Category Archives

  Porady

 • All
 • Sensor jakości powietrza Laser Egg 2+ wyświetlacz Co to są normy AQI – Air Quality Index i jak je czytać?

  AQI, czyli Air Quality Index to popularny wskaźnik oceny jakości powietrza, który możemy kojarzyć m.in. z informacji agencji rządowych, interaktywnych tablic ulicznych, aplikacji mobilnych dot. smogu czy wreszcie wyświetlaczy czujników i oczyszczaczy powietrza. Czym właściwie jest AQI? Jak interpretować jego wartości i jaka jest korelacja między AQI, a PM2,5?

  Z poniższego artykułu dowiesz się m.in.:

  • Co to AQI
  • Jak interpretować poszczególne poziomy AQI
  • Jak AQI przekłada się na poziom PM2,5 i odwrotnie?

  1. AQI – co to jest?

  Wskaźnik jakości powietrza AQI (z ang. Air Quality Index) to globalnie używany indeks poziomu zanieczyszczeń. W obrazowy sposób tłumaczy on suche dane liczbowe. Dlatego też dla wielu osób jest to najprostszy i najbardziej logiczny sposób komunikowania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Mieści się on w skali od 0 do 500. Naturalnie im wyższe wskazania, tym bardziej zanieczyszczone powietrze wokół nas.

  Do oceny jakości powietrza wskaźnik AQI wykorzystuje m.in. poziom pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, jak i niektórych zanieczyszczeń gazowych – dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), tlenku azotu (NO), tlenku węgla (CO) oraz benzenu, które najczęściej są wynikiem spalania paliw.

  2. Jaka jest różnica między odczytami AQI, a PM2,5?

  Czujnik PM2,5 Vestfrost A1Z40WH i Kaiterra Laser Egg
  Dobrym przykładam urządzenia analizującego poziom AQI, jak i PM2,5 jest czujnik zewnętrzny Kaiterra Laser Egg. Tu z oczyszczaczem powietrza Vestfrost. Materiały własne Ranking-oczyszczaczy.plczyszczaczem powietrza Vestfrost. Materiały własne Ranking-oczyszczaczy.pl

  Wiele oczyszczaczy powietrza, jak również serwisów poświęconych jakości powietrza, jak np. Airly, wykorzystuje do oceny pomiary PM2,5 i PM10. Ocena ta polega na analizie ilości mikrogramów (masę cząstek zanieczyszczeń) na metr sześcienny powietrza. Tymczasem wskaźnik AQI jest obrazową interpretacją tych odczytów, mającą za zadanie w prosty sposób przekazać informacje o aktualnej jakości powietrza. Jak AQI przekłada się na poszczególne wartości PM2,5?

  Na pierwszy rzut oka może się to wydawać wielu użytkownikom niezrozumiałe. Przede wszystkim liczba punktów AQI nie przyrasta wprost proporcjonalnie (w stosunku 1:1) do wzrostu poziomu mikrogramów w powietrzu

  Najlepiej tłumaczy to na swojej stronie projekt badawczy Smart Air Filters.

  Wykres AQI vs PM2.5

  Na powyższym wykresie widzimy m.in., iż 10 mikrogramów PM2,5 odpowiada za 42 punkty Air Quality Index. Powyżej 100 ug/m3 PM2,5, każdy wzrost o 10 jednostek powoduje przyrost w o jedynie 5 punktów AQI. Powyżej 200 ug/m3 PM2,5, każde 10 ug/m3 PM2,5 więcej = 10 AQI więcej.

  Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy uświadomimy sobie, że tak naprawdę istnieje kilka skal AQI, w zależności od kraju czy regionu świata. Inaczej odczyty PM2,5 i PM10 mogą interpretować Chiny, inaczej USA, a jeszcze inaczej Meksyk, Indie czy Kanada. Najczęściej używanymi są jednak te przyjęte w USA (AQI) oraz Chinach (NAQI).

  Dla lepszego zrozumienia różnic pomiędzy poszczególnymi skalami przygotowaliśmy poniższą tabelę.

  Jakość powietrza wg wskaźnika AQISkala PM2,5 w UE Skala PM2,5 w USSkala PM2,5 w CH
  Dobra  0-500-12 ug/m30-12 ug/m30-35 ug/m3
  Umiarkowana 51-10013,1-35 ug/m313-35 ug/m336-75 ug/m3
  Niezdrowa dla pewnych grup 101-15035,1–55 ug/m36-55 ug/m376-115 ug/m3
  Niezdrowa 151-20055,1–75 ug/m3 56–150 ug/m3 116-150 ug/m3
  Bardzo niezdrowa 201-30075,1–110 ug/m3 151–250 ug/m3 151-250 ug/m3
  Niebezpieczna > 301>110 ug/m3 >250 ug/m3> 250 ug/m3

  Monitorowanie absorpcji promieniowania beta przez cząstki stałe w strumieniu powietrza pozwala szacować liczbę PM2,5 i PM10. Na tej podstawie są one następnie przeliczane na skalę AQI właściwą dla danego kraju lub regionu świata. Tymczasem pomiary PM2,5 i PM10 wydają się być bardziej bezpośrednie, jak i obiektywne. Są one bowiem pierwotnym źródłem informacji.

  3. Polski Indeks Jakości Powietrza?

  Choć w Polsce nie mamy swojego własnego indeksu jakości powietrza, to najczęściej do szybkiej oceny jakości powietrza wykorzystujemy poziom pyłów PM2,5 i PM10. Punktem odniesienia natomiast są normy UE lub…chińskie. Dlatego też tym istotniejsza wydaje nam się rola oczyszczaczy powietrza, które restrykcyjnie podchodzą do zanieczyszczeń, włączając wyższe obroty już przy 12, a czasem nawet 7-8 ug/m3.

  Na coroczną ocenę jakości powietrza w Polsce składają się pomiary 12 substancji. Oprócz PM2,5 i PM10, na coroczną ocenę jakości powietrza w Polsce składają się pomiary:

  • związków oznaczonych w pyle PM10: ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu
  • dwutlenku siarki
  • dwutlenku azotu
  • tlenku węgla
  • benzenu
  • ozonu

  Dokładne dane dot. stężeń poszczególnych związków wraz z mapami jakości powietrza dostępne są na stronie internetowej GIOŚ (Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

  Źródła:

  1. T. Talheim. What is the difference between PM2,5 and AQI measurements? https://smartairfilters.com/en/blog/difference-pm2-5-aqi-measurements/
  2. What is the difference between China & US AQI? https://support.iqair.com/en/articles/3029421-what-is-the-difference-between-china-us-aqi-

 • czujniki pm 2.5 smog Co to jest CADR i jakie ma znaczenie w oczyszczaczach?

  Współczynnik CADR, podawany w m3/h, to jeden z podstawowych parametrów każdego oczyszczacza powietrza. W praktyce informuje on o wydajności oczyszczania danego urządzenia. Dlaczego warto zwracać szczególną uwagę na CADR i jak go interpretować?

  CADR – co to jest?

  Tajemniczo brzmiący CADR, to skrót od angielskiego Clean Air Delivery Rate, czyli wskaźnika czystości dostarczonego powietrza albo współczynnika dostarczania świeżego powietrza. Wprowadzony przez niezależną amerykańską organizację badawczą AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers), CADR wskazuje rzeczywistą objętość powietrza, które zostało przefiltrowane przez oczyszczacz w ciągu godziny.

  Im wyższa wartość współczynnika CADR, tym więcej metrów sześciennych powietrza, dane urządzenie jest w stanie przefiltrować w przeciągu godziny.

  CADR a przepływ powietrza?

  Producenci i sprzedawcy często podają w swoich serwisach dane dotyczące przepływu powietrza. Jest to całkowita ilość powietrza, która zostaje zaciągnięta do urządzenia przez układ silnika i wiatraka. Wartość ta jednak nie uwzględnia filtracji powietrza, jak i ewentualnych nieszczelności sprzętu. Dlatego też CADR – objętość oczyszczonego powietrza będzie realnie zawsze niższa. Różnica ta może wynosić od ok.10 do nawet 80% (jak w przypadku oczyszczaczy powietrza Dyson).  

  Podsumowując więc: CADR≠ Przepływ powietrza

  W naszym laboratorium testowym również mierzymy przepływ powietrza posiadanych przez nas oczyszczaczy.

  Jeden z pomiarów anemometrem dla oczyszczacza powietrza Winix Zero Pro, materiały własne Ranking-oczyszczaczy.pl

  Mierząc pole powierzchni kratki wylotowej oraz uśrednioną prędkość wydmuchiwanego powietrza (badanie anemometrem w 9 punktach nawiewu) jesteśmy w stanie oszacować przepływ powietrza, a następnie porównać to z danymi podawanymi przez producenta. W zdecydowanej większości nasze wyliczenia pokrywają się z informacjami w kartach produktów.

  Wiedząc, jak dany rodzaj filtrów wpływa na swobodę przepływu powietrza, możemy oszacować też CADR oczyszczacza, sprawdzając rzetelność danych producentów.

  Dlaczego CADR jest ważny?

  Pozwala bowiem wyciągnąć ważne wnioski dotyczące szybkości oczyszczania danej powierzchni oraz maksymalnego metrażu, na jakim oczyszczacz może być używany.

  CADR a czas filtracji pomieszczenia

  Mierząc czas, w jakim poszczególne oczyszczacze przefiltrują nasze pomieszczenie labowe, widzimy jak koreluje on z ich współczynnikiem CADR.

  OCZYSZCZACZCZAS (min)CADR (m3/h)
  Philips Dual Scan AC3858/508,98500
  Winix Zero Pro11,14480
  Xiaomi 3H11,94380
  Xiaomi 3C14,37320
  Sharp KC-D40EUW24,53216
  Philips AC083024,76190
  IKEA Fornuftig33,5140

  Jesteśmy też w stanie oszacować CADR dla urządzeń, w przypadku których producent nie podaje parametru wydajności, np. oczyszczacze Dyson.

  Jak CADR przekłada się na czas oczyszczania pomieszczenia?

  Przykład 1: Pokój o powierzchni 20 m2 i wysokości 2,5 m i 2 oczyszczacze powietrza do wyboru.

  Dyson Pure Humidify+Cool – CADR = 180 m3/h

  Klarta Forste 3 – CADR = 300 m3/h

  Oczyszczacz powietrza Dyson wymieni powietrze w pomieszczeniu 3,6 razy w ciągu godziny. Pierwszy raz urządzenie przefiltruje pokój po 16,6 minuty. 

  Oczyszczacz powietrza Klarta wymieni powietrze pomieszczeniu aż 6 razy w ciągu godziny. Aby przefiltrować powietrze w pokoju, potrzebuje jedynie 10 minut.

  Jak to policzyliśmy? 

  V (Objętość pomieszczenia) = 20 m2 x 2,5 m = 50 m3

  1 oczyszczacz: 180 m3/h : 50 m3 = 3,6. 60 minut : 3,6 = 16,6 minuty

  2 oczyszczacz: 300 m3/h: 50 m3 = 6. 60 minut : 6 = 10 minut

  CADR a powierzchnia filtracji

  Współczynnik CADR jest również świetnym wyznacznikiem powierzchni, na jakiej dany oczyszczacz może być używany. Należy jedynie pamiętać, iż za właściwie przefiltrowane pomieszczenie przyjmuje się takie, gdzie oczyszczacz wymienił powietrza co najmniej 3-krotnie.

  Dlatego też dysponując metrażem docelowego pomieszczenia, należy pomnożyć tę powierzchnię przez 3.

  Lub, jeśli dysponujemy CADRem oczyszczacza – musimy go podzielić przez 3. W praktyce przeliczanie metrażu na CADR i odwrotnie wygląda następująco:

  Przykład 2: Pokój o powierzchni 24 m2 i wysokości 2,5 m. Jaki minimalny CADR powinien posiadać oczyszczacz powietrza, aby sprawnie oczyszczać naszą docelową przestrzeń?

  V (objętość pomieszczenia) = (24 m2 x 2,5 m) x 3 = 180 m3. CADR oczyszczacza = min. 180 m3/h. Taką wydajność oczyszczania gwarantuje m.in. oczyszczacz powietrza Dyson, którego CADR wynosi ok. 180 m3/h.

  Przykład 3: Na półce sklepowej widzimy Xiaomi Air Purifier 3H (CADR = 380 m3/h). W jak dużym pomieszczeniu oczyszczacz Xiaomi może pracować?

  Docelowa powierzchnia = (380 m3/h :3) : 2,5 m = ok. 50,7 m2

  Nie kupuj oczyszczacza „na styk” – polecane modele do małych i dużych przestrzeni

  Dobierając oczyszczacz powietrza do posiadanej powierzchni, polecamy zawsze wybierać oczyszczacz o większej wydajności aniżeli realnie potrzebna. Szukając modeli, które „na styk” spełniają nasze wymagania, skazujemy je na pracę na częstszą pracę na najwyższych obrotach, aby były w stanie przefiltrować nasze pomieszczenie. Sami zaś musimy być przygotowani na towarzyszący temu niepotrzebny hałas.

  Wydajniejszy oczyszczacz oczyści to samo pomieszczenie szybciej i ciszej, co wynika zresztą z przykładu 1.

  Jaki oczyszczacz powietrza do ok. 30 m2?

  Klarta Forste 3 od 719 zł

  Oczyszczacz powietrza Klarta Forste 3 Gold bok
  Model Klarta Forste 3
  Cena719 zł
  Wydajność oczyszczania300 m³/h
  Rekomendowana powierzchnia38 m²
  FiltryWstępny, HEPA E11 lub H13, węglowy
  CzujnikiPM2,5
  WskaźnikiNumeryczny na panelu sterowania
  Głośność24-54 dB
  Pobór mocy5-32 W
  Roczny koszt eksploatacjiŻywotność filtrów – 12 mies., cena od 139 zł za komplet, roczny koszt eksploatacji – od 139 zł

  Philips AC2887/10 – od 1099 zł

  Oczyszczacz powietrza Philips-AC2887-10
  Model Philips AC2887/10
  Cena1099 zł
  Wydajność oczyszczania333 m³/h
  Rekomendowana powierzchnia42 m²
  FiltryWstępny, HEPA H13, węglowy
  CzujnikiPM2,5
  WskaźnikiNumeryczny na panelu sterowania
  Głośność20,5-51 dB
  Pobór mocy11–60 W
  Roczny koszt eksploatacjiŻywotność filtrów: węglowy – 12 mies, cena od 90 zł, HEPA: do 2 lat, cena od 139 zł, razem: ok. 160 zł rocznie

  Jaki oczyszczacz powietrza do ok. 60 m2?

  Klarta Stor 2 – od 1399 zł

  Klarta Stor 2 jonizacja plazmowa
  Model Klarta Stor 2
  Cena1399 zł
  Wydajność oczyszczania600 m³/h
  Rekomendowana powierzchnia75 m²
  FiltryWstępny, HEPA H13 lub E11, węglowy
  CzujnikiPM2,5, wilgotności, temperatury
  WskaźnikiKolorystyczny na panelu sterowania, numeryczny w aplikacji mobilnej
  Głośność24-66 dB
  Pobór mocy5-66 W
  Roczny koszt eksploatacjiŻywotność filtrów – 12 mies., cena od 259 zł za komplet, roczny koszt eksploatacji – od 259 zł

  Electrolux Pure A9 PA91-604DG/GY – od 1999 zł

  Oczyszczacz powietrza Electrolux PA91-604DG na białym tle.
  Model Electrolux Pure A9 PA91-604DG / PA91-604GY / PA91-605GY 
  Cena1999 zł
  Wydajność oczyszczania [m³/h]620 m³/h
  Rekomendowana powierzchnia [m²]78 m²
  FiltryZintegrowany 3w1: Wstępny, HEPA E12 (dostępny też E11 i H13) , węglowy
  CzujnikiPM2,5, LZO, wilgotności, temperatury, światła
  WskaźnikiNumeryczny na panelu i w aplikacji mobilnej
  Głośność17-49 dB
  Pobór mocydo 50 W
  Roczny koszt eksploatacjiŻywotność filtrów – 12 mies., cena ok. 399 zł za komplet, roczny koszt eksploatacji – ok. 399 zł

  CADR a cena oczyszczacza

  Naturalnie, im wyższy współczynnik CADR oczyszczacza, tym wyższa też cena. Dlatego też nasz jednym z najważniejszych kryteriów naszego Rankingu Oczyszczaczy jest relacja ceny do wydajności oczyszczania. Oceniamy, czy testowane przez nas urządzenia są faktycznie warte swojej ceny i jaką wydajność oczyszczania mogą zaproponować użytkownikowi na tle innych sprzętów z podobnej półki cenowej. 

  Zobacz ranking oczyszczaczy powietrza >> 

 • Oczyszczacze powietrza z nawilżaczem Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem 2w1 czy zestaw?

  Wiele oczyszczaczy powietrza na rynku ma dodatkową funkcję jaką jest nawilżanie powietrza. To dobre rozwiązanie dla osób, które poszukują ochrony przed smogiem, a dodatkowo mają problem z wilgotnością powietrza.
  Zatem który oczyszczacz powietrza z nawilżaczem (2w1) wybrać, a może lepszym rozwiązaniem jest wybór oddzielnego oczyszczacza oraz oddzielnego nawilżacza. Na te pytania odpowiem w tym artykule.

  Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem – czy warto?

  Na rynku wiele producentów zdecydowało się na połączenie oczyszczania z jednoczesnym nawilżaniem powietrza. Jest to wygodne dla osób, które mają mało miejsca lub poszukują jednego wielofunkcyjnego urządzenia. Wśród najpopularniejszych oczyszczaczy pojawia się Philips, Sharp czy Panasonic.

  Oczyszczacz powietrza i nawilżacz 2w1- wady i zalety

  ZALETY
  • Wielofunkcyjność
  • Duża wydajność nawilżacza powietrza
  • Ten sam zestaw filtrów co oddzielne oczyszczacze
  • Oszczędność miejsca (1 urządzenie zamiast 2)

  WADY
  • Wyższa cena
  • Drogie filtry wymienne
  • Najczęściej oczyszczacze powietrza słabiej sobie radzą z usuwaniem smogu (wymagana kontrola z czujnikiem zewnętrznym)
  • W większości oczyszczaczy 2w1 brak czujników pyłu PM2,5

  Przejdź do polecanych oczyszczaczy powietrza z nawilżaczem

  Komu zaleca się takie rozwiązanie?

  • głównie osobom, które mają duży problem z wilgotnością powietrza (najlepiej mierzyć zimą, bo jest największy problem z wilgotnością powietrza – min. to 40%, zaś max. 60%. Idealną i zdrowym poziomem nawilżenia jest 50%). Nawilżacz powietrza w takich oczyszczaczach dzięki dużemu wiatrakowi potrafi szybko i skutecznie nawilżyć powietrze.
  • osobom, które potrzebują oczyszczacza powietrza do małego pomieszczenia. W małym pokoju np. dziecięcym czy sypialni ciężko zmieścić 2 osobne urządzenia.
  • osobom szukającym wielofunkcyjnego urządzenia
  • alergikom

  Zestaw: oczyszczacz powietrza i nawilżacz

  ZALETY
  • Oczyszczacze powietrza skuteczniej usuwają zanieczyszczenia
  • Cena

  WADY
  • Zajmuje więcej miejsca

  Przejdź do polecanych i najbardziej opłacalnych zestawów

  Z kolei połączenie osobnych urządzeń często jest tańsze, skuteczniejsze pod względem usuwania smogu dzięki dokładnym czujnikom pyłów PM2,5.

  Niezależnie od wyboru urządzenia czy to będzie dobry oczyszczacz powietrza z nawilżaczem czy oddzielny nawilżacz, należy pamiętać o zachowaniu higieny.

  Zobacz ranking 127 oczyszczaczy powietrza >

  Wyjaśniamy co warto kupić – oczyszczacz z nawilżaczem 2w1 czy osobno

  Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem (2w1) zawiera ten sam zestaw skutecznych filtrów na smog czyli filtr HEPA, węglowy co oddzielne oczyszczacze powietrza, tylko tu pojawił się zbiornik z wodą. Powietrze przechodzi przez zestaw filtrów, a dodatkowo przepływa przez filtr wodny, zatem do powietrza dostaje się nawilżone powietrze. Dlatego też można oczyszczać powietrze z jednoczesnym jego nawilżaniem.


  Tutaj warto wiedzieć, że nawilżacz powietrza można wyłączyć (wybierając samo oczyszczanie) lub też pozostawić pusty zbiornik na wodę.
  Wiele również oczyszczaczy powietrza z nawilżaczem posiadają jonizację np. Sharp, Panasonic (więcej o jonizacji można przeczytać w artykule: Jonizacja w oczyszczaczach powietrza).

  W każdym urządzeniu, które ma styczność z wodą należy dbać o dużą higienę urządzenia. W tym wypadku należy dbać szczególnie i nie, a filtry mogą łapać brzydki zapach.

  Sama higiena nawilżacza, a dokładniej zbiornika na wodę i rozsuwaną tackę nie jest trudna, wystarczy raz dziennie uzupełnić czystą wodą, a 1 w tygodniu przemyć wodą z mydłem. Filtr wody należy do droższych spraw, dlatego tutaj większość producentów zaleca kąpiel w kwasku cytrynowym usuwającym zapachy.

  Czy można uznać, że oczyszczacze powietrza z nawilżaczem (2w1) są rozwiązaniem idealnym? Nie zawsze.

  Takie oczyszczacze powietrza mają dużą wadę, której nie posiadają oddzielne oczyszczacz bez funkcji nawilżania. Większość z nich wykorzystuje czujniki kurzu, które są mniej czułe na najmniejsze cząsteczki czyli pył PM2,5 (pył ten jest kilkukrotnie mniejszy niż przeciętna cząsteczka kurzu).

  Z tego powodu często będą wolniej oczyszczały powietrze niż te wyposażone w odpowiedni czujnik. Dlatego tego typu rozwiązanie nie jest polecane osobom, które mieszkają w zasmogowanej okolicy (na tej mapie możesz sprawdzić stan smogu). Te powinny zdecydowanie sięgnąć po dedykowany oczyszczacz powietrza do walki ze smogiem, wyposażony w dobre czujniki i restrykcyjny tryb auto. Dobrym rozwiązaniem jest też maska antysmogowa, przydatna zawsze, gdy planujemy aktywność na dworze.

  Ostateczną odpowiedź na pytanie czy warto kupić oczyszczacz i nawilżacz znajdziecie w zestawieniu zalet i wad urządzeń 2w1 i zestawu osobnych sprzętów.

  Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem (2w1) – polecane modele

  Oczyszczacze powietrza z nawilzaczem Sharp KC-d40 i obok Philips ac2729
  Oczyszczacze powietrza z nawilżaczem. Od lewej: Sharp Kc-D40EUW i Philips AC2729/50

  Oczyszczacze powietrza Sharp to najpopularniejsze modele z rozwiązań 2w1. Charakteryzują się cichą i energooszczędną pracą. W ofercie posiadają niemal wszystkie modele z nawilżaczem, a ilość serii (KC-A, KC-D i KC-G) pozwala na dopasowanie oczyszczacza do własnych potrzeb. Nawilżacze i oczyszczacze Sharp posiadają opatentowaną technologię jonizacji Plasmacluster, która wspomaga oczyszczanie.

  Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem i jonizatorem

  Jonizacja plazmowa (inaczej termoemisyjna) polega na wzbogacaniu powietrza o cząsteczki tzw. ciężkich jonów. Jony te tworzą silnie reaktywne rodniki hydroksylowe (grupa OH), rozbijając cząsteczki pleśni czy wirusów i zabierając z nich wodór, dążąc do stworzenia cząsteczki wody.

  Oprócz technologii Plasmacluster w oczyszczaczach i nawilżaczach Sharp, jonizację plazmową znajdziemy w oczyszczaczach powietrza z nawilżaczem i jonizatorem Panasonic (Nanoe) oraz Ideal (PlasmaWave). Philips niestety nie oferuje w swoich urządzeniach jonizacji powietrza.

  Oczyszczacz z nawilżaczem i jonizatorem Sharp

  Oczyszczacze powietrza Sharp dzielą się na serie.

  Najstasza seria Sharp KC-A wyróżnia się cichą pracą i najwydajniejszymi nawilżaczami powietrza ze wszystkich serii. Ich tryb automatyczny działa na podstawie czujnika kurzu (KC-A40) oraz brzydkiego zapachu i kurzu (KC-A50 i KC-A60).

  Ze względu na niską skuteczność w wyłapywaniu pyłów PM2,5 i stosunkowo wysokiej cenie (1599 – 2290 zł), zalecamy serię KC-D.

  Oczyszczacz i nawilżacz powietrza – wybrane modele

  Sharp KC-D40EUW

  oczyszczacz i nawilżacz powietrza z jonizatorem

  SHARP KC-D40EUW oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

  Sharp KC-D40EUW

  Powierzchnia do 27 m²
  Cena: 1499 zł

  Wydajność oczyszczania: 216 m³/h
  Wydajność nawilżania: 440 ml/h
  Zbiornik na wodę: 2,5 L
  Czujnik: kurzu, temperatury, wilgotności
  Cena i żywotność filtrów: HEPA H13 409 zł, węglowy 189 zł, nawilżający 276 zł, żywotność do 10 lat

  Cena Sharp KC-D40EUW

  Kup oczyszczacz powietrza w autoryzowanym sklepie Homespot.pl z najniższą ceną. 

  Sharp KC-G50EUW – promocja z czujnikiem!

  oczyszczacz i nawilżacz powietrza z jonizatorem

  przód oczyszczacza powietrza sharp kc-g50euw

  Sharp KC-G50EUW

  Powierzchnia do 38 m²
  Cena: 2499 zł

  Wydajność oczyszczania: 306 m³/h
  Wydajność nawilżania: 450 ml/h
  Zbiornik na wodę: 3 L
  Czujnik: PM2,5, przykrego zapachu, pyłów, temperatury, wilgotności, światła, ruchu
  Cena i żywotność filtrów: HEPA H13 409 zł, węglowy 199 zł, nawilżający 276 zł, żywotność do 10 lat

  Cena Sharp KC-G50 – KUP W PROMOCJI Z CZUJNIKIEM IQSensor

  Kup oczyszczacz powietrza w autoryzowanym sklepie marki Sharp – Homespot.pl

  Sharp KC-D60EUW

  oczyszczacz i nawilżacz powietrza z jonizatorem

  SHARP KC-D40EUW oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

  Sharp KC-D60EUW

  Powierzchnia do 48 m²
  Cena: 1999 zł

  Wydajność oczyszczania: 396 m³/h
  Wydajność nawilżania: 660 ml/h
  Zbiornik na wodę: 3 L
  Czujnik: przykrego zapachu, pyłów, temperatury i wilgotności
  Cena i żywotność filtrów: HEPA H13 509 zł, węglowy 299 zł, nawilżający 276 zł, żywotność do 10 lat

  Cena Sharp KC-D60EUW

  Kup oczyszczacz powietrza w autoryzowanym sklepie marki Sharp – Homespot.pl

  Panasonic F-VXR70G-K

  oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2w1 z jonizatorem

  Oczyszczacz powietrza Panasonic F-VXR90G

  Panasonic F-VXR70G-K

  Powierzchnia do 46 m²
  Cena: 2099 zł

  Wydajność oczyszczania: 371 m³/h
  Wydajność nawilżania: 700 ml/h
  Zbiornik na wodę: 3,5 L
  Czujnik: kurzu, wilgotności, zapachu, ruchu i światła
  Cena i żywotność filtrów: HEPA H13 499 zł, węglowy 299 zł, nawilżający 299 zł, żywotność do 10 lat

  Oczyszczacz i nawilżacz Panasonic F-VXR70G-K można polecić osobom, w tym alergikom i astmatykom, które poszukują dobrego nawilżenia, duży zbiornik wody zapewnia 5 h nieprzerwanej pracy.

  Oczyszczacz powietrza jest mniej czuły niż w przypadku oczyszczaczy powietrza bez funkcji nawilżania. Rekomendujemy kontrolę pracy oczyszczacza wraz z zewnętrznym czujnikiem, aby sprawdzić czy oczyszczacz nie dopuszcza do wysokich stężeń pyłów PM2,5.

  Cena Panasonic F-VXR70G-K

  Ideal AP35H

  oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2w1

  oczyszczacz powietrza Ideal AP 35H front

  Ideal AP35H

  Powierzchnia do 37 m²
  Cena: 1999 zł

  Wydajność oczyszczania: 300 m³/h
  Wydajność nawilżania: 300 ml/h
  Zbiornik na wodę: 2,5 L
  Czujnik: pyłów, wilgotności
  Cena i żywotność filtrów: Zestaw filtrów HEPA E12 i węglowy 249 zł (na 24 miesiące), mata ewaporacyjna 159 zł (żywotność 12-24 miesiące)

  Cena Ideal AP35H

  Oczyszczacze powietrza z nawilżaczem (bez jonizacji)

  oczyszczacz Philips ac2729 ze zbiornikiem wody
  Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Philips AC2729/50

  Ponieważ dla wielu odpowiedź na pytanie „oczyszczacz powietrza z nawilżaczem – czy warto” zawarta jest w cenie tych urządzeń, pora na nieco tańsze modele marki Philips.

  Philips AC2729/50

  oczyszczacz z nawilżaczem powietrza 2w1 (bez jonizatora)

  Oczyszczacz powietrza Philips AC2729/50 widoczny od przodu

  Philips AC2729/50

  Powierzchnia do 31 m²
  Cena: 1499 zł

  Wydajność oczyszczania: 250 m³/h
  Wydajność nawilżania: 500 ml/h
  Zbiornik na wodę: 2 L
  Czujnik: pyłów, wilgotności
  Cena i żywotność filtrów: HEPA H13 149 zł (do 2 lat), węglowy 109 zł (do 12 mies.), nawilżający 59 zł (6-12 mies.)

  Cena Philips AC2729/50

  Philips AC3829/10

  oczyszczacz z nawilżaczem powietrza 2w1 (bez jonizatora)

  Oczyszczacz powietrza Philips AC2729/50 widoczny od przodu

  Philips AC3829/10

  Powierzchnia do 38 m²
  Cena: 1999 zł

  Wydajność oczyszczania: 310 m³/h
  Wydajność nawilżania: 500 ml/h
  Zbiornik na wodę: 2 L
  Czujnik: pyłów, wilgotności
  Cena i żywotność filtrów: HEPA H13 199 zł (do 2 lat), węglowy 145 zł (do 12 mies.), nawilżający 99 zł (do 12 mies.)

  Cena Philips AC3829/10

  Zestaw: oczyszczacz i nawilżacz powietrza

  Klarta Forste 3 i Klarta Humea WiFi

  oczyszczacz powietrza z jonizatorem i nawilżacz ewaporacyjny

  Klarta Forste 3 i Klarta Humea przód

  Klarta Forste 3 i Klarta Humea WiFi

  Powierzchnia do 35 m²
  Cena: 1248 zł

  Cena zestawu: 749 zł + 499 zł
  Wydajność oczyszczania: 300 m³/h (Klarta Forste 3)
  Wydajność nawilżania: 300 ml/h (Klarta Humea)
  Zbiornik na wodę: 3 L
  Cena i żywotność filtrów:

  • W Klarta Forste 3: Zestaw filtrów HEPA H13 i węglowy 169 zł (do 12 mies.)
  • W Klarta Humea: Mata ewaporacyjna 49 zł (do 6 mies.)

  Najbardziej opłacalny zestaw urządzeń w całym zestawieniu!

  Klarta Forste 3 i Klarta Humea to zestawienie dwóch najlepiej ocenionych pod względem opłacalności urządzeń w naszym rankingu. Zarówno oczyszczacz powietrza Klarta Forste 3 jak i nawilżacz Klarta Humea oferują najlepszy stosunek możliwości do ceny.

  Klarta Forste 3 posiada dobrze skonfigurowany tryb automatyczny uwzględniajacy stężenie pyłu zawieszonego PM 2,5, filtr HEPA, 4 tryby prędkości i 5 wersji kolorystycznych. Do tego posiada on zwiększoną wydajność, osiągając współczynnik CADR równy 300 m³/h, cechując się przy tym cichszą pracą (24 – 54 dB) i niższym poborem prądu.

  Dla kogo?

  Dla osób, których smog jest głównym problemem, a mapa Airly pokazuje czerwone punkty. Oczyszczacz, dzięki rygorystycznemu trybu automatycznego w szybkim tempie usunie z powietrza pyły zawieszone, benzopiren czy szkodliwe gazy. W tym czasie zaś nawilżacz skutecznie nawilży nawet 35 m2.

  Ceny oczyszczacza i nawilżacza powietrza Klarta

  Oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier 3 i nawilzacz powietrza Xiaomi Pure Evaporative 4L

  Xiaomi Air Purifier 3H i Xiaomi SmartMi Pure Evaporative 4L

  oczyszczacz powietrza i nawilżacz ewaporacyjny

  Powierzchnia do 35 m²
  Cena: 1004 zł

  Cena zestawu: 579 zł + 425 zł
  Wydajność oczyszczania: 380 m³/h (Xiaomi Air Purifier 3H)
  Wydajność nawilżania: 240 ml/h (Xiaomi Pure Evaporative 4L)
  Zbiornik na wodę: 4 L
  Cena i żywotność filtrów:

  • W Xiaomi Air Purifier 3H: Kilka zestawów filtrów HEPA + węglowy do wyboru – ceny od 119 do 139 zł (do 6 mies.)Zestaw filtrów HEPA H13 i węglowy 169 zł (do 12 mies.)
  • W Xiaomi Pure Evaporative 4L: obrotowe, talerzowe dyski, który nie trzeba wymieniać. Koszt eksploatacji = 0 zł

  Drugi pod względem opłacalności zestaw w tym zestawieniu. Nawilżacz i oczyszczacz powietrza Xiaomi oferują przyzwoitą wydajność w stosunku do ceny. Nawilżacz Pure Evaporative 4L zajmuje nawet drugie miejsce w naszym rankingu nawilżaczy powietrza. Podobnie jak Klarta Humea WiFi, nawilżacz Xiaomi może być zdalnie sterowany. Przegrywa nieznacznie pod względem wydajności.

  Minusem oczyszczaczy Xiaomi jest ich mało restrykcyjny stosunek do zanieczyszczeń, co przekłada się na ospałe działanie trybów automatycznych.

  Urządzenia przystosowane są na rynek chiński, gdzie panują znacznie luźniejsze normy jakości powietrza. Dlatego też zalecamy użytkownikom samodzielną automatyzację. Jak to zrobić wyjaśniamy w poradniku Konfiguracja automatyzacji w oczyszczaczach powietrza Xiaomi.

  Dla kogo?

  Dla osób, które lubią mieć kontrolę nad sytuacją. Zsynchronizowanie urządzeń z aplikacją MiHome pozwala sterować oczyszczaczem, jak i nawilżaczem z każdego miejsca w domu i poza nim.

  Philips AC2887/10 i Philips HU4816/10

  oczyszczacz powietrza i nawilżacz ewaporacyjny

  Powierzchnia do 40 m²
  Cena: 2036 zł

  Cena zestawu: 1399 zł + 637 zł
  Wydajność oczyszczania: 333 m³/h (Philips AC2887/10)
  Wydajność nawilżania: 300 ml/h (Philips HU4816/10)
  Zbiornik na wodę: 4 L
  Cena i żywotność filtrów:

  • W Philips AC3256/10: HEPA H13 138 zł (do 2 lat), węglowy 90 zł (do 12 mies.)
  • W Philips HU4816/10: Filtr nawilżający 59 zł (do 6 mies.)

  Philips jest jednym z czołowych producentów nawilżaczy ewaporacyjnych. W jego ofercie znaleźć możemy kilka godnych polecenia modeli. My postanowiliśmy skupić się na HU4816/10, oferującym przyzwoitą wydajność nawilżania oraz duży, 4-litrowy zbiornik na wodę. Nawilżacz jest też dość cichym urządzeniem, generującym zaledwie 35 dB.

  Oczyszczacz powietrza Philips AC2887/10 może być równie cichym kompanem codziennych obowiązków. 20,5-51 dB szumu to wartości, które nie powinny przeszkadzać żadnemu z użytkowników. Niestety model ten gorzej wypada w relacji ceny do wydajności oczyszczania (ok. 1400 zł za urządzenie gwarantujące 333 m³/h CADRu). Urządzenia Philipsa nie należą też do najtańszych – kupując zestaw będziemy musieli zapłacić ok. 2000 zł.

  Dla kogo?

  Powyższy zestaw może przypaść do gustu przede wszystkim osobom, które borykającym ze zbyt suchym powietrzem. Nawilżacz HU4816/10 to jedno z najbardziej wydajnych urządzeń na rynku. Urządzenia sprawdzą się w biurach czy mieszkaniach ok. 40 m².

  Philips AC1214/10 i Philips HU4803/01

  Powierzchnia do 30 m²
  Cena: 1264

  Cena zestawu: 899 zł + 415 zł
  Wydajność oczyszczania: 270 m³/h (Philips AC1214/10)
  Wydajność nawilżania: 220 ml/h (Philips HU4803/01)
  Zbiornik na wodę: 2 L
  Cena i żywotność filtrów:

  • Philips AC1214/10: Filtr HEPA H13 169 zł (do 2 lat), węglowy 128 zł (do 12 mies.)
  • W Philips HU4803/01: Filtr nawilżający 79 zł (do 6 mies.)

  Przeznaczony do około 30 zestaw może być nieco tańszą propozycją koncernu z Eindhoven. Philips AC1214/10 to jeden z podstawowych modeli firmy. Posiada on niezłą relację wydajności do ceny oraz umożliwia wygodne zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Air Matters. Nawilżacz HU4803/01 może nie poraża wydajnością. Jest natomiast dość cichym i energooszczędnym urządzeniem.

  Dla kogo?

  Prezentowany zestaw skierowany jest raczej do niewymagających klientów, oczekujących przede wszystkim sprawdzonych urządzeń z podstawową gamą funkcji. Biorąc jednak pod uwagę łączną cenę zestawu, warto rozważyć zwrócić uwagę również na tańszą Klartę i Xiaomi.

  Oczyszczacz czy nawilżacz powietrza?

  Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, które urządzenie jest bardziej przydatne. Samodzielny oczyszczacz nie zastąpi nawilżacza, a nawilżacz oczyszczacza, ponieważ pełnią one różną funkcję. Oczyszczacz powietrza warto stosować wszędzie tam, gdzie występuje problem smogu (w Polsce w sezonie grzewczym uzyskuje on wysokie stężenia niemal w całym kraju).

  Ponadto oczyszczacz przydaje się przy alergii, narażeniu na bierne palenie oraz w miejscach, gdzie występuje wysokie stężenie lotnych związków organicznych (są one obecne m.in. w kosmetykach, środkach czystości, farbach).

  Nawilżacz powietrza powinien znaleźć się we wszystkich pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza spada poniżej 40%.

  Oczyszczacz czy nawilżacz dla alergików?

  Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA będzie przydatny dla każdego alergika. Jeśli wilgotność w mieszkaniu spada poniżej 40%, to warto kupić także nawilżacz (lub sprzęt 2w1). W suchym powietrzu alergeny dłużej unoszą się w powietrzu, dlatego utrzymanie wilgotności jest bardzo istotne.

  Oczyszczacz z nawilżaczem czy bez dla astmatyka?

  Astmatycy również powinni dbać zarówno o czystość, jak i o prawidłową wilgotność powietrza. Nie ma przeciwwskazań do wyboru urządzenia łączącego funkcje oczyszczacza i nawilżacza. Ważne jest jednak, aby sprzęt bardzo dobrze spełniał obie te funkcje, gdyż zanieczyszczone powietrze i zła wilgotność dla astmatyków są szczególnie szkodliwe.

  Dlaczego warto oczyszczać powietrze?

  Oczyszczacze powietrza to urządzenia, które filtrują powietrze, zatrzymując zanieczyszczenia w formie stałej, jak i gazowej (np. lotne związki organiczne – LZO). Zasysając powietrze ze środka, urządzenie filtruje je za pomocą kilku filtrów, zostawiając zanieczyszczenia w środku, a na zewnątrz wypuszczając czyste, zdrowe powietrze.

  W ten sposób pomieszczenia stają się wolne od smogu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), pyłków, chorobotwórczych bakterii i wirusów czy wielu nieprzyjemnych zapachów.

  Dlaczego warto nawilżać powietrze?

  Skupiając się na oczyszczaniu powietrza, wiele osób zapomina o odpowiedniej wilgotności. Tymczasem wpływa ona nie tylko na nasze samopoczucie, ale również zapobiega wielu chorobom układu oddechowego, problemom z włosami czy skórą.

  Wysuszone śluzówki gardła i nosa stają się mniej odporne, co prowadzi do częstszych  przeziębień czy zapaleń górnych dróg oddechowych. Zbyt suche powietrze wysusza również skórę, osłabia włosy, powoduje zaczerwienienia oczu, bóle głowy czy bezsenność.

  Za optymalny poziom wilgotności w pomieszczeniu przyjmuje się 40-60%.

  W trakcie sezonu grzewczego poziom ten spada często poniżej 20%. Dlatego też w obliczu zimy, warto pomyśleć o zakupie nawilżacza powietrza.

  Zobacz ranking 127 oczyszczaczy powietrza >

  Jak sprawdzić wilgotność powietrza?

  Najprostszym sposobem jest zakup higrometru (wilgotnościomierza). Urządzenie to można nabyć za około kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych (w zależności od modelu) w sklepach internetowych, jak i marketach budowlanych typu Castorama. Większość nowoczesnych higrometrów pozwala zmierzyć wilgotność względną, bezwzględna, jak i temperaturę punktu rosy.

  Sami możemy również zaobserwować ogólny poziom wilgotności w otoczeniu. Jeżeli jest zbyt niski, będziemy odczuwać wspomniane wyżej problemy skórne i oddechowe. Zbytnie nawilżenie z kolei objawia się często charakterystycznymi kroplami wody na oknach, widocznymi szczególnie po nocy, długo schnącym praniem czy w skrajnych przypadkach skupiskami grzybów i pleśni na ścianach.

  Oczyszczacz z funkcją nawilżania. Jak o niego dbać?

  Podczas użytkowania oczyszczacza powietrza z nawilżaczem należy pamiętać o:

  • wymianie filtrów oczyszczających powietrze,
  • wymianie ulegających zużyciu elementów nawilżacza (np. filtra ewaporacyjnego),
  • codziennej wymianie wody,
  • regularnym oczyszczaniu wnętrza urządzenia.

  Przestrzeganie tych zasad jest ważne dla zachowania efektywnej pracy urządzenia oraz własnego bezpieczeństwa (np. niemycie wnętrza zbiornika może doprowadzić do rozwoju bakterii).

  Ceny na dzień: 15.05.2020

  Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem czy bez?

  Jeśli mamy problem z niską wilgotnością – wybierz oczyszczacz z nawilżaczem 2w1.
  Jeśli masz problem ze smogiem i niską wilgotnością – wybierz OSOBNE urządzenia.

  Testując wiele rozwiązań na rankingu oczyszczaczy zauważyliśmy, że oczyszczacz z nawilżaczem osobno lepiej radzą sobie z usuwaniem smogu.

  Oczyszczacze powietrza bez nawilżacza mają zazwyczaj lepsze czujniki jakości powietrza, które będą wpływały na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w pokoju.

  Zobacz ranking 127 oczyszczaczy powietrza

  Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem i jonizatorem – warto?

  Tego typu rozwiązanie stosuje m.in. Sharp. Warto pamiętać, że jonizacja jest funkcją dodatkową, za usuwanie smogu odpowiada głównie filtr HEPA, który jest w większości oczyszczaczy na rynku. Jonizacja wspomaga np. usuwanie alergenów z powietrza.

  Zalety rozwiązania 2w1:
  – Wielofunkcyjność
  – Duża wydajność nawilżacza powietrza
  – Ten sam zestaw filtrów co oddzielne oczyszczacze powietrza
  – Oszczędność miejsca

  Wady rozwiązania 2w1:
  – Wyższa cena
  – Drogie filtry wymienne
  – Najczęściej oczyszczacze powietrza słabiej sobie radzą z usuwaniem smogu
  (wymagana kontrola z czujnikiem zewnętrznym)
  – W większości oczyszczaczy 2w1 brak czujników pyłu PM2,5

  Zobacz ranking oczyszczaczy powietrza

  Autor: Dominika Kahl

 • Ewaporacyjne nawilżacze powietrza Nawilżacz ewaporacyjny, parowy i ultradźwiękowy – wady i zalety

  Nawilżacze parowe, ultradźwiękowe i ewaporacyjne mają wspólny cel, ale dążą do jego realizacji w różny sposób. Niestety, nie wszystkie metody nawilżania powietrza są bezpieczne dla zdrowia. Sprawdź, czym różnią się trzy wspomniane technologie, wybierz najlepszy nawilżacz i dbaj o niego tak, aby naprawdę służył zdrowiu.

  Spis treści

  1. Rodzaje nawilżaczy powietrza

  Nawilżacze ewaporacyjne

  Nawilżacze ultradźwiękowe

  Nawilżacze parowe

  2. Dlaczego suche powietrze jest szkodliwe?

  3. FAQ – najczęstsze pytania o nawilżacz ultradźwiękowy i nawilżacz ewaporacyjny

  Rodzaje nawilżaczy powietrza

  Wyróżniamy trzy typy nawilżaczy:

  1. nawilżacze ewaporacyjne (rekomendowane)
  2. nawilżacze ultradźwiękowe (szkodzące zdrowiu i drogie w eksploatacji)
  3. nawilżacze parowe (pobierające bardzo dużo prądu)

  Idealny nawilżacz powietrza jest wydajny i niedrogi, a jednocześnie prosty w obsłudze, cichy,  odporny na zanieczyszczenia i energooszczędny. Ponadto jego obecność nie może wpływać negatywnie na komfort domowników, łącznie z dziećmi i zwierzętami.

  1. Nawilżacze ewaporacyjne

  nawilzacze ewaporacyjne od srodka

  Nawilżacze ewaporacyjne i ich wnętrza (od lewej Philips HU4803/01, Klarta Humea i Stadler Form Oskar)
  (źródło: materiały własne)

  ZALETY
  • Naturalna, zdrowa metoda nawilżania
  • Niskie ryzyko przewilżenia powietrza
  • Częściowe oczyszczanie powietrza z kurzu i pyłków
  • Energooszczędność

  WADY
  • W niektórych modelach elementy nawilżające (filtry) należy wymieniać nawet co 2-3 miesiące (nie jest to jednak regułą)
  • Cena najtańszych modeli nawilżacza ewaporacyjnego jest wyższa od ceny najtańszych modeli nawilżaczy innych typów (od około 150 zł)

  Nawilżacz ewaporacyjny – rzadziej nazywany dyfuzyjnym – wykorzystuje proces naturalnego odparowywania wody, czyli ewaporację.

  Urządzenie wyposażone jest w wiatrak, który wymusza przepływ powietrza przez zanurzony w wodzie filtr nawilżający albo obrotowe dyski. Później trafia ono z powrotem do otoczenia.

  Ewaporacja uznawana jest za najbardziej naturalną i zdrową metodę nawilżania powietrza. Jedną z jej zalet jest niskie ryzyko przewilżenia, ponieważ kiedy wilgotność powietrza w pomieszczeniu osiągnie poziom 60%, wydajność nawilżania zostaje znacznie ograniczona (dobrze nawilżone powietrze słabiej absorbuje wodę). 

  Ewaporację wykorzystują m.in.:
  Klarta Humea WiFi (nr 1. w naszym rankingu pod względem Opłacalności)
  Philips HU4816/10 (nr 1. w naszym rankingu pod względem Możliwości)
  nawilżacz Xiaomi Smartmi (2 miejsce w Opłacalności i 3 w Możliwościach)
  Stadler Form Oskar, Venta LW-45 oraz wszystkie inne modele Philips HU np. Philips HU4801/01Philips HU4813/10

  Zobacz ranking nawilżaczy powietrza >

  Oczyszczacze powietrza z funkcja nawilzania

  Oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania: Od lewej Panasonic F-VXR70G, Philips AC2729 i Sharp KC-D40.
  (Źródło: materiały własne)

  1. Nawilżacze ultradźwiękowe

  Para wodna z nawilżacza ultradźwiękowegoNawilżacz ultradźwiękowy Eldom NU5

  ZALETY
  • Niski pobór prądu
  • Bardzo cicha praca
  • Większość urządzeń tego typu ma higrostat

  WADY
  • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosować wodę destylowaną, co zwiększa koszty eksploatacji – ok. 100 zł / mies.
  • Nieodpowiednie dla właścicieli zwierząt domowych
  • Wysoka podatność na zanieczyszczenia
  • Konieczność regularnej wymiany wkładu odwapniającego
  • Możliwy efekt uboczny – niezdrowy biały pył
  • Powinny stać odpowiednio wysoko – w przeciwnym razie mogą doprowadzić do zawilgocenia mebli

  Działanie tych nawilżaczy polega na mechanicznym rozbijaniu wody na drobne cząsteczki za pomocą ultradźwięków. W rezultacie są to urządzenia bezkonkurencyjne pod względem niskiej głośności pracy.

  Znaczna część nawilżaczy ultradźwiękowych wyposażona jest w higrostat, wskaźnik braku wody i inne udogodnienia, które z pewnością docenią osoby przywiązujące dużą wagę do komfortu użytkowania.

  Nie są to jednak urządzenia przeznaczone dla wszystkich. Dźwięki emitowane przez nawilżacze ultradźwiękowe mogą być nieprzyjemne dla zwierząt, dlatego nie są polecane właścicielom domowych pupili.

  Co więcej, ultradźwięki rozbijają na mikroskopijną mgiełkę nie tylko samą wodę, ale i wszystko to, co się w niej znajduje.

  Uwaga! Należy pamiętać, aby do nawilżaczy ultradźwiękowych używać wody destylowanej lub po odwróconej osmozie. Wlewając wodę kranową, narażamy zdrowie własne i swojej rodziny, ponieważ wraz z powietrzem wdychamy szkodliwy pył kamienny (biały pył), a często też obecne w wodzie patogeny i chemikalia.

  Wdychanie ich może doprowadzić nawet do śmierci [1]. Stosowanie wody destylowanej z kolei wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacji – nawet 100 zł miesięcznie i nie daje niestety całkowitej gwarancji bezpieczeństwa [2].

  Poszukujesz ZDROWYCH nawilżaczy ewaporacyjnych? Zobacz, który jest najlepszy

  Zobacz ranking nawilżaczy powietrza >

  Stosowanie wody kranowej w nawilżaczach ultradźwiękowych doprowadziło do epidemii choroby legionistów w żłobku na Cyprze w 2008 r., której śmiertelność wyniosła 33% [1]. Bakterią legionelli zarazili się także pacjenci szpitala w Quebecu, gdzie doszło do skażenia wody destylowanej wykorzystywanej przez aparaturę medyczną i nawilżacze powietrza [3].

  O tym, że taka woda  nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo, świadczy też przypadek 6-miesięcznego dziecka z Colorado, u którego biały pył spowodował infekcję górnych dróg oddechowych mimo wykorzystywania w nawilżaczu ultradźwiękowym właśnie wody destylowanej [2].

  Szukałeś nawilżacza ultradźwiękowego? Sprawdź zdrowsze rozwiązanie i odwiedź ranking nawilżaczy ewaporacyjnych.

  1. Nawilżacze parowe

  ZALETY
  • Niska cena
  • Higiena (w procesie wrzenia dochodzi do zniszczenia części drobnoustrojów i bakterii)
  • Możliwość stosowania olejków zapachowych (jeśli zezwala na to producent)
  • Brak potrzeby regularnego zakupu dodatkowych akcesoriów

  WADY
  • Wysokie zużycie prądu
  • Ryzyko poparzenia nawilżaczem i parującą wodą
  • Możliwość wpływu na temperaturę powietrza
  • Odgłos bulgotania wody

  Ten typ nawilżacza wyposażony jest w grzałkę, która doprowadza wodę do wrzenia, czego efektem jest wytwarzanie gorącej pary wodnej.

  Do wyboru takiego sprzętu często skłania niska cena, ale wysokie zużycie energii elektrycznej sprawia, że nawilżacze parowe mogą okazać się drogie w eksploatacji. Niektóre urządzenia pobierają nawet 300 W, co oznacza, że rok nieustannej pracy zwiększa rachunki za prąd aż o 1800 zł.

  Warto też wiedzieć, że sposób działania nawilżacza parowego prowadzi do nieznacznego wzrostu temperatury w pomieszczeniu. Ze względu na wysoką temperaturę pary wodnej oraz samego urządzenia, nawilżacz parowy nie powinien być ustawiany w zasięgu dzieci czy zwierząt.

  Nawilżaczami parowymi są m.in. DeLonghi UH 800 E, Stadler Form Fred i Vicks Warm Mist.

  Stosunkowo tanie w zakupie, urządzenia te potrafią być drogie w eksploatacji. Dlatego mimo wszystko zachęcamy Cię do wyboru urządzeń ewaporacyjnych.

  Dlaczego suche powietrze jest szkodliwe?

  Prawidłowa wilgotność w pomieszczeniu mieści się w przedziale 40-60%.  Optymalna to 50%. Do spadku poziomu nawilżenia – czasem nawet poniżej 20% – dochodzi najczęściej w sezonie grzewczym, gdy zimne powietrze staje się nośnikiem małej ilości wody. Nawet gdy ta wilgotność za oknem wynosi 80%, to zamieni się ona w podgrzanym powietrzu w mieszkaniu w o wiele niższą.

  Kontakt z suchym powietrzem prowadzi do:

  • wysychania błon śluzowych i skóry,
  • zwiększonej podatności na choroby wirusowe i bakteryjne,
  • drapania w gardle,
  • suchego kaszlu,
  • podrażnienia i zaczerwienienia oczu,
  • zapalenie gardła i krtani,
  • pogorszenia kondycji skóry i szybszego powstawania zmarszczek,
  • utraty blasku i przesuszenia włosów.

  Suche powietrze stanowi zagrożenie również dla domowego wyposażenia. Długotrwałe obniżenie wilgotności prowadzi bowiem do wysychania drewnianych podłóg, drzwi oraz mebli. Może się to przejawiać np. skrzypieniem desek podłogowych, wyginaniem płyt pilśniowych i matowieniem drewnianych powierzchni.

  Równie niepożądanym zjawiskiem jest wzrost wilgotności względnej powyżej 60%. Problem może być spowodowany np. złą izolacją fundamentów albo niesprawną wentylacją.

  Przewilgocenie prowadzi do:

  • uczucia chłodu,
  • pojawienia się chorobotwórczych pleśni i grzybów,
  • rozwoju chorób reumatycznych.
  • bólów głowy i mięśni,
  • zapalenia zatok.

  Pod wpływem wilgoci dochodzi też do rozklejania drewnianych mebli i paneli.

  Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest nawilżacz powietrza z higrostatem, który umożliwia utrzymanie nawilżenia na wyznaczonym poziomie.

  Zobacz ranking nawilżaczy powietrza >

  FAQ – najczęstsze pytania o nawilżacz ultradźwiękowy i nawilżacz ewaporacyjny

  Nawilżacz ultradźwiękowy czy ewaporacyjny – RÓŻNICE

  Nawilżacz ultradźwiękowy (z parą wodną) jest efektowny, ale jeśli używamy wody z kranu lub tej z minerałami (np. Brita) to technologia ultradźwięków rozdrabnia minerały na pył kamienny. Z tego powodu trzeba używać wody destylowanej co zwiększa koszty eksploatacji.
  Inaczej jest z nawilżaczem ewaporacyjnym – wykorzystuje zdrową i naturalną technologię nawilżania.

  Zobacz ranking nawilżaczy ewaporacyjnych

  Który nawilżacz wybrać?

  Wybierz nawilżacz ewaporacyjny. W artykule przedstawiamy najbardziej opłacalne modele nawilżaczy ewaporacyjnych na rynku.

  Jak mam wybrać odpowiedni nawilżacz?

  Zobacz nasz ranking nawilżaczy, tam uszeregowaliśmy modele wg opłacalności. Dobierz metraż i zobacz na koszty eksploatacji.

  Przypisy:

  1. First Outbreak of Nosocomial Legionella Infection in Term Neonates Caused by a Cold Mist Ultrasonic Humidifier, Yiallouros PK, Papadouri T, Karaoli C, Papamichael E, Zeniou M, PieridouBagatzouni D, et al., https://academic.oup.com/cid/article/57/1/48/279276
  2. Inhalational lung injury associated with humidifier „white dust”, Ameet S Daftary, Robin R Deterding, https://1library.net/document/q2ggno6y-inhalational-lung-injury-associated-with-humidifier-white-dust.html#fulltext-content
  3. Legionnaires’ disease caused by Legionella dumoffiiin distilled water, Jean R. Joly, MD Pierre Dery, MD Leo Gauvreau, MD Louise Cote, MD Colette Trepanier, RN, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1491378/pdf/cmaj00131-0036.pdf

 • nawilżacz powietrza z allegro może szkodzić Bój się nawilżaczy powietrza z Allegro! Te z mgiełką szkodzą!

  Wśród nawilżaczy powietrza z Allegro dominują nawilżacze ultradźwiękowe, z tzw. mgiełką. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, ze względu na szeroki wybór i atrakcyjne ceny wielu urządzeń, nawet w okolicach 40 zł. Niestety, sposób ich działania sprawia, że stwarzają zagrożenie dla zdrowia, są uciążliwe dla zwierząt, a także szkodzą urządzeniom elektronicznym i meblom.

  Podczas zakupów na Allegro warto zachować ostrożność. Niektórzy sprzedawcy zdają sobie sprawę z tego, że nawilżacze ewaporacyjne są znacznie bezpieczniejsze od ultradźwiękowych. Z tego powodu zdarza się, że na aukcji zatytułowanej „nawilżacz ewaporacyjny” sprzedawany jest nawilżacz ultradźwiękowy. Jako przykład można tu wskazać jedną z aukcji dotyczących nawilżacza DexXer H2O.


  Na Allegro można też znaleźć prawdziwe nawilżacze ewaporacyjne. Są one droższe od nawilżaczy ultradźwiękowych, ale za to bezpieczne dla zdrowia. Nie emitują białego pyłu i nie są uciążliwe dla zwierząt. Nie szkodzą też domowej elektronice ani innym elementom wyposażenia.

  Dla nawilżaczy ultradźwiękowych mówimy NIE

  Każdy nawilżacz ultradźwiękowy stwarza zagrożenie, ze względu na samą technologię nawilżania. Pod tym względem nie ma zatem znaczenia, czy wybierzemy tańszy czy droższy sprzęt.

  Jak działa nawilżacz ultradźwiękowy

  Nazwa nawilżacz ultradźwiękowy pochodzi od ultradźwięków, czyli fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości. To właśnie one rozbijają cząsteczki wody i przekształcają ją w mikroskopijną mgiełkę, która trafia do powietrza. Niestety w mikroskopijne cząsteczki emitowane do powietrza przekształcana jest też cała zawartość wody. 

  W wodzie kranowej obecne są minerały, w tym wapń i magnez, odpowiadające za gromadzenie kamienia. To właśnie one tworzą biały pył, który użytkownicy nawilżaczy ultradźwiękowych, sięgający po wodę kranową, dostrzegają na podłodze i meblach, zwłaszcza ciemnych. Część pyłu trafia wraz ze wdychanym powietrzem do naszych dróg oddechowych. Ponadto pył kamienny dostaje się urządzeń elektrycznych, co prowadzi do jego niszczenia.

  W mgiełce emitowanej przez nawilżacze ultradźwiękowe mogą znajdować się także:

  • bakterie (z samej wody oraz te rozwijające się z powodu braku należytej higieny),
  • chlor i inne chemikalia (pochodzące zarówno z samej wody, jak i ze środków czyszczących wykorzystywanych do mycia wnętrza urządzenia),
  • pleśń,
  • metale ciężkie.
  zobacz ranking nawilżaczy powietrza

  Czy woda destylowana rozwiązuje problem?

  Do nawilżaczy ultradźwiękowych zaleca się wlewać wyłącznie wodę destylowaną albo po odwróconej osmozie. Oznacza to wydatek znacznie większy niż w przypadku wody kranowej, ponieważ 1 l wody destylowanej kosztuje około 1 zł. Wyższe wydatki i konieczność kupowania wody to nie jedyny problem.

  Stosowanie wody destylowanej nie zapobiega zanieczyszczeniu powietrza resztkami chemikaliów ze środków czyszczących ani bakteriami, które rozwijają się w przypadku niezachowania zasad higieny. Podczas używania nawilżacza ultradźwiękowego trzeba w szczególny sposób dbać o czystość i uważnie dobierać środki myjące.

  Woda destylowana eliminuje problem osiadania kamienia wewnątrz urządzeń elektrycznych, ale nie zapobiega dostawaniu się tam pary wodnej. Dotyczy to w szczególności sprzętu znajdującego się blisko nawilżacza.

  2 kategorie „nawilżaczy powietrza Allegro”

  Wpisując w Google frazę „nawilżacz powietrza Allegro”, użytkownik może trafić na dwie kategorie z nawilżaczami:

  1. https://allegro.pl/kategoria/urzadzenia-medyczne-nawilzacze-oczyszczacze-powietrza-258796

  2. https://allegro.pl/kategoria/urzadzenia-medyczne-nawilzacze-oczyszczacze-powietrza-260403

  Kategorie różnią się zawartością, chociaż znaczna część produktów jest taka sama. W naszej ocenie podział jest nieużyteczny. Pod frazą „nawilżacz powietrza” za domyślną wskazywaną przez Google można uznać pierwszą kategorię.

  Ponadto fraza „nawilżacz powietrza Allegro” wyświetla nam dodatkowe listingi, w tym nawilżacze z jonizatorami. Ze względu na fakt, że w tanich nawilżaczach powietrza z Allegro należy spodziewać się prostych monopolarnych generatorów jonów, które wytwarzają jony o małej trwałości, to ten element wyposażenia podczas wyboru nawilżacza zalecamy pominąć.

  Nasza poniższa analiza ofert nawilżaczy powietrza z Allegro.pl dotyczy domyślnej kategorii.

  Przykłady ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza z Allegro

  Na Allegro wiele nawilżaczy powietrza sprzedawanych jest pod kilkoma nazwami. Przyjrzymy się teraz paru najpopularniejszym urządzeniom na tym serwisie.

  4.1. Deerma LD220

  Deerma LD220 nawilżacz ultradzwiekowy
  Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Deerma LD220

  Nawilżacz powietrza Deerma LD220 został wyposażony w higrostat. Docelową wilgotność powietrza można ustawić w zakresie od 45% do 90%. Prawidłowa wynosi od 40% do 60%, zatem zakres ustawień został tu słabo przemyślany. W urządzeniu znajdziemy również timer i funkcję aromaterapii, a sterowanie jest możliwe pilotem.

  Niestety na aukcjach nie została podana wydajność nawilżacza Deerma LD220, a to kluczowy parametr, niezbędny do oceny skuteczności i maksymalnej powierzchni pracy. Wiadomo natomiast, że zbiornik na wodę ma pojemność 4 l.

  NazwaDeerma LD220
  Rodzaj nawilżaczaultradźwiękowy
  Wydajnośćb.d.
  Pojemność zbiornika na wodę4 l
  Dodatkowe funkcjehigrostattimeraromaterapiasterowanie pilotem
  Najniższa cena129 zł

  Deerma LD220 dostępna jest m.in. pod nazwami:

  • Deerma Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza LD220 4L

  https://allegro.pl/oferta/deerma-ultradzwiekowy-nawilzacz-powietrza-ld220-4l-10121839967

  • DEERMA LD220 NAWILŻACZ POWIETRZA Z PILOTEM LED 4L

  https://allegro.pl/oferta/deerma-ld220-nawilzacz-powietrza-z-pilotem-led-4l-9776924442

  • CICHY NAWILŻACZ POWIETRZA DEERMA LD220 4L + PILOT

  https://allegro.pl/oferta/cichy-nawilzacz-powietrza-deerma-ld220-4l-pilot-11023005043

  4.2. Iso Trade 10948

  Nawilżacz powietrza Iso Trade 10948 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnobrązowej i ciemnobrązowej. To małe urządzenie, które może emitować mgiełkę w sposób ciągły albo przerywany. Znajdziemy w nim timer, funkcję aromaterapii oraz podświetlenie w kilku kolorach do wyboru: żółtym, zielonym, pomarańczowym, błękitnym, fioletowym i różowym. Sterowanie jest możliwe pilotem. 

  Także i w przypadku tego nawilżacza powietrza z Allegro na aukcjach brakuje podanej wydajności. Jednak w opisie znajduje się informacja o tym, że zbiornik na wodę ma pojemność 300 ml i pozwala nawet na 11 godzin pracy. Łatwo obliczyć, że wydajność wynosi zaledwie 27 ml. Wpływ na wilgotność powietrza będzie tu znikomy.

  NazwaIso Trade 10948
  Rodzaj nawilżaczaultradźwiękowy
  Wydajnośćokoło 27 ml/h
  Pojemność zbiornika na wodę300 ml
  Dodatkowe funkcjetimeraromaterapialampka z możliwością wyboru koloru
  sterowanie pilotem
  Najniższa cena62 zł

  Nawilżacz Iso Trade 10948 można kupić m.in. pod takimi nazwami jak:

  • Nawilżacz Powietrza Dyfuzor Zapachowy Aromaterapia

  https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-dyfuzor-zapachowy-aromaterapia-10184935418

  • Nawilżacz Powietrza Jonizator Zapachowy +Pilot

  https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-jonizator-zapachowy-pilot-10884134353

  • NAWILŻACZ POWIETRZA DYFUZOR ZAPACHOWY AROMATERAPII

  https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-dyfuzor-zapachowy-aromaterapii-10952762865

  4.3. Nawilżacz powietrza H20 Humidiefer

  H2O Humidifier to nawilżacz ultradźwiękowy dostępny w trzech kolorach: białym, jasnoróżowym i granatowym. Wszystkie wersje zostały wyposażone w niebiesko-fioletowo-różowe światełka LED. Urządzenie ma funkcję aromaterapii.

  Niestety wydajność tego nawilżacza powietrza z Allegro wynosi 35 ml/h, a więc jest bardzo mała. Zbiornik na wodę ma pojemność 300 ml/h. Taki sprzęt nie będzie miał odczuwalnego wpływu na wilgotność powietrza. 

  NazwaNawilżacz powietrza H20 Humidiefer
  Rodzaj nawilżaczaultradźwiękowy
  Wydajność35 ml/h
  Pojemność zbiornika na wodę300 ml
  Dodatkowe funkcjetimeraromaterapialampka
  Najniższa cena24 zł

  DexXer H2O Humidifier można znaleźć m.in. pod nazwami:

  • NAWILŻACZ POWIETRZA DYFUZOR ZAPACHOWY EWAPORACYJNY

  https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-dyfuzor-zapachowy-ewaporacyjny-10649681921

  • NAWILŻACZ POWIETRZA DYFUZOR ULTRADŹWIĘKOWY

  https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-dyfuzor-ultradzwiekowy-10650008326

  • DYFUZOR ZAPACHOWY NAWILŻACZ POWIETRZA AROMATERAPIA

  https://allegro.pl/oferta/dyfuzor-zapachowy-nawilzacz-powietrza-aromaterapia-10876295810

  4.4. Transa Electronics AromaDark (ciemny) i AromaBright (jasny)

  Nawilżacze powietrza Transa Electronics AromaDark i AromaBright to dwie wersje kolorystycznego tego samego urządzenia. AromaDark to nawilżacz w kolorze ciemnobrązowym, natomiast AromaBright w jasnobrązowym. 

  Znajdziemy tutaj funkcję aromaterapii, timer oraz podświetlenie LED w kilku kolorach do wyboru. Sterowanie jest możliwe pilotem. Niestety ten nawilżacz powietrza z Allegro również ma bardzo niską wydajność, ponieważ wynosi ona maksymalnie 25 ml/h. Zbiornik na wodę ma pojemność 300 ml.

  NazwaTransa Electronics AromaDark/AromaBright
  Rodzaj nawilżaczaultradźwiękowy
  Wydajność25 ml/h
  Pojemność zbiornika na wodę300 ml
  Dodatkowe funkcjetimeraromaterapialampka z możliwością wyboru kolorusterowanie pilotem
  Najniższa cena117 zł

  Przykładowe nazwy aukcji z nawilżaczami AromaDark (ciemny) i AromaBright: 

  4.5 Malatec 1791

  Nawilżacz powietrza Malatec 1791 wyróżnia się m.in. nowoczesnym designem oraz obecnością jonizatora. Znalazły się w nim także higrometr, pozwalający na utrzymanie wyznaczonego poziomu nawilżenia powietrza, timer, funkcja aromaterapii oraz czujnik temperatury. 

  Aktualną wilgotność i wybrane ustawienia można sprawdzić na podświetlanym panelu. Sterowanie możliwe jest poprzez pilot. Deklarowana wydajność nawilżania wynosi 300 ml/h, a zbiornik na wodę ma pojemność 5 l. Urządzenie powinno zatem efektywnie nawilżać powietrze. Niestety, jak w przypadku każdego nawilżacza ultradźwiękowego, będzie to miało swoje skutki uboczne.

  NazwaMalatec 1791 
  Rodzaj nawilżaczaultradźwiękowy
  Wydajność300 ml/h
  Pojemność zbiornika na wodę5 l
  Dodatkowe funkcjehigrostattimeraromaterapiaczujnik temperaturysterowanie pilotem
  Najniższa cena129 zł

  Nawilżacz powietrza Malatec 1791 można kupić m.in. na takich aukcjach Allegro jak:

  https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-ultradzwiekowy-jonizator-pilot-10782027763

  • Nawilżacz Powietrza Ultradźwiękowy Jonizator 5L

  https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-ultradzwiekowy-jonizator-5l-11086593411

  Jeśli nie ultradźwiękowe nawilżacze powietrza z Allegro, to co?

  Jak już wspomnieliśmy, nawilżacze ultradźwiękowe są najpopularniejsze na Allegro, ale w serwisie tym nie brakuje też bezpiecznych nawilżaczy ewaporacyjnych. Aby je wyszukać, trzeba w bocznym menu zaznaczyć rodzaj „nawilżacze ewaporacyjne”.

  Należy jednak uważać, bo – jak już wspomnieliśmy – sporo ofert nawilżaczy ultradźwiękowych jest przypisanych również do tej kategorii. Mimo to nietrudno odróżnić je od ewaporacyjnych. Nawilżacze ewaporacyjne nie wytwarzają mgiełki, więc w opisie nie powinno być o niej żadnej wzmianki.

  Przykładem najpopularniejszego nawilżacza ewaporacyjnego z Allegro jest Klarta Humea WiFi dostępna na aukcji: https://allegro.pl/oferta/nawilżacz-powietrza-karta-hume’a-wifi-atest-pzh-10185297659


  Humea to nawilżacz powietrza o wydajności do 300 ml/h, który powinien bez problemu zadbać o prawidłową wilgotność w sypialni lub mniejszym salonie.

 • klimatyzator przenosny ranking ranking-oczyszczaczy.pl Jaki klimatyzator przenośny? Ranking klimatyzatorów 2022

   

  Dobry klimatyzator przenośny jest wydajny, inteligentny, tani w eksploatacji, przyjazny dla środowiska i wyposażony w funkcje pozwalające na komfortowe i zdrowe użytkowanie. 

  Sprawdź, jak wybrać klimatyzator do domu oraz zobacz ekspercki ranking klimatyzatorów przenośnych.

  Continue Reading

 • Czy oczyszczacz powietrza usuwa kurz?

  Wbrew powszechnej opinii kurz to nie tylko złuszczony naskórek, sierść czy odchody roztoczy, ale dziesiątki różnych substancji działających drażniąco na nasz układ oddechowy i odpornościowy. W szczególności narażone na niego są dzieci oraz alergicy. Jakie są sposoby na pozbycie się kurzu z mieszkania?

  Spis treści:
  1. Kurz w domu
  1.1. Co znajduje się w kurzu?
  1.2. Wpływ kurzu na zdrowie
  1.3. Czy kurz może być też pożyteczny?
  2. Alergia na kurz
  3. Jak wyeliminować kurz z domu?
  3.1. Oczyszczacz powietrza, skuteczny pochłaniacz kurzu
  3.2. Jonizacja a usuwanie kurzu?
  4. Oczyszczacze powietrza na kurz – polecane urządzenia
  4.1. Oczyszczacz powietrza do sypialni
  4.2. Oczyszczacz powietrza do salonu
  5. Pozostałe sposoby na pozbycie się kurzu z mieszkania

  1. Kurz w domu

  Szukając odpowiedzi na powyższe pytanie, trafiamy na definicję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która określa kurz jako mieszaninę cząstek stałych o średnicy do 100 µm. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość enigmatycznie. Czym są bowiem „cząstki stałe o średnicy do 100 µm”?

  1.1. Co znajduje się w kurzu?

  Skład kurzu może być różny w zależności od rodzaju pomieszczenia, lokalizacji, piętra, na którym położony jest lokal, obecności zwierząt, dzieci, kwiatów, typu stolarki okien, rodzaju mebli i wielu innych czynników. Składa się on przede wszystkim z drobnych odpadów organicznych i nieorganicznych, jak również mikroorganizmów, które żywią się choćby naszymi włosami i sierścią zwierząt.

  W zbiorczym badaniu Consumer Product Chemicals in Indoor Dust naukowcy wykazali, że w skład kurzu wchodzić może (w różnym zakresie) nawet 45 substancji chemicznych. Substancje te tworzą m.in. 

  • złuszczony naskórek
  • włosy
  • żywe roztocza
  • odchody roztoczy
  • bakterie takie jak: Bacillus,  Staphyloccus czy Micrococcus
  • grzyby, pleśnie i ich zarodniki
  • martwe owady
  • jaja i odchody owadów
  • pyłki roślin
  • resztki kosmetyków, środków czystości, środków chemicznych
  • zanieczyszczenia przyniesione z zewnątrz na butach – ziarna piasku, ziemi

  1.2. Wpływ kurzu na zdrowie

  Wpływ kurzu na zdrowie jest dość indywidualną kwestią. U jednych nie przełoży się w żaden sposób na zdrowie i samopoczucie. U innych zaś wywoła silną reakcję alergiczną, która nieleczona może prowadzić do astmy oskrzelowej.

  1.3. Czy kurz może być też pożyteczny?

  Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię odporności. Potrzebujemy bowiem kontaktu z mikroorganizmami, aby wzmacniać swój układ odpornościowy.

  Wśród alergików znaleźć można spore grono osób, w przypadku których ekspozycja na kurz zadziałała jak naturalna szczepionka, zmniejszając objawy alergii.

  Zakurzony filtr wstępny w oczyszczaczu powietrza
  Zakurzony filtr wstępny w oczyszczaczu powietrza Klarta Forste 3.

  Oczyszczacz powietrza używany we Wrocławiu od ok. 5 miesięcy na 20 m2, najczęściej pracujący w trybie auto. Mieszkanie zlokalizowane na peryferiach Wrocławia, blisko ulicy.

  2. Alergia na kurz

  Reakcja alergiczna jest oczywiście najczęściej występującym schorzeniem w przypadku kurzu. W większości przypadków wywołują ją roztocza kurzu domowego oraz produkty przemiany materii owadów (mogą to być również ich odnóża i martwe ciała). W kłębkach kurzu ukryta jest też sierść zwierząt, jak również zarodniki grzybów i pleśni (Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium).

  Do najczęstszych objawów alergicznych należą:

  • Nieżyt nosa (przewlekły katar, któremu może towarzyszyć kichanie)
  • kaszel (zazwyczaj suchy, napadowy)
  • duszności
  • ucisk w klatce piersiowej
  • zmiany skórne
  • swędzenie
  • zapalenie spojówek
  • intensywne łzawienie
  • ból głowy i/lub zatok.

  Długotrwałe oddychanie zakurzonym powietrzem może prowadzić do przewlekłych chorób układu oddechowego, na czele z astmą oskrzelową. Osłabia również nasz układ odpornościowy, dlatego częściej doświadczamy chorób górnych dróg oddechowych. W ich przypadku prawdziwe podłoże może być trudne do zidentyfikowania.

  Alergia przypomina bowiem w objawach przeziębienie (stan podgorączkowy, kaszel, nieżyt nosa). Często więc są to symptomy na tyle błahe, że przyzwyczajamy się do życia z nimi. Niepokojem napawają nas dopiero napady kaszlu czy duszności, które często prowadzą do konsultacji alergologicznej, gdzie dowiadujemy się o towarzyszącym nam uczuleniu.

  Zobacz ranking oczyszczaczy powietrza >>

  3. Jak wyeliminować kurz z domu?

  Szacuje się, że na powierzchni 1 m2 żyje około 10 tysięcy roztoczy kurzu domowego. Przy 40-metrowym mieszkaniu, liczba samych cząsteczek roztoczy może więc wynosić ok. 400 tys. Najbardziej uciążliwe roztocza stają się w sezonie grzewczym, sprzyjającym namnażaniu się tych mikroorganizmów.

  3.1. Oczyszczacz powietrza, skuteczny pochłaniacz kurzu

  Zakurzony filtr pochłaniacza kurzu
  Zakurzony filtr 360 ° w oczyszczaczu powietrza Xiaomi Air Purifier 2s (EU)

  Oczyszczacz powietrza pracuje we Wrocławiu na 10 m2 w sypialni u P. Pawła i Moniki. Ze względu na brak automatyzacji, oczyszczacz pracuje na dostosowanym trybie favorite (14-25 m2). Mieszkanie znajduje się w bloku oddalonym od głównej ulicy.

  Najskuteczniejszym, obok odkurzaczy, narzędziem do walki z kurzem są oczyszczacze powietrza. Urządzenia te stworzono, by redukować zanieczyszczenia, których nie widać gołym okiem

  Nie rekomendujemy oczyszczacza powietrza jako remedium na kurz.
  Pomaga, ale nie usuwa całości kurzu z pomieszczenia.

  Oczyszczacze powietrza świetnie sprawdzą się w przypadku smogu, zneutralizują również unoszące się w powietrzu roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, elementy naskórka, włosów, sierści i inne elementy tworzące kurz.

  Wszystko za sprawą wiatraka, który wymusza zwiększony przepływ powietrza oraz odpowiednich filtów w urządzeniu. Intensywna cyrkulacja powietrza wznieca drobinki kurzu, które następnie zasysane są do urządzenia, gdzie osiadają na powierzchniach filtrów.

  Choć obecnie wyróżniamy wiele rodzajów filtrów (m.in. HEPA, elektrostatyczny, wodny), najskuteczniejszym w walce z drobnymi cząsteczkami jest filtr HEPA.

  Zakurzony filtr HEPA na tle oczyszczacza powietrza Klarta Forste 3
  Filtr HEPA w oczyszczaczu powietrza Klarta Forste 3

  Filtr HEPA wykonany z gęsto plecionych włókien polimerów – polipropylenu lub politereftalanu etylenu stanowią szczelną blokadę dla cząsteczek o wielkości nawet 0,01 mikrona.

  Filtr HEPA sobie więc z zatrzymywaniem cząsteczek o średnicy 70 razy mniejszej od ludzkiego włosa. I radzą sobie z tym naprawdę nieźle, osiągając skuteczność od 95 do 99,995%. Więcej o filtrze HEPA przeczytasz w poradniku „Filtry HEPA w oczyszczaczach powietrza”.

  Filtry do oczyszczacza powietrza
  Zestaw filtrów: wstępny, węglowy, HEPA

  3.2. Jonizacja a usuwanie kurzu?

  Wbrew niektórym źródłom polecającym jonizację jako skuteczny sposób na pozbycie się kurzu, niestety sam jonizator nie jest w stanie zneutralizować cząsteczek roztoczy.

  Potwierdza to badanie opublikowane w roku 2012 na łamach Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, gdzie analizowano skuteczność jonizacji w usuwaniu dwóch bardzo popularnych odmian roztoczy (Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae)

  W warunkach laboratoryjnych zestawiono ze sobą komercyjny jonizator oraz wspomniane odmiany roztoczy. Neutralizacja roztoczy na zadowalającym poziomie (ok. 80%) nastąpiła dopiero po 24h pracy jonizatora.

  (źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609258/)

  W tym miejscu warto podkreślić, że dane te uzyskano poddając jonizacji cząsteczki roztoczy dryfujące swobodnie w powietrzu. W przypadku zaś tych ukrytych w materacach czy zasłonach, skuteczność ta zdecydowanie spada – ok. 10% po 24 godzinach, ok. 65% po 72h.

  4. Oczyszczacze powietrza na kurz – polecane urządzenia

  Poszukując oczyszczacza powietrza do pomieszczenia, należy pamiętać, że im większa wydajność oczyszczacza powietrza, tym lepiej będzie zbierał kurz.

  Dobrą praktyką jest dobieranie oczyszczacza powietrza z zapasem wydajności, nigdy na „styk”. Oczyszczacz będzie pracował wydajnie, ale ciszej.

  Przykład: W przypadku Winix Zero deklarowana powierzchnia przez producenta to 99 m². Według nas, oczyszczacz powinien pracować na max. 57 m². Dobierając go do mniejszego pokoju o powierzchni do 40 m², oczyszczacz będzie lepiej zbierał kurz, wywołując duży przepływ powietrza.

  4.1. Oczyszczacz powietrza do sypialni

  Jeśli poszukujesz oczyszczacza do standardowej wielkości pokoi – ok. 15-30 m2, sprawdź przede wszystkim:

  Klarta Forste 3 Silver oczyszczaczKlarta Forste 3 – cena: 749 zł, jonizacja (deklarowany metraż: ok. 38 m2)

  Przód oczyszczacza Philips Ac2887/10Philips AC2887/10 – cena: 1459 zł (deklarowany metraż: ok. 42 m2)

  Przód oczyszczacza powietrza Panasonic F-VXR35GPanasonic F-VXR35G – cena: 1325 zł, nawilżacz i jonizacja (deklarowany metraż: ok. 22,5 m2)

  toshiba-caf-x33xpl-gora-frontToshiba CAF-X33XPL – cena: 339 zł (deklarowany metraż: ok. 24 m2)

  4.2. Oczyszczacz powietrza do salonu

  W przypadku dużych otwartych przestrzeni, np. salon z kuchnią czy biuro, polecamy m.in.:

  Klarta Stor 2 jonizacja plazmowaKlarta Stor 2 – cena: 1399 zł, jonizacja (deklarowany metraż: ok. 72 m2)

  Oczyszczacz powietrza Electrolux PA91-404GY (szary) na białym tle.Electrolux PA91-404DG/GY – cena: 1560 zł, jonizacja (deklarowany metraż: ok. 55 m2)

  oczyszczacz powietrza sharp kc-d60Sharp KC-D60EUW – cena 1890 zł z nawilżaczem i jonizacją (deklarowany metraż: ok. 49 m2)

  Ideal-AP-40Ideal AP40 – cena: 1999 zł, (deklarowany metraż: ok. 60 m2)

  5. Pozostałe sposoby na pozbycie się kurzu z mieszkania

  1. Regularne sprzątanie

  filtr-hepa-w-odkurzaczu
  Odkurzacz wraz z filtrem EPA E12
  (źródło: materiały własne)

  2-3 razy w tygodniu w przypadku powierzchni łatwo dostępnych oraz minimum 1 na tydzień w zakamarkach i innych miejscach o ograniczonej dostępności. Wybierając odkurzacz, szukajmy urządzeń z wysoką klasą reemisji kurzu.

  2. Sprzątanie góra-dół

  Odkurzając, pamiętajmy aby najpierw zetrzeć kurz z blatów, szafek i półek. W ten sposób kurz z górnych partii mieszkania stanie się łatwiejszy do neutralizacji przez odkurzacz czy oczyszczacz powietrza.

  3. Regularne pranie i zmiana pościeli

  Wielu alergików obserwuje nasilenie się objawów wieczorem, gdy kładą się spać lub przy porannej pobudce. Przyczyna może leżeć w uczulających materiałach lub…sporej ilości roztoczy nagromadzonych w pościeli czy prześcieradle. Regularne pranie poszewek i prześcieradeł, co 1-2 tygodnie w temp. 60 st. C. złagodzi objawy alergii w sypialni.

  4. Antyalergiczne pokrowce na pościel i materace

  Materace są jednym z głównych siedlisk roztoczy w domu. Nic dziwnego, gdyż mogą tam liczyć na spore ilości naskórka łuszczącego się w trakcie naszego snu. Na szczęście na rynku dostępnych jest coraz więcej pokrowców z membraną zapobiegającą przedostawaniu się naskórka i wilgoci do wnętrza.

  5. Czyszczenie mebli tapicerowanych, firanek oraz zasłonek

  W miarę możliwości starajmy się również pamiętać o praniu zasłon i firanek, przecieraniu żaluzji oraz trzepaniu mebli tapicerowanych. W przypadku kanap czy foteli, warto pokusić się o materiały niepochłaniające kurzu (skóra naturalna lub sztuczna) lub pokrowce, które będziemy mogli wyprać.

  6. Ograniczenie ilości wyposażenia domowego

  Im mniej sprzętów i akcesoriów w mieszkaniu, tym mniej powierzchni, na których potencjalnie może gromadzić się kurz. Jest to szczególnie ważne w przypadku alergików. Mając w rodzinie takie osoby, ograniczmy ilość mebli do niezbędnego minimum.

  Pamiętajmy również, aby nie zostawiać trudno dostępnych szpar (np. pod kanapą lub pomiędzy szafą a sufitem). Polecamy meble na nóżkach, pod które bez problemu wjedzie odkurzacz lub takie, które zrównają się z powierzchnią podłogi czy sufitu.

  Minimalizm we wnętrzach to także większa szansa na skuteczną filtrację powietrza przez dobry oczyszczacz powietrza.

  7. Odpowiedni sposób ścierania kurzu

  Kurzu z elementów wyposażenia najlepiej pozbywać się za pomocą ściereczki z mikrofibry lub ręcznika papierowego. Wolne od kurzu powierzchnie można następnie przetrzeć czystą ściereczką, nasączoną delikatnie środkiem do pielęgnacji.

  8. Szczotkowanie zwierząt

  Posiadacze kotów lub psów wiedzą doskonale, ile sierści potrafi unosić się w mieszkaniu. Regularne wyczesywanie swoich pupili nieco zredukuje ten problem.

  9. Wymiana filtrów w urządzeniach

  Odkurzacz, oczyszczacz powietrza, ale również frytkownica czy okap kuchenny. Brudne, zakurzone czy tłuste filtry nie są w stanie należycie spełniać swojej roli.

  Zakurzony filtr pochłaniacza kurzu
  Mocno zakurzony filtr w oczyszczaczu powietrza Xiaomi Air Purifier 3h 🙂

  Zdjęcie od P. Grzegorza mieszkającego w centrum Jastrzębia Zdrój. Oczyszczacz powietrza ma przypisaną automatyzację i pracuje najczęściej w salonie 16 m2.

  Oczyszczacz powietrza ≠ odkurzacz

  W tym miejscu musimy z przykrością zdementować pojawiające się w wielu miejscach informacje, jakoby oczyszczacz powietrza eliminował całkowicie problem kurzu w domu. Tak jak nie zrobi tego w pełni również sam odkurzacz. Jeśli marzymy o stale czystym domu, musimy działać kompleksowo, angażując do walki nasz czas i kilka narzędzi. 

  O ile bowiem odkurzacz wciąga do siebie większość pyłów i kurzu, o tyle nie jest w stanie pochłonąć wszystkich zanieczyszczeń (tzw. reemisja kurzu).

  Jego skuteczność będzie naturalnie większa przy podłodze i powierzchniach płaskich. A co z cząsteczkami, które unoszą się w powietrzu podczas sprzątania, by następnie opaść z powrotem na podłogę?

  Oczyszczacz + odkurzacz + ściereczka = przepis na brak kurzu w mieszkaniu

  Wszystkie wzniecone w powietrze cząsteczki bez problemu zneutralizuje oczyszczacz powietrza. Oczywiście nie oznacza to, iż urządzenie wychwytuje jedynie zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu.

  Dzięki zastosowaniu silnika, napędzającego wiatrak, oczyszczacze są w stanie wygenerować naprawdę spory ruch powietrza, odrywając cząstki, które osiadły na powierzchniach podłóg, ścian czy mebli.

  Pamiętajmy jednak, iż największą skuteczność osiągają w przypadku otwartych powierzchni. Do wszelkich wnęk, zaułków, ukrytych półek czy zakamarków pod kanapą polecamy odkurzacz lub szmatkę z mikrofibry.

  Oczyszczacz powietrza na kurz – podsumowanie

  Oczyszczacz powietrza nie wykreśli sprzątania z listy naszych obowiązków. Może jednak ten proces bardzo ułatwić. Ogranicza bowiem ilość zanieczyszczeń (pyłów zawieszonych, lotnych związków organicznych, pyłków roślin, drobnoustrojów czy kurzu) unoszących się powietrzu, jak i osiadających na powierzchniach.

  Oprócz czystych mebli, jedną z największych zalet oczyszczaczy jest przede wszystkim redukcja alergenów i szkodliwych pyłów. Dzięki nim, możemy śmielej otwierać okna zimą, jak i wiosną czy latem,  bez obaw o smog oraz pyłki traw i drzew.

  Maciej Kluba

  Źródła:

  1. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/231392,1,kurz-domowy-jest-potrzebny.read
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5052660/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609258/
  Co usuwa oczyszczacz powietrza?

  Oczyszczacze powietrza świetnie sprawdzą się w przypadku smogu, zneutralizują również unoszące się w powietrzu roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, elementy naskórka, włosów, sierści i inne elementy tworzące kurz.

  Zakurzony filtr w oczyszczaczu powietrza Xiaomi

  Oczyszczacz powietrza nie wykreśli sprzątania z listy naszych obowiązków. Może jednak ten proces bardzo ułatwić.


  Zobacz ranking oczyszczaczy powietrza

 • Oczyszczacz powietrza dla alergików jaki wybrać ranking-oczyszczaczy.pl Oczyszczacz powietrza dla alergików – jaki wybrać?

  Badania przeprowadzone w Polsce i w Europie nie pozostawiają wątpliwości. Liczba osób zmagających się z alergią ciągle wzrasta. W przypadku alergii wziewnej dobra informacja jest natomiast taka, że na rynku dostępnych jest coraz więcej oczyszczaczy powietrza. To urządzenia, które skutecznie ograniczają ryzyko kontaktu z alergenami.

  Większość problemów związanych z alergią rozwiązuje popularny filtr HEPA, który cechuje się dużą skutecznością wychwytania nawet najmniejszych zanieczyszczeń i jest obecny w większości modeli ujętych w naszym rankingu oczyszczaczy.

  Warto jednak zadbać również o wilgotność powietrza, czyli zaopatrzyć się w nawilżacz albo wybrać sprzęt 2w1. Jeśli chcesz wiedzieć, które z urządzeń będzie najlepszym oczyszczaczem dla alergika, przeczytaj ten artykuł.

   
  ᐅ Spis treści

  1. Dlaczego oczyszczacze powietrza? Technologie oczyszczające powietrze z alergenów
  2. Alergia a wilgotność powietrza
      2.1. Nawilżacz powietrza dla alergików
      2.2 Osuszacz powietrza dla alergików
  3. Parametry idealnego oczyszczacza dla alergika
  4. Urządzenia rekomendowane dla alergików przez ranking-oczyszczaczy.pl
  5. Czym jest alergia wziewna?
  6. Przyczyny alergii wziewnej, czyli dlaczego alergików jest coraz więcej
  7. Charakterystyka alergenów wziewnych
  8. Najważniejsze zasady prawidłowego użytkowania oczyszczacza powietrza na alergię

   

  1. Dlaczego oczyszczacze powietrza? Technologie oczyszczające powietrze z alergenów

  Oczyszczacz powietrza to urządzenie, którego głównym zadaniem jest filtrowanie powietrza z krążących w nim zanieczyszczeń. Dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów, urządzenie skutecznie zatrzymuje zarówno substancje stałe, jak i gazowe. Zmniejszaja w ten sposób ilość pyłków, roztoczy, sierści, bakterii, wirusów czy innych drobnoustrojów krążących w powietrzu.

  Jest w stanie również adsorbować cząsteczki formaldehydu, benzenu, acetonu czy innych szkodliwych lotnych związków organicznych. Do najważniejszych technologii w oczyszczaczu powietrza zaliczamy: 

  Filtr HEPA – podstawa dobrego oczyszczacza powietrza dla alergika

  Wszystkie alergeny wziewne to drobne cząsteczki stałe. Spośród technologii obecnych w oczyszczaczach powietrza najlepiej radzi sobie z nimi filtr HEPA. To właśnie on stanowi najważniejszy element systemu filtrującego dobrego oczyszczacza dla alergika.

  Klarta Forste z filtrami
  Filtry w oczyszczaczu powietrza Klarta Forste 3

  HEPA zatrzymuje także wiele innych zanieczyszczeń, w tym pyły zawieszone, czyli główny składnik smogu. To ważna informacja, gdyż jak już wspomnieliśmy, zła jakość powietrza jest jednym z czynników odpowiedzialnych za wzrost liczby alergików.

  Poniższa tabela prezentuje alergeny usuwane przez filtr HEPA i ich rozmiar. Dla porównania podane są również rozmiary składników smogu, zatrzymywanych przez tę technologię.

  Rodzaj zanieczyszczeńWymiary cząsteczek w μm
  Pyłki roślin10-200
  Przykłady:
  olsza czarna – ok. 24,6
  dąb szypułkowy – ok. 22,7
  bylica – 17,5-28,5
  trawy – 17-58
  Zarodniki pleśni2-5
  Sierść i złuszczony naskórek0,5-200
  Roztocza kurzu domowego200-300
  Odchody roztoczy – 20
  Pyły zawieszone0,001-40
  Sadza0,2-10

  Jonizator powietrza – wsparcie w walce z alergenami i nie tylko

  Pomocniczą rolę w walce z alergenami oraz bakteriami i wirusami odgrywają jonizatory powietrza. Ich zadanie polega na wytwarzaniu jonów ujemnych, które łączą się z cząsteczkami naładowanymi dodatnio, przez co zanieczyszczenia opadają na podłogę i są łatwiejsze do usunięcia.

  Jednak sama jonizacja powietrza nie wystarczy, aby oczyścić powietrze z zarodników pleśni i innych alergenów czy patogenów. 

  Filtr wstępny – pomoc w eliminacji większych zanieczyszczeń

  W niektórych oczyszczaczach za usunięcie sierści odpowiedzialne są tak zwane filtry wstępne, czyli sitka, które wyłapują duże zanieczyszczenia. W ten sposób sierść nie zapycha pozostałych części systemu filtracyjnego.

  Obecność filtra wstępnego stanowi pewną zaletę, lecz nie jest niezbędna, aby oczyszczacz z technologią HEPA dobrze radził sobie z usuwaniem alergenów.

  Oczyszczacz powietrza Sharp UA-KIL60E-W z otwartą obudową i wyciągniętymi filtrami
  Filtracja powietrza w oczyszczaczu Sharp FP-J80EUW

   

  Filtr wodny – niższa skuteczność i ryzyko przewilżenia powietrza

  Oddzielną kategorią stanowią tak zwane oczyszczacze wodne, które zatrzymują większe zanieczyszczenia, a zarazem nawilżają powietrze. Taki sprzęt poradzi sobie z alergenami wziewnymi, ale nie z drobnymi zanieczyszczeniami takimi jak pyły zawieszone i LZO.

  Jak już wspomnieliśmy, smog przyczynia się do wzrostu liczby alergików (a także wywołuje wiele innych chorób), dlatego lepiej wybrać oczyszczacz, który kompleksowo oczyści powietrze. Nie można też zapominać o tym, iż nieustanna praca oczyszczacza wodnego, który jednocześnie podnosi wilgotność powietrza, mogłaby doprowadzić do przewilżenia, a to sprzyja rozwojowi pleśni i namnażaniu roztoczy w kurzu domowym.

  Oczyszczacz powietrza Sharp KI-G75EU z filtrem nawilżacza
  Filtr wodny w oczyszczaczu Sharp KI-G75EU

  Filtr elektrostatyczny – skuteczny przy większych zanieczyszczeniach

  Niektórzy producenci jako alternatywę dla oczyszczaczy powietrza z filtrem HEPA proponują urządzenia wyposażone w filtr elektrostatyczny. O ile w przypadku większych cząsteczek skuteczność tej technologii jest wysoka, to z drobniejszymi cząsteczkami filtry elektrostatyczne radzą sobie już gorzej (dla cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm efektywność wynosi około 80%).

  2. Alergia a wilgotność powietrza

  W przypadku alergii warto zadbać zarówno o czystość, jak i o optymalne nawilżenie powietrza. Jego prawidłowa wilgotność powietrza wynosi 40-60%. Dla alergika szkodliwe jest zarówno przesuszenie, jak i przewilżenie powietrza – w suchym powietrzu unosi się więcej alergenów, a wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy kurzu domowego. Nawilżacz powietrza pomoże utrzymać pożądany przez nas poziom wilgotności.

  2.1. Nawilżacz powietrza dla alergików

  Wśród nawilżaczy powietrza dla alergików rekomendujemy przede wszystkim nawilżacze ewaporacyjne. Urządzenia te są najbardziej higienicznymi i bezpiecznymi w użyciu.

  Nawilżacze ewaporacyjne nie stwarzają ryzyka poparzeń ani też nie wymuszają stosowania drogiej wody destylowanej.

  Na rynku dostępnych jest sporo zarówno dedykowanych nawilżaczy powietrza, jak i tzw. urządzeń 2w1 (oczyszczaczy powietrza z nawilżaczem) czyli oczyszczacze powietrza z nawilżaczem.

  Zakup takiego sprzętu ma sens tylko wtedy, gdy wybrany model dobrze spełnia obie swoje funkcje i jest bardziej opłacalny od dwóch oddzielnych urządzeń. To, jak rozpoznać dobry oczyszczacz powietrza dla alergika, przedstawimy w dalszych częściach artykułu.

  Nawilżacz powietrza dla alergików, podobnie jak oczyszczacz, powinien być dopasowany do wielkości pomieszczenia. W przypadku nawilżaczy stosujemy przelicznik – 7 ml/h na 1 m² (zakładając standardową wysokość pomieszczeń). Bardzo ważnym aspektem jest również obecność higrostatu, który pozwala uniknąć nadmiernego wzrostu wilgotności, czyli namnażaniu pleśni i roztoczy.

  2.2 Osuszacz powietrza dla alergików

  Dla alergików niebezpieczna może być także zbyt wysoka wilgotność powietrza. Kiedy poziom wilgotności względnej przez dłuższy czas jest większy niż 60% to znak, że w domu może gromadzić się wilgoć. Zbyt wysoka wilgotność w domu lub mieszkaniu może być główną przyczyną szybkiego rozwoju grzybów, pleśni, bakterii i innych alergenów. Taka sytuacja wymaga konkretnego działania. 

  Rozwiązaniem problemu nadmiernej wilgotności są osuszacze powietrza. Osuszacz wilgoci pozwala obniżyć poziom wilgotności względnej. Należy pamiętać, że nawilżacz powietrza nie posiada funkcji osuszania powietrza, dlatego konieczne jest użycie osuszacza domowego. 

  Pochłaniacze wilgoci, dostępne w wielu supermarketach, mają małą wydajność osuszania. Dlatego polecamy zakup kondensacyjnego osuszacza powietrza, którego działanie jest skuteczne i łatwo kontrolować jego pracę. Dodatkowo na rynku znajdują się modele, które w wyposażeniu posiadają filtry oczyszczające powietrze (filtr węglowy, filtr HEPA). 

  Parametry idealnego oczyszczacza dla alergika

  Filtry samsung ax90

  1. Odpowiednie filtry

  Podsumowując poprzednią część artykułu, najlepsze efekty w usuwaniu alergenów zapewnia filtr HEPA. Możemy go uznać za najważniejszy element oczyszczacza powietrza dla alergików.

  Ponadto warto, aby oczyszczacz był wyposażony w jonizator. Ułatwia bowiem eliminację uczulających zanieczyszczeń, a dodatkowo chroni przed skutkami nadmiaru jonów dodatnich w mieszkaniu.

  Niestety, filtr HEPA nie pochłania gazów, dlatego nie będzie skuteczny w przypadku np. lotnych związków organicznych. Obecne są one w kosmetykach, chemii gospodarczej i produktach wykorzystywanych do wykańczania wnętrz.

  Zaliczany do tej grupy formaldehyd (inaczej aldehyd mrówkowy) może wywoływać objawy alergiczne. Ponadto podobnie jak wiele innych LZO wykazuje działanie rakotwórcze. W celu zapewnienia sobie pełnej ochrony przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, należy wybrać oczyszczacz wyposażony także w filtr węglowy. Radzi sobie bardzo dobrze ze szkodliwymi gazami np. szkodliwe WWA i drażniącymi zapachami.

  Klarta Forste przepływ powietrza

  2. Wydajność oczyszczania

  Jednym z najważniejszych parametrów każdego oczyszczacza powietrza jest CADR, który informuje o tym, ile powietrza urządzenie jest w stanie oczyścić w ciągu jednej godziny. Na jego podstawie można obliczyć maksymalną powierzchnię lub kubaturę pomieszczenia, w którym dane urządzenie będzie w stanie utrzymać dobrą jakość powietrza.

  Najlepiej, jeśli CADR będzie przynajmniej trzykrotnie większy od kubatury pokoju.

  oczyszczacze powietrza zastosowane filtry
  Źródło: materiały własne

  Niektórzy producenci nie podają wartości CADR, a jedynie przepływ powietrza. Parametr ten mówi nam o tym, ile powietrza przepłynie przez oczyszczacz w ciągu jednej godziny, jeśli nie będzie w nim filtrów. Filtry stanowią dla powietrza barierę, dlatego przepływ powietrza jest niższy niż CADR (zazwyczaj stanowi około 80% CADR-u). 

  Wbrew pozorom znalezienie oczyszczacza powietrza skutecznego w dużym wnętrzu nie jest trudne. Z dużymi powierzchniami poradzą sobie np. Klarta Stor 2 i Electrolux PA91-604DG.

  Wyświetlacz z ikonami i cyframi oczyszczacza Klarta Forste 2

  3. Wskaźnik zanieczyszczeń i tryb automatyczny

  Obecnie wiele oczyszczaczy powietrza wyposażonych jest w czujniki zanieczyszczeń oraz tryb automatyczny, w którym prędkość filtracji dostosowywana jest do stanu powietrza.

  Tryb auto jest naszym zdaniem najważniejszą funkcją oczyszczacza, gdyż po jego uruchomieniu urządzenie potrafi szybko wykryć napływ zanieczyszczeń, a co za tym idzie szybko je usunąć, ograniczając czas kontaktu ze smogiem i alergenami. Oczyszczacze z czujnikami zazwyczaj mają także wskaźniki jakości powietrza, które pozwalają kontrolować stężenie zanieczyszczeń.

  4. Głośność pracy

  Na kontakt z alergenami (oraz innymi zanieczyszczeniami powietrza) jesteśmy narażeni przez całą dobę, dlatego dobry oczyszczacz dla alergika powinien być na tyle cichy, aby mógł pracować także nocą. Trudno jednoznacznie określić poziom hałasu akceptowalnego podczas snu, gdyż wiele zależy tutaj od indywidualnego progu tolerancji. Warto jednak skupić się na urządzeniach, które są w stanie pracować z głośnością nieprzekraczającą 30 dB, czyli odpowiadającą tykaniu niezbyt głośnego zegara.

  5. Koszty eksploatacji

  Przez cały okres użytkowania oczyszczacza powietrza trzeba będzie ponosić koszty związane z wymianą filtrów oraz zużyciem energii elektrycznej. Filtry obecne w oczyszczaczach różnią się ceną i żywotnością, dlatego warto popatrzeć na nie w ujęciu rocznym, co pozwoli na rzetelne porównanie wydatków.

  6. Cena oczyszczacza

  Wybór konkretnego oczyszczacza często jest wynikiem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami względem urządzenia a dostępnym budżetem. Najtańsze oczyszczacze można kupić za mniej niż 700 złotych, natomiast ceny najdroższych przekraczają 3000 złotych.

  Warto zwrócić uwagę na to, że wśród tańszych modeli nie brakuje urządzeń wykazujących znakomitą skuteczność w usuwaniu alergenów i innych groźnych zanieczyszczeń. Jako przykład można wskazać Klartę Forstę 3, która cechuje się bardzo dobrym algorytmem działania trybu automatycznego, co zwiększa skuteczność w usuwaniu alergenów i składników smogu.

  Certyfikaty i atesty – czy są niezbędne?

  Producenci chętnie chwalą się tym, jakie certyfikaty i atesty zdobyły ich urządzenia. Niekiedy dotyczą one właśnie skuteczności w walce z alergenami (ECARF, BAF) albo bezpieczeństwa dla alergika (PTA). Nie oznacza to jednak, iż certyfikaty i atesty można uznać za wyznacznik dobrego oczyszczacza powietrza dla alergików.

  Każde urządzenie wyposażone w filtr HEPA, którego wydajność jest wystarczająca w stosunku do powierzchni pomieszczenia, będzie bardzo pomocne przy alergii. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Certyfikaty i atesty dla oczyszczaczy powietrza – o czym naprawdę świadczą i czy są niezbędne?

  Cena nie zawsze stanowi odzwierciedlenie jakości, dlatego zachęcamy do wyboru oczyszczaczy powietrza, które uzyskały najwięcej punktów w kategorii OPŁACALNOŚĆ.

  Urządzenia rekomendowane dla alergików przez ranking-oczyszczaczy.pl


  Oczyszczacze powietrza do pokoju 30 m²:


  Oczyszczacze powietrza do pokoju od 30 do 70 m²:


  Nawilżacze powietrza

  Jeśli masz problem z niską wilgotnością powietrza, możesz ją podnieść przy pomocy takich urządzeń jak:


  Oczyszczacze z funkcją nawilżania

  Jeśli chcesz zakupić urządzenie, które zarówno oczyszczacza, jak i nawilża powietrze, zwróć szczególną uwagę na:

  Oczyszczacz powietrza na roztocza?

  Oczyszczacz powietrza na roztocza powinien posiadać przede wszystkim filtr HEPA, a także dość dokładny czujnik cząstek stałych (np. PM2,5) oraz dobry tryb automatyczny.

  Takie połączenie w zupełności wystarcza, aby istotnie zniwelować ilość roztoczy w otoczeniu. Każdy z wymienionych przez nas wyżej oczyszczaczy powietrza będzie więc dobrym oczyszczaczem na roztocza.

  Oczyszczacz powietrza przy zwierzętach?

  Pytania o oczyszczacz powietrza przy zwierzętach są jednymi z najczęstszych, które dostajemy w kontekście oczyszczania powietrza i alergii. Podobnie jak w przypadku roztoczy, filtr HEPA, dobre czujniki oraz tryb automatyczny pozwolą złagodzić objawy alergii.

  W przypadku sierści, przydaje się również filtr wstępny, idealny do zatrzymywania takich właśnie większych cząsteczek (sierść, włosy, kłęby kurzu).

  Oczyszczacz powietrza alergia na kota
  źródło: depositphotos.com

  Warto wiedzieć, jednak iż głównym czynnikiem alergicznym nie jest sama sierść zwierząt domowych, a białko zawarte w ich ślinie. Sierść jest jedynie nośnikiem alergenu, o czym piszemy poniżej.

  Tak czy inaczej każdy oczyszczacz wyposażony w filtr HEPA (a optymalnie również w filtr wstępny) będzie dobrym wyborem w przypadku alergii na psa czy kota.

  Czym jest alergia wziewna?

  Alergia wziewna to schorzenie, w którym organizm uznaje za zagrożenie coś, co w rzeczywistości nie jest dla niego szkodliwe. Kontakt z neutralnym dla człowieka czynnikiem środowiskowym wywołuje wówczas odpowiedź odpornościową, w której biorą udział komórki układu immunologicznego i przeciwciała immunoglobuliny klasy E (IgE).

  Proces ten zapoczątkowują komórki dendrytyczne, które rozpoznają alergen jako zagrożenie, co aktywuje limfocyty T, które z kolei przekazują do limfocytów B informację o potrzebie wytworzenia wspomnianych przeciwciał.

  Alergeny wziewne dzieli się na zewnątrzpochodne (do tej grupy zaliczane są pyłki roślin np. traw i drzew oraz niektóre gatunki pleśni) oraz wewnątrzpochodne (alergeny zwierząt np. psa, kota, królika oraz alergeny kurzu domowego i pleśni, formaldehydu i lateksu).

  Inny podział uwzględnia czas oddziaływania na organizm chorego. Pod tym względem wyróżnia się alergeny sezonowe (najlepszym przykładem są rośliny, które pylą w konkretnych okresach) oraz całoroczne (tu wspomnieć warto obecne cały rok roztocza).

  Przyczyny alergii wziewnej, czyli dlaczego alergików jest coraz więcej

  Alergia nazywana bywa chorobą cywilizacyjną, gdyż liczba zmagających się z nią osób nieustannie wzrasta. Badania przeprowadzone w latach 90. wykazały, iż alergię (jakikolwiek jej rodzaj) ma 25-30% Polaków, natomiast w roku 2008 r. odsetek ten wynosił już 40%.

  Prof. Ewa Czarnobilska z Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uważa, iż wysoka liczba alergików ma związek m.in. z chemią, która obecna jest teraz niemal wszędzie – w jedzeniu, kosmetykach oraz powietrzu.

  Nie jest to odosobniona opinia, ponieważ podobne zdanie na ten temat ma wielu naukowców, zajmujących się badaniem zjawiska alergii. Czarnobilska podkreśla też związek między czystością powietrza a częstotliwością występowania alergii.

  Pyłki roślin sklejają się z cząsteczkami pyłu zawieszonego, dlatego w aglomeracjach miejskich alergików jest więcej niż na wsiach, gdzie rośnie więcej roślin. 

  40% POLAKÓW

  CIERPI Z POWODU ALERGII

  Warto wspomnieć tutaj o badaniach przeprowadzonych w krakowskich szkołach, które wykazały, iż uczniowie mieszkający blisko głównych ulic (a więc najbardziej narażeni na kontakt z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi) częściej od swoich rówieśników chorują na alergiczny nieżyt nosa i astmę.

  Niektórzy eksperci alarmują, iż większe ryzyko rozwoju chorób alergicznych dotyczy również tych dzieci, które miały styczność ze smogiem już na etapie życia płodowego.

  Sposoby ograniczenia objawów alergii wziewnej

  Rafał Pawliczak z Katedry Alergologii, Immunologii i Dermatologii na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zauważa natomiast, iż ograniczeniu liczby chorób alergicznych może pomóc zmiana trybu życia, polegająca na spędzaniu więcej czasu na świeżym powietrzu oraz uprawianiu sportów.

  Zwraca przy tym uwagę na fakt, iż u sportowców takich jak Robert Korzeniowski czy Otylia Jędrzejczak we wczesnym dzieciństwie zdiagnozowano astmę oskrzelową i zalecono uprawianie sportu, co pozytywnie wpłynęło na stan zdrowia.

  Podsumowując, alergii sprzyjają mało aktywny tryb życia, rzadkie przebywanie na świeżym powietrzu, zła dieta, chemia w naszym otoczeniu oraz kiepska jakość powietrza. Zważywszy na ostatni z tych czynników, warto wybrać taki oczyszczacz powietrza dla alergika, który poza alergenami usunie także inne zanieczyszczenia. 

  Charakterystyka alergenów wziewnych

  Pyłki

  Najczęstszą przyczyną wystąpienia objawów alergicznych jest kontakt z pyłkami wytwarzanymi przez rośliny. Są one roznoszone przez wiatr i wraz z powietrzem przedostają się do wnętrza budynków, zwłaszcza podczas wietrzenia pomieszczeń. Alergicy często rozpoznają ich obecność po swędzeniu oczu, katarze i kichaniu.

  Pyłki roślinne to alergeny sezonowe, co oznacza, że na kontakt z nimi narażeni jesteśmy tylko w pewnych okresach roku. Sezon kwitnienia poszczególnych gatunków nie jest taki sam w całym kraju. Polskę zazwyczaj dzieli się pod tym względem na cztery regiony. 

  Rośliny zaczynają kwitnąć wtedy, gdy średnia dobowa temperatura osiągnie odpowiedni dla danego gatunku poziom. Na skutek zmian klimatycznych sezon pylenia wielu roślin rozpoczyna się wcześniej i trwa dłużej. W Polsce najczęściej diagnozowana jest alergia na pyłki traw (pastewnych, takich tymotka łąkowa czy kupkówka pospolita oraz uprawnych, czyli zbóż).

  Kurz (roztocza)

  Alergizujące właściwości kurzu mają związek z obecnymi w nim roztoczami. Dermatophagoides pteronyssinus wydalają odchody, w których zawarte są uczulające białka Der p I i II. Roztocza gromadzą się przede wszystkim w miejscach ciepłych o wysokiej wilgotności, natomiast nadwrażliwość na ich wydaliny przejawia się świądem nosa, katarem i kichaniem.

  Siedliskiem tych pajęczaków bywają m.in. materace i pościel, dlatego występowanie wspomnianych objawów rano może świadczyć o łagodnej alergii na roztocza.

  Pleśń

  Pleśń, której obecności sprzyja nadmierne zawilgocenie pomieszczenia, jest kolejnym z popularnych alergenów. Pierwsze symptomy kontaktu z nią to podrażnienie oczu, kaszel, katar i kichanie, lecz w poważniejszych sytuacjach może wystąpić alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna, czyli choroba prowadząca do uszkodzenia płuc.

  Alergia na pleśń do schorzenie całoroczne, lecz objawy przybierają na sile w sezonie jesienno-letnim, ze względu na przypadającą na ten czas intensywną produkcję zarodników.

  Największe zagrożenie dla alergików stanowią takie gatunki pleśni jak:

  • Alternaria,
  • Cladosporium,
  • Stemphylium,
  • Aspergillus,
  • Penicillium.

  Sierść

  W Polsce najczęściej mówi się o alergenach pochodzących od psów i kotów. Nierzadko diagnozowane jest uczulenie na alergeny wytwarzane przez inne gatunki. Warto zaznaczyć, że określenie alergia na sierść nie jest zbyt precyzyjne.

  Sierść jest jedynie nośnikiem prawdziwego alergenu, czyli białka psa, kota lub innego zwierzęcia. Białko to obecne jest również w martwym naskórku. Objawy alergii są takie same jak w przypadku pozostałych alergenów wziewnych, a wiec u chorych występują głównie łzawienie oczu, katar i świąd skóry.

  Według przeprowadzonych badań najczęstsze problemy stanowią:

  • alergia na kota – związana głównie z białkiem Fel d 1, obecnym w skórze, wydzielinie łojowej i moczu,
  • alergia na psa – odpowiada za nią przede wszystkim białko Can f 1, znajdujące się na naskórku, w moczu, ślinie, krwi i odchodach,
  • gryzonie domowe – wywołujące ją białko występuje głównie w moczu, dlatego objawy alergiczne nasilają się podczas czyszczenia klatki,
  • alergia na królika – diagnozowana u 5-7% uczulonych, związana z alerganami obecnymi w sierści i ślinie zwierząt.

  Nieco rzadziej diagnozowane są alergia na konia lub na krowę. Ta druga dotyczy przede wszystkim mieszkańców wsi, a ściślej okolic, w których hodowane jest bydło. W regionach tropikalnych problem sprawiają alergeny karaluchów, natomiast w Polsce alergia na nie należy do rzadkości.

  ranking oczyszczaczy baner

  Najważniejsze zasady prawidłowego użytkowania oczyszczacza powietrza na alergię

  Jeden oczyszczacz do jednego pomieszczenia

  Wiele osób popełnia błąd, kupując oczyszczacz o wysokiej wydajności z myślą o oczyszczaniu całego mieszkania (a nawet domu) przy pomocy jednego urządzenia. Niestety, przepływ powietrza między pomieszczeniami nie jest na tyle swobodny, aby jeden oczyszczacz wystarczył, nawet jeśli jego CADR jest odpowiedni dla kubatury mieszkania.

  Jeżeli wyposażenie każdego pokoju w oddzielne urządzenie z przyczyn finansowych jest niemożliwe, to warto kupić przynajmniej dwa oczyszczacze: do sypialni alergika oraz do pomieszczenia, w którym spędza on najwięcej czasu w ciągu dnia.

  Odpowiednie ustawienie oczyszczacza

  Oczyszczacz należy ustawić na płaskiej, równej i suchej powierzchni. W celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza zaleca się zachowanie przynajmniej 20-centymetrowego odstępu pomiędzy urządzeniem a meblami i ścianami.

  Oczyszczanie powietrza 24 godziny na dobę

  Aby oczyszczacz powietrza zapewniał jak najlepszą ochronę, powinien pracować przez całą dobę. Nie należy wyłączać go na noc, gdyż nocą również wdychamy powietrze zanieczyszczone alergenami. Co więcej, zalecane jest pozostawianie włączonego urządzenia nawet wtedy, gdy wychodzimy z domu. Dzięki temu część alergenów zostanie wciągnięta przez oczyszczacz zamiast osiąść na powierzchniach dywanów czy mebli tapicerowanych, skąd ciężko je usunąć.

  Korzystanie z oczyszczacza przez cały rok (lub przez cały okres pylenia)

  Osoby kupujące oczyszczacz powietrza wyłącznie z myślą o ochronie przed smogiem zazwyczaj zaprzestają jego użytkowania po nadejściu wiosny. Wtedy kończy się sezon smogowy. Alergicy powinni korzystać z oczyszczaczy zawsze wtedy, gdy istnieje ryzyko ekspozycji na alergeny. W przypadku alergii całorocznej (na pleśń, roztocza lub sierść) oznacza to, że oczyszczacz powietrza ma pracować przez cały rok.

  Na zewnątrz z powodzeniem można ubierać maskę antysmogową, która zatrzymuje również alergeny.

  Kontrola zużycia filtrów

  Zużycie filtrów prowadzi do znacznego spadku efektywności filtracji. Regularna kontrola ich stanu pozwoli w razie potrzeby szybko wymienić na nowe. Znaczna część oczyszczaczy powietrza wyposażona jest we wskaźnik zużycia filtrów, ale zazwyczaj urządzenie uwzględnia tylko liczbę przepracowanych godzin, a na żywotność filtrów istotny wpływ ma jakość powietrza w miejscu użytkowania oczyszczacza.

  Wymiana może okazać się konieczna wcześniej niż zakładał producent. Jeśli zauważymy, że skuteczność oczyszczania spadła (jakość powietrza nie poprawia się, mimo długiej pracy urządzenia), to warto przyjrzeć się filtrom. Filtr wstępny zwykle nie podlega wymianie, ale producent zaleca jest regularne oczyszczanie. Należy to robić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji oczyszczacza.

  Regularne porządki w całym mieszkaniu

  Na zakończenie podkreślimy, iż oczyszczacz usuwa wyłącznie alergeny unoszące się w powietrzu. Nie pochłania zanieczyszczeń, które osadziły się na podłodze lub innych powierzchniach, czyli nie eliminuje potrzeby regularnych porządków.

  Nie zmienia to faktu, iż dobry oczyszczacz może znacząco poprawić komfort życia alergika. Skutecznie usuwa alergeny z powietrza, skąd bezpośrednio trafiają do dróg oddechowych.

  Zapraszamy na Ranking Oczyszczaczy, gdzie pomagamy znaleźć idealny oczyszczacz dla alergików i astmatyków, przeczytać nasze recenzje i sprawdzić opinie użytkowników.


  Bibliografia:

  1. M. Klimczak, Coraz więcej Polaków cierpi na alergię, https://ostrzegamy.online/coraz-wiecej-polakow-cierpi-na-alergie/
  2. Alergolog: rośnie liczba osób cierpiących na alergie, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C409128%2Calergolog-rosnie-liczba-osob-cierpiacych-na-alergie.html
  3. G. Jancik, Alergie. Liczba alergików ciągle rośnie, https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/alergie-liczba-alergikow-ciagle-rosnie,3741,n,3707
  4. E. Dadas-Stasiak, B. Kalicki, A. Jung, Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii, http://www.pimr.pl/index.php/pobierz-pdf?key=KbPIFrbdteSzSbeTpDWJtJzTmN1rk6JtWa3aFS2zy
  5. M. Świerczyńska-Krępa, Alergia, https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/wartowiedziec/57548,alergia
  6. M. Puc, Dlaczego ziarna pyłku tak długo utrzymują się w powietrzu? http://www.mededu.home.pl/linki/AP3-2014_Dlaczego_ziarna_pylku_tak_d%C5%82ugo_utrzymuja_sie_w_powietrzu.pdf
  7. P. Rapiejko, E. Weryszko-Chmielewska, Pyłek bylicy, http://doczz.pl/doc/3401277/py%C2%B3ek-bylicy
  8. S. Zielińska, Alergiczne pyłki, https://panacea.pl/articles.php?id=214
  9. F. Mejza, Pleśnie, https://www.mp.pl/pacjent/astma/wszystkooastmie/kacikalergika/45997,plesnie
 • Klimatyzator przenośny w pokoju przy ścianie Klimatyzator czy klimator z Castoramy – co wybrać z oferty 2021

  Zdaniem meteorologów w najbliższych latach przyjdzie nam coraz częściej zmierzyć się z falą upałów, dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić. Spośród urządzeń chłodzących powietrze wewnątrz budynków najwyższą skuteczność zapewniają klimatyzatory. Sprzedaje je m.in. Castorama, która w swojej ofercie ma również klimatyzery powietrza. Sprawdźmy, które urządzenia tej sieci zasługują na uwagę.

  Klimatyzator przenośny czy klimator?

  Przed zapoznaniem się z dostępnymi urządzeniami warto zrozumieć różnice między klimatyzatorem a klimatyzerem powietrza, nazywanym także klimatorem.

  Klimatyzator przenośny wykorzystuje ten sam mechanizm co klimatyzacja stacjonarna, tak więc jest wyposażony w wymienniki ciepła (skraplacz i parownik), sprężarkę i zawór rozprężny. Do prawidłowej pracy potrzebuje czynnika chłodniczego, czyli związku chemicznego lub mieszaniny kilku związków, który pozwala na odbiór ciepła w parowniku i oddanie go w skraplaczu.

  W klimatyzerze (klimatorze) główny czynnik chłodzący stanowi zimna woda (niekiedy w formie lodu), której parowanie prowadzi do obniżenia temperatury powietrza.

  Efektywność klimatyzatora przenośnego jest znacznie wyższa niż klimatora, jednak ten drugi wygrywa z wentylatorami. Klimatyzery są za to tańsze, dlatego warto je kupić, jeśli nie dysponuje się sumą niezbędną do zakupu klimatyzatora. Ich zaletę stanowi również brak rury – którą w przypadku klimatyzatora pokojowego trzeba wyprowadzić na zewnątrz – oraz niższe zużycie energii. W dużych i mocno nagrzewających się pomieszczeniach klimatory mogą jednak być zbyt słabe. Należy ich unikać również w miejscach narażonych na wilgoć, gdyż podczas pracy podnoszą wilgotność powietrza.

  Klimatyzatory przenośne z Castoramy

  1. Klimatyzator przenośny GoodHome 12 kBTU z grzaniem

  Klimatyzator z Castoramy GoodHome 12 KBTU

  Najwydajniejszym klimatyzatorem z funkcją grzewczą w ofercie Castoramy jest GoodHome 12 kBTU z grzaniem (WAP-07EK35H). Jak wskazuje nazwa, jego moc chłodnicza wynosi 12 kBTU, a więc 3,5 kW. Niestety producent nie podaje mocy grzewczej ani przepływu powietrza. Sugerowana powierzchnia pracy to 26 m², choć taka moc mogłaby wystarczyć również w większym pokoju.

  Klimatyzatorem przenośnym z Castoramy GoodHome 12 kBTU można sterować za pośrednictwem pilota. Zalety sprzętu stanowią także tryb wentylacji i osuszania, timer, ekologiczny czynnik chłodniczy R290 oraz kółka ułatwiające relokację.

  Stosunek ceny do mocy chłodniczej oraz oferowanych trybów pracy wypada tutaj bardzo korzystnie. Niestety fakt nieprezentowania istotnych parametrów utrudnia dokonanie pełnej oceny tego urządzenia.

  ModelKlimatyzator przenośny GoodHome 12 kBTU z grzaniem
  Cena1398 zł (Castorama)
  Moc chłodnicza/grzewcza (kW)3,5/b.d.
  Przepływ powietrza (m³/h)b.d.**
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Klasa energetycznaA
  Głośność (dB)65

   

  2. Klimatyzator przenośny 13,3 kBTU

   

  Klimatyzator z Castoramy 13,3 KBTUOsoby, którym tryb grzania jest niepotrzebny, z pewnością zwrócą uwagę na Klimatyzator 13,3 kBTU. To urządzenie oferujące moc chłodzącą 13000 BTU, czyli 3,8 kW. Producent poleca ten sprzęt do pomieszczeń o powierzchni od 28 m². Niestety, sprzedawca nie informuje o przepływie powietrza, czyli o tempie chłodzenia. Wiadomo natomiast, że dostępne są trzy prędkości pracy.

  Sterowanie jest możliwe za pośrednictwem pilota albo poprzez wyświetlacz LED. Poza chłodzeniem urządzenie może pracować jako wentylator albo osuszacz powietrza. Klimatyzator pokojowy Castorama 13,3 kBTU ma wbudowane kółka, które ułatwiają zmianę jego lokalizacji.

  Dodano:Dodano:

   

  ModelKlimatyzator przenośny 13,3 kBTU
  Cena1598 zł (Castorama)
  Moc chłodnicza3,8
  Przepływ powietrza (m³/h)b.d.**
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Klasa energetycznaA
  Głośność (dB)65

   

   

  3. Klimatyzator przenośny GoodHome 9 kBTU

  Klimatyzator przenośny GoodHome 9 kBTU z CastoramyKlimatyzator przenośny z Castoramy GoodHome 9 kBTU sprawdzi się w trochę mniejszych albo słabiej nagrzewających pomieszczeniach, ponieważ jego moc chłodnicza wynosi 2,6 kW. Przepływ powietrza nie został podany. W urządzeniu znajdziemy czynnik chłodniczy R290.

  Klimatyzator ma kółka ułatwiające relokację. Ponadto został wyposażony w timer oraz w pilot pozwalający na sterowanie na odległość. Nie zabrakło tutaj funkcji wentylacji i osuszania powietrza. 

  ModelKlimatyzator przenośny GoodHome 9 kBTU
  Cena1098 zł (Castorama)
  Moc chłodnicza2,6
  Przepływ powietrza (m³/h)b.d.**
  Rodzaj czynnika chłodzącegoR290
  Klasa energetycznaA
  Głośność (dB)65

   

   

  Klimatyzery z Castoramy

  Klimatyzer z nawilżaczem 5 l

  Klimator z nawilżaczem 5 l z Castoramy

  W aktualnej ofercie Castoramy znajdują się dwa klimatory. Pierwszy z nich to Klimatyzer z nawilżaczem 5 l. Jego nazwa pochodzi od pojemności zbiornika na wodę. Przepływ powietrza wynosi 4,5 m³ na minutę, czyli 270 m³ na godzinę.  Urządzenie ma wyświetlacz LED, funkcję swing i timer. Sterowanie możliwe jest także poprzez pilota. Głośność pracy wynosi tu 65 dB, zatem klimatyzer nie jest cichszy od klimatyzatorów przenośnych.

  Model

  Klimatyzer z nawilżaczem 5 l

  Cena

  298 zł Castorama)

  Przepływ powietrza (m³/h)

  270

  Głośność (dB)

  65

  Klimatyzer kolumnowy Blyss Rumbia 4 l

  Klimatyzer Blyss Rumbia z CastoramyDo wyboru mamy Klimatyzer kolumnowy Blyss Rumbia 4 l.  Ten model wygląda ładniej, ale ma słaby  przepływ powietrza (1,83 m³/minutę, a więc 110 m³/h). Urządzenie zostało wyposażone w timer i funkcję swing. Sterowanie jest możliwe poprzez pilota. Blyss Rumbia pracuje trochę ciszej od drugiego z klimatyzatorów Castoramy, gdyż głośność wynosi tu do 55 dB.

  odel

  Klimatyzer z nawilżaczem 5 l

  Cena

  348 zł  Castorama)

  Przepływ powietrza (m³/h)

  110

  Głośność (dB)

  55

  ** Sklep Castorama nie udzieliła odpowiedzi na przesłane w tej kwestii zapytanie.

  Czytaj także:

   

   

 • Klimatyzator z funkcją oczyszczaania - czy warto Klimatyzator z funkcją oczyszczania – czy warto? Co wybrać?

  Przez lata klimatyzacja budziła w użytkownikach wiele obaw, kojarząc się często z siedliskiem bakterii i wirusów, przeciągami, przeziębieniem i suchymi śluzówkami. Wynikało to głównie z niewłaściwej eksploatacji urządzeń oraz, po części, mniej zaawansowanych technologii. Współczesne klimatyzatory to urządzenia w pełni higieniczne, bezpieczne dla zdrowia. Dbają nie tylko o chłodne, ale i czyste powietrze. Coraz więcej jest bowiem klimatyzatorów z funkcją oczyszczania powietrza. Czy warto je kupić? Sprawdzamy w poniższym artykule.

  Spis treści:

  1. Klimatyzator z funkcją oczyszczania – dlaczego warto?
  2. Jakie filtry powietrza znajdują się w klimatyzatorach?
  3. Klimatyzatory z funkcją oczyszczania – które modele warto wybrać?
   Klimatyzatory ścienne typu split
   Klimatyzatory przenośne
  4. Klimatyzatory domowe – naścienne czy przenośne?
   4.1. Montaż
   4.2. Kwoty zakupu i eksploatacji
   4.3. Parametry
   4.4. Oczyszczanie powietrza
  5. Podsumowanie – Wady i zalety klimatyzatorów typu split oraz przenośnych

  1. Klimatyzator z funkcją oczyszczania – dlaczego warto?

  Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego w roku 2020 2/3 ankietowanych Polaków stwierdziło, że zdaje sobie sprawę z wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie swoje i bliskich. 27 % osób zaś określiło stan powietrza w swoich domach jako zły. Narzekamy głownie na smog, spaliny oraz alergeny.

  Jak do tego wszystkiego mają się klimatyzatory, których zadaniem jest przede wszystkim chłodzenie powietrza?

  W zasadzie każdy klimatyzator (zarówno ścienny, jak i przenośny) jest swego rodzaju oczyszczaczem powietrza. Wyposażony w filtr wstępny, wyłapuje skutecznie duże zanieczyszczenia, np. sierść czy kłęby kurzu. 

  Poważną zaletą klimatyzatorów są duże przepływy powietrza (porównywalne do tych, jakie generują mniejsze wentylatory domowe), dzięki czemu urządzenia te mają potencjał, by naprawdę efektywnie oczyszczać powietrze.

  Ze względu na rosnącą konkurencję producenci muszą cały czas udoskonalać swoje produkty. Dlatego też oprócz standardowego filtra siateczkowego, chroniącego przed kurzem na lamelkach, coraz częściej znajdziemy też technologie filtrujące powietrze nawet z mikro zanieczyszczeń

  » Zobacz: Klimatyzatory przenośne z funkcją oczyszczania

  Jest to szczególnie ważne w obliczu trwającego wiosną i latem sezonu alergicznego. I tak przykładowo, dzięki zastosowaniu filtrów HEPA (wysokoskuteczny filtr cząsteczkowy powietrza), klimatyzator jest w stanie zatrzymać pyłki roślin, zarodniki grzybów i pleśni, roztocza kurzu domowego, ale też bakterie i wirusy.

  » Zobacz: Klimatyzatory split (naścienne) z funkcją oczyszczania

  W poniższym artykule sprawdzimy jakie technologie filtracyjne znaleźć można w poszczególnych rodzajach klimatyzatorów i które z nich warto polecić?

  » Czytaj więcej: Klimatyzator przenośny – ranking najlepszych klimatyzatorów na sezon letni > Zobacz co doradzamy

  2. Jakie filtry powietrza znajdują się w klimatyzatorach?

  Do najpopularniejszych systemów filtracji w klimatyzatorach z funkcją oczyszczania zaliczamy:

  Filtr wstępny 

  Podstawowy filtr powietrza, który powinien znaleźć się standardowo w każdym klimatyzatorze. Wyłapuje on większe cząstki zanieczyszczeń, np. kurz, sierść czy włosy, dzięki czemu zanieczyszczenia te nie osiadają na wentylatorze.

  Fersk Vind 2 Wifi HEPA zblizenie na filtr
  Filtr wstępny klimatyzatora przenośnego Fersk Vind 2 WiFi

  Filtr HEPA (antybakteryjny, antyalergiczny)

  Wysokoskuteczny filtr cząsteczkowy powietrza EPA lub HEPA to rozwiązanie, które najefektywniej zatrzymuje nawet drobne mikrozanieczyszczenia. Często znajdziemy je też pod nazwami antybakteryjny czy antyalergiczny. Zbudowany z cienkich włókien polipropylenowych, tworzy niezwykle gęstą harmonijkę, która mechaniczne zatrzymuje pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, substancje smogowe, bakterie, wirusy i inne drobnoustroje.

  Skuteczność tego typu filtrów sięga ponad 99 %. Do niedawna były one domeną oczyszczaczy powietrza i odkurzaczy, pojawiając się również w klimatyzacji ściennej. Obecnie znajdziemy je również w wybranych modelach przenośnych.

  Filtr HEPA tył i przód
  Przykładowy filtr HEPA, materiały własne ranking-oczyszczaczy.pl

  Skuteczność tego typu filtrów sięga ponad 99 %. Do niedawna były one domeną oczyszczaczy powietrza i odkurzaczy, pojawiając się również w klimatyzacji ściennej. Obecnie znajdziemy je również w wybranych modelach przenośnych.

  Przykładowe klimatyzatory z filtrem HEPA: Fersk Vind 2 WiFi HEPA, Whirlpool PACB12HP (przenośne), Midea Blanc, Whirlpool SPIW309A2WF (ścienne),

  Filtr węglowy

  Złożony z granulek węgla aktywnego, filtr węglowy pochłania nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy, chroniąc użytkowników m.in. przed amoniakiem, benzenem czy formaldehydem.

  Przykładowe klimatyzatory z filtrem węglowym: Fral Super Cool FSC09 (przenośny)

  Filtr elektrostatyczny

  Dzięki ujemnie naładowanej powierzchni, filtr elektrostatyczny z łatwością przyciąga naładowane dodatnio cząstki pyłków czy kurzu. Technologia ta, choć obiecująca, nie jest tak skuteczna jak mechaniczna filtracja filtra HEPA. Zgromadzone na elektrodzie filtra zanieczyszczenia trzeba regularnie wypłukiwać, by zachować skuteczność filtracji powietrza. Filtry elektrostatyczne wykorzystują m.in. klimatyzatory Rotenso (technologia Rotenso HD iAIR)

  Przykładowe klimatyzatory z filtrem elektrostatycznym: Rotenso Kuka, Rotenso Versu Mirrors

  Filtr elektrostatyczny w klimatyzacji domowej marki electrolux
  Filtr elektrostatyczny firmy Electrolux, materiały producenta Electrolux

  Lampy UV

  Działanie antybakteryjne i antywirusowe lamp UV-C jest powszechnie wykorzystywane w placówkach medycznych. Urządzenia te są jednak drogim, specjalistycznym sprzętem o bardzo dużej mocy. Niewielkich rozmiarów diody UV-C wykorzystywane w klimatyzatorach czy oczyszczaczach nie są jednak w stanie zapewnić sterylnego powietrza w pomieszczeniu. Ze względu na krótki czas naświetlania i niewielką moc, zabijają one jedynie patogeny, które wniknęły do urządzenia i osiadły na filtrach, przedłużając ich żywotność.

  Z marketingowego punktu widzenia diody UV-C LED są więc świetnym rozwiązaniem. Bardzo tanie w implementacji, są w stanie niewielkim kosztem stworzyć bardziej bezpieczny wizerunek sprzętu. Z punktu widzenia filtracji, ich działanie ogranicza się głównie do wnętrza urządzenia.

  Przykładowe klimatyzatory z lampą UV: Blaupunkt Moby Blue S 1111E (przenośny), Haier PEARL Plus, Haier Flexis Plus (ścienne)

  Jonizacja powietrza

  Jonizatory powietrza pomagają przywrócić równowagę jonową otoczenia. Oprócz tego emitowane przez nie jony o przeciwnych ładunkach są w stanie zneutralizować roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów i pleśni czy inne alergeny. Samodzielnie stosowana, technologia ta nie ma jednak imponującej skuteczności, dlatego dobrze, gdy klimatyzator wyposażony jest jeszcze w filtry powietrza.

  Przykładowe klimatyzatory z jonizatorem powietrza: Sharp CV-P10PR (przenośny), Gree Amber Prestige, Kaisai Care, Rotenso Kuka (ścienne)

  Klimatyzator Sharp CvP10pr bokiem
  Klimatyzator powietrza Sharp CV-P10PR, materiały producenta Sharp

  Filtr katechinowy

  Filtr ketechinowy do klimatyzatora przenosnego

  Filtr powleczony katechinami wykorzystuje związki polifenolowe, występujące np. w zielonej herbacie. Zdaniem producentów ma on zdolność do neutralizacji wirusów i bakterii oraz wychwytywania roztocza kurzu domowego, usuwając dodatkowo przykre zapachy.

  Choć wszystko to brzmi bardzo obiecująco, ciężko jest znaleźć jakiekolwiek dane o skuteczności filtrów katechinowych. 

  Filtr z witaminą C

  Nikt nie ma wątpliwości, że witamina C jest silnym antyoksydantem uwalniającym wolne rodniki. Bardziej wątpliwe jest natomiast stosowanie witaminy C w filtrach powietrza. Producenci argumentują jej stosowanie, podkreślając często odświeżające i wygładzające działanie na skórę użytkowników, zapominając o danych dot. skuteczności oczyszczania.

  3. Klimatyzatory z funkcją oczyszczania – które modele warto wybrać?

  Klimatyzatory ścienne typu split z funkcją oczyszczania

  Whirlpool SPIW309A2WF 2,6 kW – cena 2040 zł

  Whirlpool SPIW309A2WF to jeden z najtańszych klimatyzatorów ściennych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim obecność filtru enzymatycznego HEPA oraz jonizacja powietrza. Whirlpool wyposażony jest w też w funkcję autoczyszczenia, która zapobiega rozwojowi pleśni.

  Whirlpool SPIW309A2WF, materiały producenta Whirlpool
  • Moc chłodnicza: 2,6 kW, moc grzewcza: 3,0 kW
  • Polecany do powierzchni maks. 28 m²
  • Przepływ powietrza: 700 m3/h.
  • Jonizacja
  • Filtr enzymatyczny HEPA
  • Autoczyszczenie blokujące rozwój pleśni

  Rotenso Kuka 2,6 kW – cena 3249 zł

  Rotenso Kuka to typowy przedstawiciel średniej półki klimatyzatorów typu split. W standardzie znajdziemy m.in. filtr elektrostatyczny HD iAir oraz jonizację. Pozłacane lamelki pokryto antykorozyjną warstwą, zapobiegając rozwojowi bakterii i wirusów. Na uwagę zasługuje energooszczędny charakter. Nie mamy niestety dokładnych danych dot. przepływu powietrza.

  • Moc chłodnicza: 2,6 KW, moc grzewcza: 2,9 kW
  • Polecany do powierzchni maks. 32 m²
  • Przepływ powietrza: b.d.
  • Pobór mocy: 737 W
  • Jonizacja
  • Opcjonalne filtry powietrza
  • Antykorozyjne, pozłacane lamele, zapobiegające rozwojowi bakterii i wirusów

  Haier Jade Plus 3,5 kW – cena 6599 zł

  Haier Jade Plus to zaawansowany technicznie klimatyzator domowy, w którym znajdziemy m.in. elektrostatyczny filtr IFD oraz jonizację. Opcjonalnie, użytkownicy mogą wybrać również zintegrowany filtr 3M, łączący cechy filtra HEPA i fotokatalitycznego. W odróżnieniu od pozostałych wymienionych klimatyzatorów, Haier posiada w standardzie czujnik jakości PM2,5, wykrywający pyły smogowe.

  Haier Jade Plus, materiały producenta Haier
  • Moc chłodnicza: 3,5 kW, moc grzewcza: 4,2 kW
  • Polecany do powierzchni maks. 43 m²
  • Przepływ powietrza: 600 m³/h
  • Współczynnik CADR: 300 m3/h
  • Jonizacja
  • Elektrostatyczny filtr IFD, opcjonalnie zintegrowany filtr 3M
  • Czujnik jakości powietrza wykrywający pyły smogowe PM2.5
  • Autoczyszczenie blokujące rozwój pleśni

  Klimatyzatory przenośne z funkcją oczyszczania

  Fersk Vind 2 WiFi HEPA

  Fersk Vind 2 WiFi HEPA to klimatyzator przenośny typu 5w1. Model wzbogacony został o antybakteryjny filtr HEPA AllergyProtect. Oprócz funkcji oczyszczania, w nowej generacji znalazł się też moduł WiFi i sterowanie mobilne, umożliwiające własne reguły pracy. Podobnie jak pierwsza generacja, Fersk Vind 2 WiFi HEPA charakteryzuje się atrakcyjną relacją ceny do oferowanych parametrów.

  Zobacz: recenzja Fersk Vind 2 WiFi HEPA

  klimatyzator przenosny fersk vind 2 wifi hepa bialy srebrny
  • Cena: 1899 zł
  • Moc chłodnicza: 3,5 kW, moc grzewcza: 3,3 kW
  • Polecany do powierzchni maks. 43 m2
  • Przepływ powietrza: 380 m3/h
  • Współczynnik CADR: ok. 320 m3/h
  • Antybakteryjny filtr HEPA AllergyProtect oraz filtr wstępny

  Whirlpool PACW29COL

  Whirlpool PACW29COL obecny jest na rynku od dłuższego czasu. Podobnie jak w przypadku Fersk Vind 2 WiFi, znajdziemy tu również filtr HEPA. Atutem klimatyzatora Whilrpool jest jego niska cena. Nie znajdziemy w nim jednak funkcji ogrzewania pomieszczeń. Mniejsza jest również moc chłodnicza, wynosząca 2,8 kW.

  Zobacz: recenzja Whirlpool PACW29COL

  klimatyzator przenośny Whirlpool PACW29COL
  • Cena: 1639 zł
  • Moc chłodnicza: 2,8 kW
  • Polecany do powierzchni maks. 35 m2
  • Przepływ powietrza: 380 m3/h
  • Współczynnik CADR: ok. 320 m3/h
  • Antybakteryjny filtr HEPA oraz filtr wstępny

  Blaupunkt Moby Blue S 1111E

  Blaupunkt Moby Blue S 1111E to klimatyzator przenośny typu 4w1, charakteryzujący się niezłą mocą chłodniczą oraz grzewczą. Urządzenie sprawdzi się w pomieszczeniu do ok. 39 m2. W środku znajdziemy m.in. moduł WiFi i lampę UV. Jak pisaliśmy już wcześniej, ze względu na niewielką moc i krótki czas naświetlania, zapewnia ona sterylność wewnątrz urządzenia, jednak nie jest w stanie skutecznie oczyścić pomieszczenia.

  Zobacz: recenzja Blaupunkt Moby Blue S 1111E

  Klimatyzator przenośny Blaupunkt Moby Blue S 1111E, widok pod kątem 45 st.
  • Cena: 1999 zł
  • Moc chłodnicza: 3,2 kW, moc grzewcza: 2,9 kW
  • Polecany do powierzchni maks. 39 m2
  • Przepływ powietrza: 280 m3/h
  • Filtr wstępny oraz Lampa UV-C

  4. Klimatyzator z funkcją oczyszczania – ścienny czy przenośny?

  Funkcje oczyszczania są głównie domeną klimatyzatorów naściennych, w których są one obecne od lat. Na rynku urządzeń przenośnych modeli oczyszczających powietrze jest znacznie mniej, choć zdarzają się wśród nich naprawdę ciekawe propozycje (np. Fersk Vind 2 WiFi HEPA lub Whirlpool PACW29COL). Obecność technologii filtracyjnych to tylko 1 z aspektów. Klimatyzatory ścienne i mobilne różnią się przede wszystkim pod względem montażu, ceny i oferowanych parametrów.

  4.1. Montaż

  Klimatyzatory ścienne: bardziej inwazyjna instalacja (kucie ściany, dziury w elewacji). Oprócz tego administracji budynku i/lub sąsiadów w budynku wielorodzinnym

  Klimatyzatory przenośne: Prosty, szybki montaż (podłączenie do prądu i wyprowadzenie rury wyrzutowej przez okno). Nie musimy starać się o żadne zgody

  4.2. Kwoty zakupu i eksploatacji

  Klimatyzatory ścienne: 2-7 tys. złotych + koszty montażu (ok. kilkaset złotych). Zakładając całoroczną eksploatację przez kilka godzin dziennie, klimatyzator ścienny okaże się być bardziej opłacalny po ok. niecałych 3 latach. 

  Klimatyzator przenośny: 1,2-3 tys. złotych. Pomimo wysokiej klasy energetycznej wielu z nich, zużywają one o ok. 30 % prądu więcej od stacjonarnych

  Czytaj więcej: Klimatyzator do mieszkania i do domu – co wybrać? 

  4.3. Parametry

  Klimatyzatory ścienne: Oferują wyższą moc, sięgającą często nawet 6 kW i więcej (jak chociażby LG Standard S24EQ. Niższy jest też pobór prądu. Dlatego tez pod względem wydajności chłodniczej i grzewczej, wygrywają klimatyzatory naścienne.

  Klimatyzatory przenośne: Z reguła niższa moc. Dominują urządzenia o mocy 2,6-3,5 kW. Oczywiście są wyjątki, jak np. Warmtec KP53W Morso (5,3 kW mocy chłodniczej). 

  Na szczęście pod względem funkcji obecne klimatyzatory przenośne coraz częściej dorównują swoim stacjonarnym odpowiednikom.

  4.4. Oczyszczanie powietrza

  Klimatyzatory ścienne: Technologie filtracyjne bardziej powszechne. Oprócz standardowego filtra siateczkowego, często filtr węglowy, filtr HEPA lub elektrostatyczny, także dioda LED UV-C. W niektórych modelach spotkać można jonizację powietrza czy filtr fotokatalityczny (ma sens np. w zakładach przemysłowych i laboratoriach). 

  Klimatyzatory przenośne: Podstawowy filtr siateczkowy. Bardziej zaawansowane systemy filtracyjne pojawiają się jedynie w wybranych modelach. Filtr HEPA pojawia się w debiutującym na rynku Fersk Vind 2 WiFi oraz modelach klimatyzatorów Whirlpool. Oprócz tego czasami znajdziemy lampy UV, np. w nowych klimatyzatorach przenośnych Blaupunkt. Sharp CV-P10PR oferuje z kolei jonizację powietrza.

  5. Podsumowanie – Wady i zalety klimatyzatorów typu split oraz przenośnych

  W poniższych tabelkach zebraliśmy najważniejsze atuty i słabe strony obydwu typów urządzeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź też nasz artykuł: Klimatyzator do domu i mieszkania – jaki wybrać?.

  Klimatyzatory typu split

  Jednostka wewnętrzna klimatyzatora split Xiaomi zamontrowana w salonie nad kanapą
  ZALETYWADY
  Wysoka wydajność Inwazyjny montaż (kucie ścian mieszkania i zewnętrznej elewacji)
  Często większa moc chłodniczaWysoka cena
  Cichsza pracaDodatkowy koszt montażu
  Filtry oczyszczające powietrze i funkcje dodatkoweKonieczność regularnych płatnych przeglądów dla zachowania gwarancji
  Niskie zużycie energii
  Brak rury wyrzutowej

  Przenośne klimatyzatory

  Klimatyzator przenośny Fersk Vind WiFi Silver w pokoju
  ZALETYWADY
  Brak wymogów formalnych i administracyjnych do spełnienia (dobre do budynków wielorodzinnych)Mniejsza wydajność 
  Szybki, samodzielny montażDość głośna praca w najwyższej prędkości
  Niewielkie wymiaryKonieczność instalacji rury wyrzutowej w oknie
  Brak wymogów formalnych i administracyjnychkonieczność usuwania skroplin ze zbiornika
  Niska cena
  Brak kosztów montażu
  Mobilny charakter