97% mikroskopijnych zanieczyszczeń: PM2,5, roztocza, wirusy i bakterie;
  • filtr węglowy – niweluje chemiczne opary, nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne.

  Tryb pracy i eksploatacja

  Najczęściej używanym trybem pracy jest tryb automatyczny, który dostosowuje prędkość i moc oczyszczania do poziomu zanieczyszczenia powietrza, określonego za pomocą precyzyjnego, laserowego czujnika cząsteczek. Istnieje także możliwość manualnego wyznaczenia poziomu pracy wentylatora.

  Wyświetlacz prezentuje wszystkie potrzebne informacje: wybrany tryb pracy, ustawienia timera, stężenie pyłów PM2,5 wyrażone w µg/m3. Urządzenie poinformuje nas również o potrzebie wymiany filtrów, dzięki czemu nie musimy martwić się ich stanem. Warto w tym miejscu wspomnieć o dobrej żywotności filtrów, sięgającej maksymalnie do 3 lat.

  Timer umożliwia ustawienie godziny wyłączenia oczyszczacza (timer OFF), lub jego włączenia (timer ON), co pozwala na włączenie Boneco P700 przed powrotem do domu. Funkcja ta wyjątkowo przysłuży się alergikom. Maksymalny czas timera wynosi 12 godzin.

  Szwajcarski oczyszczacz wyposażono też w blokadę bezpieczeństwa, chroniącą przed niechcianą zmianą trybu pracy (np. przez dzieci) i czujnik światła – P700 automatycznie ściemnia wyświetlacz nocą.

  Wygląd

  Oczyszczacz powietrza Boneco P700 charakteryzują wymiary 36 x 39 x 76,9 cm oraz waga 15 kg. Model P700 jest spory i dosyć ciężki, jednak dzięki praktycznemu i poręcznemu uchwytowi oraz rolkom transportowym łatwy w transporcie.

  Elegancka, prosta obudowa w kolorze białym sprawia, że urządzenie nie zaburzy, ani nie zdominuje wystroju pomieszczenia.

  Parametry techniczne oczyszczacza powietrza Boneco P700

  Marka Boneco
  Model P700
  Cena 4400 zł
  Maks. CADR lub przepływ powietrza [m³/h] 800
  Zalecana maks. powierzchnia [m²]* 100
  Zalecana maks. kubatura [m³] 270
  Głośność [dB] 37-66
  Pobór mocy [W] 0,5-67
  Liczba prędkości wentylatora b.d.
  Filtr wstępny tak
  Filtr HEPA tak
  Skuteczność wg klasyfikacji filtra HEPA b.d.
  Filtr węglowy tak
  Żywotność filtra do 3 lat
  Waga [kg] 15
  Certyfikaty CoC
  Gwarancja 2 lata

  * przyjmujemy, że na każdy 1 m² pomieszczenia o wysokości wynoszącej 2,5 metra oczyszczacz powietrza powinien oferować minimum wartość maks. CADR dla pyłów równą 8 m³/h

  Czy warto kupić oczyszczacz powietrza Boneco P700?

  Model Boneco P700 posiada CADR sięgający aż 800 m3/h, dzięki czemu jest jednym z najbardziej wydajnych oczyszczaczy powietrza na rynku, przystosowanym do pracy w środowisku o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Według informacji podanych przez producenta, urządzenie poradzi sobie z zanieczyszczeniami na metrażu od 75 do 200 m². Według naszych obliczeń optymalną wielkością oczyszczanego pomieszczenia będzie 100 m2, co wciąż jest imponującym wynikiem.

  Świetnie sprawdzi się na dużych powierzchniach – w  salach konferencyjnych, biurach, apartamentach.

  Galeria zdjęć Boneco P700

  kilka filtrów do oczyszczacza powietrza boneco_p700 filtry do oczyszczacza powietrza boneco_p700_ oczyszczacz powietrza boneco p700

  Boneco P700 w naszej opinii

  ZALETY
  • Blokada rodzicielska
  • Precyzyjny czujnik PM2,5
  • Timer do 12 godzin
  • Łatwy i bezpieczny transport
  WADY