Formaldehyd – trujący mieszkaniec domów i składnik smogu